Olvasás Portál

lovári  |  english

Molnár Ferenc

Egy százéves ifjúsági regény a tananyagban (Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)

A modern magyar gyerekpróza kezdetét e regény megjelenéséhez köthetjük. A mű sikeréhez kétség sem fér. A keletkezése óta eltelt több mint száz év alatt bejárta az egész földkerekséget. Sokféle nyelvre lefordították és magyar nyelven is számtalan kiadást ért meg.

Hazánkban a regény diadalútja az évtizedek során végig töretlen volt.

Az 1912-es kiadású Szemák István: Ifjúsági könyvtárjegyzék, a középfokú iskolák ifjúsági könyvtára számára című műben már megtalálható.

 

1916-os Utasítás a magyar királyi állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek tanszerbeli és könyvtári felszereléséhez című kiadványban is szerepelt. ( 94. p.)

 

Az alapfokú oktatás tanterveiben 1958-tól napjainkig az ajánlott, illetve kötelező olvasmányok között találhatjuk Molnár Ferenc klasszikus alkotását.

 

A pedagógiai irodalom is sokféle szempontból utal a mű felhasználásának lehetőségeire.

Az irodalomórák (1-2-3-4) mellett, az osztályfőnöki órák tematikáiba is jól beépíthetők a regényből vett szemelvények (64-66. p.)

A gyermek személyiségének fejlesztéséhez, a nevelés különböző területein (testi, érzelmi, értelmi, esztétikai, erkölcsi, környezeti, állampolgári, világnézeti, multikulturális) megfogalmazott célok eléréséhez hangulatos, jó szemléltető eszköz a regény egy-egy részlete. Sokban segíti a gyermekek társadalomba való beilleszkedését, a szokások megismerését, a közösségekhez (család, osztály, baráti kör, iskolai közösség stb.) kapcsolódó viselkedési normák elsajátítását.

Az olvasóvá nevelés kérdéseivel foglalkozó pedagógiai szakirodalom, több szempontot figyelembe véve nyújt segítséget a pedagógusok számára a regény felhasználásához. (jellemfejlesztés, példaképválasztás stb.)

 

A regény iskolai feldolgozásával kapcsolatban érdekes ötletet valósít meg a mű színdarab változata. Az előszó Apáthi Imre munkája. (Díszlettervek a kötetből: 1., 2.) A mű 1955-ös kiadása a Népszerű drámák sorozatban jelent meg.

Az olvasónaplók készítésében illetve a regény elemzésében segítenek a könyvkiadók (Tóth Könyvkereskedés, Totem Kiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Pueblo Kiadó, Apáczai Kiadó, Ikon Kiadó stb.) által megjelentetett olvasmánynaplók.

Az irodalomelmélettel foglalkozó kortárs szakemberek által készített műelemzések és a Tanári Kincsestár idevonatkozó részei segítik a pedagógusok tervező munkáját, a módszerek és eszközök változatossága biztosítja a tanórák érdekessé tételét.

 

Bibliográfia:

1. Kalauz a magyar ifjúsági irodalomban

2. Házi olvasmányok elemzése

3. Kolta Ferenc: Ifjúsági irodalom

4. Cs. Nagy István: Gyermek- és ifjúsági irodalom

5. Gyermekirodalom / szerk. Komáromi Gabriella

6. Ötven nagyon fontos gyerekkönyv

7. Tarbay Ede: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz

8. Komáromi Gabriella: A gyermekkönyvek titkos kertje

9. Bognár Tas: Gyermekpróza

10.Táguló világ (582-585. oldal)

11. Álom, szecesszió, valóság (96-98-101. oldal)

12. Játék, világ, irodalom (feladatok, megoldások 1., megoldások 2.)