Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Hommage à Zrínyi

14–17 éves diákok, szakkörök, olvasótáborok, napközi otthonok, homogén vagy heterogén csoportok részére. Önállóan felhasználható, ill. tananyaghoz kapcsolható projektmunka

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Csekő Györgyi, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Irodalom- és nyelvtudomány

15-18

könyvtáros, diák

A program célja: Zrínyi Miklós, a költő és dédapja portréjának, legendájának, munkásságának mind teljesebb megismerése tanári irányítással, IKT-eszközök felhasználásával. Ezt követően Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász c. regényének a feldolgozása. E mű mind teljesebb megértése, továbbá érintőlegesen jártasság szerzése a magyarországi barokk kultúra, irodalom és művészet kibontakozásában. Néhány irodalmi, képzőművészeti Zrínyi-ábrázolás felkutatása, áttekintése. Az Új Zrínyiász c. regény, tartalmi, nyelvi, stilisztikai feltárása, megértése, belőle a megfelelő etikus magatartási norma levonása. A diákok érdeklődésének felkeltése a Zrínyi-kutatások iránt. Ismerjék fel Zrínyi Miklós alakját a különféle művészeti ábrázolásokban. Alakja jelkép, a magas erkölcsiség megtestesítője – ezt igazolják Kölcsey, Babits, Baka István versei, illetve a Zrínyi alakját ugyancsak megőrző prózahagyomány. E program elősegíti az együttműködést – akár a csoportban (táborban) véletlenszerűen összekerülő társakkal –, az új barátságok kialakítását, a kooperatív tanulást. Lehetőség van a különféle munkaformák megismerésére, csoportmunkára, illetve az önálló információszerzés gyakorlására, a non-formális tanulás elősegítésére. Szerezzenek a diákok jártasságot a nyomtatott és digitális eszközök használatában. Ma már az internet a tizenévesek megváltozott írás-olvasási kultúrájában jelen van: nem kikerülni kell, hanem jól használni. Értelmes kereső, böngésző feladatokat adunk, jegyzeteket, táblázatokat készíthetnek, képeket, információkat gyűjthetnek. Megtanulják menteni, rendezni a gyűjtött anyagot, hogy a későbbiekben is képesek legyenek az információt szelektálni, a hasznosat pedig kreatívan felhasználni. Cél a diákok szépérzékének, magas esztétikai igények kialakítása. Oltsuk beléjük az igényesség, a minőség elvárását! Reflektív gondolkodásukat különféle fogalmazási gyakorlatokkal fejlesztjük: hangosan gondolkodással, támogatott felidézéssel, fogalmi kapcsolatok grafikus felidézésével, kulcsfogalmak rangsorolásával, interjú, szövegelemzés stb. módján. Egyszerű szövegalkotásokkal a tanulók íráskészsége és helyesírása is javítható. A tárgyi környezet feltételeinek megismerésével formáljuk környezettudatos magatartásukat! Célunk a strukturált gondolkodás kialakítása, adaptív képességfejlesztés, a kreativitás, a szövegértés fejlesztése. A kifejező és értő olvasás gyakorlása során az olvasásszeretet kialakítása, a diákok olvasóvá nevelése. A fogalmazókészség és a kommunikációs kompetencia növelésével: a teljes személyiségfejlesztés. Pedagógiailag a tanuló konstruktív életvitelre való felkészítése, a morális, önfejlesztő, értékóvó magatartás kialakítása. Mindkét Zrínyi-hős modellértékű személyként való bemutatása, életének, életelveinek megismerése. Ezt követően a vázolt program megvalósulása során várható, hogy tartalmas, gazdag Zrínyi-portrék maradnak meg a diákokban, hőseink hősökként élhetnek tovább.

1. modul: Zrínyi portrék (3 óra) 2. modul: Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász (3 óra) 3. modul: Zrínyi ábrázolások a képzőművészetben (3 óra) 4. modul: Zrínyi és az utókor (2 óra) 5. modul: Összegző értékelés (1 óra)

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Kulturális tudatosság és kifejezőkészség, Együttműködési készség, csapatmunka

Könyvek, folyóiratok, Internetes források

Számítógép, Nyomtató, Projektor, könyv, térkép, teszt, kartonpapír, egyszerű jelmezek, íróeszközök, jegyzetfüzet

Bilicsi Erika

2012-03-07

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: