Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Jáki László: Mustra (+ tartalomjegyzék, szerzők és impresszum)

Nyomtatási nézet

E számunk szerzői:

 

Bűdi Boglárka | képzési referens, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Észak-Magyarországi Regionális Irodája, Eger

Cs. Bogyó Katalin | könyvtárostanár, szakértő, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged

Dömsödy Andrea | iskolai könyvtári szakreferens, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

Gráberné Bősze Klára | nyugalmazott könyvtáros, Budapest

Hülber László | egyetemi tanársegéd, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, Budapest

Jáki László | neveléstörténész, bibliográfus, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

Lévai Dóra | egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, Budapest

Ludányi Ágnes | főiskolai tanár, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Eger

Ollé János | főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Neveléstudományi Intézet, Eger

Pogányné Rózsa Gabriella | főiskolai docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, Szombathely

Szebeni Rita | főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Eger

________________________________

 

MUSTRA

 

Folyóiratunk 17. évfolyama gazdag tartalmának két írása is a múltból indul ki. Pogányné Rózsa Gabriella tudományos igényű tanulmánya a középkorig nyúlik vissza. Írása távol áll ugyan a XXI. század problémáitól, de Sevillai Szent Izidor munkásságának bemutatása olyan gyökereket mutat be, melyek hozzájárulhatnak a könyvek, könyvtárak, az olvasás mai problémáinak megértéséhez.

A távoli múlttal szemben Gráberné Bősze Klára a XIX-XX. század fordulóján élt tudós tanárt, Tóth Rezsőt mutatja be, aki író, tankönyvíró és irodalomtörténészként a népiskolai ifjúsági könyvtárak előadójaként, szakértőjeként vált ismertté. Gráberné írása azért is különös figyelmet érdemel, mert kevéssé ismertek azok a törekvések, melyek e téren az első világháborút megelőző években történtek.

Az önismeret összetett problémájához kíván adalékokat szolgáltatni Ludányi Ágnes és Szebeni Rita. Vizsgálatukban az olvasást, az irodalmi alkotások olvasását alkalmazták. Az önismerethez három, eltérő kulturális hátterű mű értelmezésén, hatásán és elemzésén át vezetett az út.

Az olvasóvá nevelés számos gondja között különös figyelmet érdemel a mese szerepe. Ezért is hívjuk fel a figyelmet Bűdi Boglárka írására, melyben a meseolvasási szokások változásaival foglalkozik. Sajnos, ahogy ezt írása is bizonyítja a változások kedvezőtlenek.

Izgalmas, s remélhetőleg olvasónk érdeklődését fogja kiváltani Hülber László, Lévai Dóra és Ollé János írása, melyben a digitális tankönyvek jelenével és jövőjével foglalkozik. A hagyományos – papíralapú – tankönyvek elavulása csak idő kérdése, a változásokra való felkészülés különös figyelmet érdemel.

A fenti témával részben összefügg Dömsödy Andrea írása, amely Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás témaköre az informatikai tankönyvekben címen foglalkozik a fontos tantervi kérdéseket is érintő problémával.

Jáki László

________________________________

A Költészet napja alkalmából folyóiratunk elektronikus változatában Találkozás a költészettel címen 19 alkotó visszaemlékezését közöljük. A bemutatott költők, alkotók: Ágh István, Vészi Endre, Weöres Sándor, Vas István, Tolnai Gábor, Hárs László, Hajnal Anna, Palotai Boris, Bárdosi Németh János, Harsányi Zsolt, Török Sophie, Tamási Áron, Sinka István, Fodor József, Szilágyi Géza, Szabó Dezső, Benedek Elek, Csorcsán Szűcs Mihály és Jászai Mari.

_______________________

 

Könyv és Nevelés

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata

 

Szerkesztőbizottság:

Adamikné Jászó Anna, Dán Krisztina, Fischerné Dárdai Ágnes, Golnhofer Erzsébet, Kelemen Elemér, Nádasi András

Főszerkesztő:

Csík Tibor

Alapító szerkesztő:

Jáki László

Olvasószerkesztők:

Dobos Zsuzsanna, Gyimesné Szekeres Ágnes, Juhász Zsuzsanna

Layout tervek:

Salt Communications Kft.

 

Megrendelés:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Kiadói és Kommunikációs Központ

Levélcím: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

Hirmondó Ágnes Telefon: (06) 1 235-7200/117-es mellék E-mail: kiado@ofi.hu

Előfizetési díj 1 évre 2000 Ft plusz postaköltség, egy lapszám ára: 500 Ft.

Szerkesztőség:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.

Telefon: (06) 1 323 5508

E-mail: ken@opkm.hu

Internet: eken.opkm.hu

Felelős kiadó:

az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

főigazgatója, Kaposi József

 

Megjelenik évente négyszer

Terjesztés: Magyar Posta Zrt. és Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Egyes számok megvásárolhatók az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban

Nyomda:

Duna Mix Kft. (2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.)

Terjedelem: 7,5 ív

Készült: 225 példányban

ISSN 0454-3475

 

Készült

a Nemzeti Kulturális Alap

támogatásával

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum | Budapest

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

7 | Mustra

 

KÖNYVTÁR

8 | Sevillai Szent Izidor nézetei a könyvekről, könyvtárakról és az olvasásról
/ Pogányné Rózsa Gabriella

33 | Tóth Rezső dr. (1875‒1916) az ifjúsági irodalomhoz és az ifjúsági könyvtárakhoz kapcsolódó munkássága / Gráberné Bősze Klára

 

OLVASÁSPEDAGÓGIA

44 | Önismereti munka irodalmi alkotások elemzésén keresztül
/ Ludányi Ágnes − Szebeni Rita

53 | Transzgenerációs hatás érvényesülése a meseolvasási szokások tekintetében
/ Bűdi Boglárka

 

IFJÚSÁGI IRODALOM

 | Találkozás a költészettel / Jáki László

 

TANKÖNYV, TANESZKÖZ

67 | Út az új generációs digitális tankönyvek megvalósításához
/ Hülber László − Lévai Dóra − Ollé János

90 | Az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás témaköre az informatika-tankönyvekben / Dömsödy Andrea

 

HÍREK, KITEKINTÉS

116 | Könyvtárhasználati óravázlatok. Könyvismertetés / Cs. Bogyó Katalin

 

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a Könyv és Nevelés interneten a nyomdai úton előállított változat megjelenése után 60 nap elteltével válik hozzáférhetővé (eken.opkm.hu).

A tartalomjegyzékben a  piktogram azt jelzi, hogy az adott írás interneten,

a http://www.eken.opkm.hu/ oldalon jelenik meg.

________________________________

 

TABLE OF CONTENTS

 

7 | Show


LIBRARY

8 | Isidore of Seville about books, libraries, and reading
/ Gabriella Pogány Rózsa

33 | Dr. Rezső Tóth’s (1875-1916) works for youth literature and youth libraries
/ Klára Gráber Bősze

 

PEDAGOGY OF READING

44 | Get self-knowledge through the analysis of literary works
/ Ágnes Ludányi – Rita Szebeni

53 | Intergenerational effect on story-reading habits / Boglarka Bűdi

 

YOUTH LITERATURE

eEncounters with poetry / László Jáki

 

TEXTBOOK/TEACHING AID

67 | Road to the implementation of the new generation of digital textbooks
/ László Hülber − Dóra Lévai − János Ollé

90 | Citing web resources in ICT textbooks / Andrea Dömsödy

 

OUTLOOK/NEWS

116 | Library lesson plans. A book review / Katalin Cs. Bogyó

_______________________________

 

INHALTSVERZEICHNISS

 

7 | Muster


BIBLIOTHEK

8 | Die Ansichten von Isidore von Sevilla über Bücher, Bibliotheken und Lesen
/ Gabriella Pogány Rózsa

33 | Die Tätigkeit von dr. Rezső Tóth, (1875‒1916) im Interesse der Kinderliteratur und der Kinderbücherei / Klára Gráber Bősze

 

LESENSPÄDAGOGIK

44 | Selbsterkenntniss durch die Analyse von literarischen Werken
/ Ágnes Ludányi – Rita Szebeni

53 | Generationsübergreifende Auswirkungen bezüglich der Lesegewohnheiten von Märchen / Boglarka Bűdi

 

KINDERLITERATUR

e | Begegnungen mit Poesie / László Jáki

 

LEHRBUCH-LEHRMITTEL

67 | Wege für die Umsetzung der neuen Generation von digitalen Lehrbücher
/ László Hülber − Dóra Lévai − János Ollé

90 | Das Zitieren von Onlinedokumenten in den Lehrbüchern der Informatik
/ Andrea Dömsödy

 

NACHRICHTEN

116 | Stundenpläne der Bibliotheksbenutzung. Buchbesprechung / Katalin Cs. Bogyó

_______________________________

Multimédia tartalom:

Értékelés

Átlag: 5 (1 értékelésből)

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: