Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Mikó Zsuzsanna: A levéltárak szerepe az oktatási intézmények oktató-nevelő munkájának támogatásában

Nyomtatási nézet

A levéltárak oktató-nevelő munkájának megalapozását a 2009-ben a Levéltári Kollégium által felállított bizottság a Szolgáltató levéltár koncepciója tartalmazza hangsúlyosan.[1] Bevezetésként nagyon röviden érdemes betekintést adni a magyar levéltárak többsége számára iránymutatásként elfogadott National Archives oktatási tevékenységébe.[2] Életre keltjük a történelmet címmel a brit nemzeti levéltár széles körű lehetőséget biztosít az oktatási munka segítésére. A cél, hogy a különböző korosztályok kapják meg azokat az ismereteket, amelyek később képessé teszik őket a levéltári anyagban történő kutatásra. Ehhez eredeti forrásokat használnak fel, és nagy hangsúlyt kap a levéltári források értékelése annak érdekében, hogy a gyerekek hiteles képet kaphassanak a történelemről. A cél az, hogy a különböző korszakokkal játékos formában ismerkedhessenek, miközben gondolkodni tanítják őket. Nem a lexikális tudás számonkérése a cél, hanem az összefüggések megismertetése. Nagy hangsúlyt kap a mindennapi élet történetének megismertetése. Az egyik legfontosabb eszköz ehhez a honlap, ahol játékos vetélkedők formájában, például lovagi torna eljátszása keretében tanulhatnak sokat az angol középkorról. Emellett praktikus tanácsokat kaphatnak történelmi esszék megírásához vagy a vizsgákra való felkészüléshez. Külön rész segíti a pedagógusok felkészülését, akik szinte teljes óravázlatot kapnak az elérendő pedagógiai célok és módszerek bemutatásával. Virtuális tanterem is rendelkezésre áll, ahol színészekkel is megjelenítik a fontosabb történelmi eseményeket. A történelmi tények és összefüggések feltárása mellett nagyon fontos a levéltár szerepének, mint a demokrácia alapintézményének hangsúlyozása. A közelmúlt kormányzatai működésének megismeréséhez szintén elengedhetetlenül szükséges a levéltári ismeretanyag átadása.

A magyarországi levéltárakban az utóbbi 5-10 évben kap egyre nagyobb szerepet az oktató-nevelő munka. A különböző levéltártípusokban természetesen jellegükből adódóan nagyon sokféle oktató-nevelő munkát valósítanak meg a kollégák. A sokszínű kínálatból főnként az Országos Levéltár oktató-nevelő munkáját ismertetem. A legújabbak közül pedig a szombathelyi püspöki levéltár legújabb oktatócsomagját mutatom be röviden. A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) jogelődjében folyó oktató-nevelő munka megalapozása Reisz T. Csaba főigazgató és Trostovszky Gabriella főigazgató-helyettes munkájára épült, és jelenleg is ez képezi az egyik alapját az ilyen típusú munkánknak. Ez több szinten valósul meg. A hagyományos formája az alsó- és középfokú oktatásban nem hagyományos történelemórák keretében tanulócsoportok fogadása.

A másik fontos alapja a munkánknak a honlap.[3] Az oktatás-közművelődés önálló aloldalként jelenik meg az MNL honlapján. Az alap- és középfokú oktatás címszó alatt külön programot kínálunk a 7-10, a 11-14 és a 15-18 éveseknek.

A 7-10 éveseket Historikus Benedek kisegér vezeti végig a levéltár épületén, meséli a levéltáros munkájának lényegét, illetve egy kis ízelítőt ad a legkorábbi iratunkon keresztül az írásbeliség kezdetéről. A 11-14 évesek hasonló alapokon, de részletesebben kapnak ismeretanyagot a magyar államszervezetről, írott nemzeti múltunkról, a levéltárban őrzött családi levéltárak történetéről. Az egyes kifejezések rövid magyarázatánál arra is biztatunk, hogy a történelemtankönyveikben is ellenőrizzék a fogalmakat.  Önálló feladatként segítséget adunk ahhoz, hogy saját levéltárat is létrehozhatnak a gyerekek. A 15-18 évesek kalauza a scriptor vagy írnok, aki részletekben egy diavetítés segítségével mutatja be az oklevelek jellemzőit, a középkori Magyarország írásbeliségének jellemzőit. III. Béla 1181-ben kiadott, levéltárban őrzött oklevelek és a középkori Országos Levéltár épületében található seccók segítségével együttesen mutatható be a magyar történelem ezen korszaka. Az írnok egészen a mai korig elvezeti a gyerekeket, mivel fontosnak tartjuk, hogy a számukra is világos legyen, közelmúltunk iratait is a levéltárban őrizzük meg. Az elektronikus iratok bekerülésével és az elektronikus segédletekkel, digitalizált állományokkal pedig komoly időutazást tehetnek az érdeklődők.

A honlapon a tudakoló és a fogalomtár a nem ismert kifejezésekben, ismeretanyagban való tájékozódást segíti. A játékosságot fejtörők és keresztrejtvények biztosítják.

Az oktatási munkát könnyítik a honlapon található különböző fogalomtárak, szótárak, dátumok, a mértékegységek. A levéltárak oktató munkájának talán a legnehezebb része, hogy a korai időszakból származó dokumentumok bemutatásához a gyerekek életkorának megfelelő segítséget megadja. Sok esetben a pedagógust is elriasztja, hogy a középkori, kora újkori, de sok esetben az újkorban keletkezett iratok értelmezéséhez komoly paleográfiai, illetve a történelem különböző segédtudományainak ismeretét feltételező tudás kell. A levéltári feltáró munka során keletkezett ismeretanyag honlapon való közzététele is azt a célt szolgálja, hogy az érdeklődő egy helyen találja meg például a kora újkori összeírásokban vagy anyakönyvekben használt tisztségviselők vagy foglalkozások latin és német nyelvű elnevezéseit, illetve megismerhető legyen annak valóságos tartalma.

A források elolvasásához, az azokból levonható következtetések és elemzések elkészítéséhez mutat nagyon szép példát a szombathelyi püspöki levéltárban készített oktatócsomag. Az oktatócsomag első része A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig. A szombathelyi egyházmegye története című történeti összefoglalás, amely az egyházmegye története mellett a magyar egyházszervezet és fejlődés legalapvetőbb kérdéseit is bemutatja.[4] A kötethez munkafüzet kapcsolódik, amelyhez azonban a munkafüzet készítőjének tanácsa alapján már az általános iskolai tankönyvet és térképet is célszerű használni.[5] A feladatok a fogalommagyarázattól, a mi történt egy adott évben vagy korszakban témán, a lyukas szöveg kiegészítésén, a térképhez kapcsolódó feladatokon keresztül a forrásrészletek segítségével értékelést vagy elemzést kérő feladatokig keresztül széles skálán mozognak.

Nagyon szép feladatot jelent az oktatócsomag harmadik részének megoldása, ez a segédtudományi munkafüzet.[6] Az első része a kronológia, a diplomatika, a szfragisztika és a heraldika tárgyköréből hoz feladatokat. Ehhez a részhez a segédtudományok rövid összefoglalóját is megadja a munkafüzet a feladatok megértése és megoldásának segítése érdekében. A következő rész a XVI. századtól kezdődően a XX. századig szövegolvasási és szövegértési feladatokat ad. A munkafüzet bevezetőjében írt bátorításra valószínűleg szükség lesz. „A feladatokat töltve arra kérünk, ne a megoldás kényszere, hanem a kihívásra való nyitottság és a rácsodálkozás öröme vezessen.” A szövegolvasási feladatokat nézve a kiinduló feladatokhoz is, vagyis ahhoz, hogy egy meghatározott szövegrészt keressenek meg a gyerekek az oklevél szövegében valóban türelemre és időre lesz szükség. Az oktatócsomag negyedik része a dokumentumgyűjtemény, amely a levéltárban őrzött legjellegzetesebb iratok jó minőségű másolatait tartalmazzák.[7]

Az előzőekben bemutatott hagyományos alapokra építő oktatócsomagot készít hamarosan az Országos Levéltár is Karnyújtásnyira a történelem címmel, amellyel egy napjainkban egyre erősebb igényre kíván választ adni, a családtörténetre vonatkozó forrásokat dolgozzuk fel. A családtörténetet kutató felnőttek számára részletes útmutató található a honlapunkon, azonban szeretnénk ezeket az ismereteket általános és középiskolás tanulóknak is átadni, és a bemutatott oktatócsomaghoz hasonló módon megvalósítani.

A nem hagyományos oktatási anyagaink közé tartozik az utóbbi három év termése közül két multimédiás DVD. 2010-ben jelent meg a Rendszerváltozás Magyarországon 1987–1990 című DVD, amely a közép- és felsőoktatásban résztvevő pedagógusok, diákok és hallgatók számára készült.[8] A DVD tartalmaz egy összefoglaló tanulmányt, részletes kronológiát és névmutatót. Természetesen a fő részét az eredeti levéltári források adják. Nagy erénye, hogy nemcsak papíralapú iratokat (mintegy 5000 oldal), hanem 272 fényképet, 70 plakátot, több mint 40 óra hanganyagot és közel 2 óra filmrészletet tartalmaz. Nagy erénye, hogy nemcsak több levéltár anyagára, de más közgyűjtemények, így a Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Filmarchívum és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményére is támaszkodik. A cél az volt, hogy bemutassuk, a történeti források rendkívül sokrétűek, és csak ezek együttes bemutatásával ismerhető meg igazán történelmünk. Azt reméljük, hogy a teljes körű keresést lehetővé tevő program révén a diákok és tanáraik egyszerre nézhetik meg egy-egy esemény kapcsán nemcsak az írásos, de a képi és hangzóanyagot is. Aki járt már levéltárban, az tudja, hogy mondjuk a Nagy Imre-per felülvizsgálatáról szóló eredeti dokumentum kézhezvétele mekkora élményt jelent, a DVD segítségével ehhez hozzáadódik az ezt kimondó ítéletről készült hanganyag meghallgatása és a kihirdetésről készült fotók megtekintése is. A DVD újrakiadására 2012-ben a Nemzeti (ma már Nemzedékek
Tudása) Tankönyvkiadó is vállalkozott. Ehhez kapcsolódóan idén pályázatot is hirdettünk Rendszerváltás és társadalom címmel középiskolások számára. A pályázat célja közelmúltunk történetének jobb megismerése volt, a rendszerváltozás idején keletkezett eredeti levéltári dokumentumok megismerésének, feldolgozásának és forráskritikai elemzésének alapján. A pályázat ösztönzést kívánt adni a diákok számára is elérhető digitális archívumok megismeréséhez és használatához is. A pályamű elkészítéséhez alapvető forráskiadvány a Rendszerváltozás Magyarországon, 1987–1990 című DVD. A dokumentumgyűjteményben található forrásanyag ismerete és felhasználása fontos értékelési kritérium volt a pályaművek elbírálásakor. Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban elvárt módon kellett megjelölni. A pályázat, illetve a levéltárosok által biztosított konzultáció célja az volt, hogy segítsünk a diákoknak történelmi témájú dolgozatok elkészítésében.

Hasonló elvek és módszerek alapján készült el 2012-ben a Koncepciós perek Magyarországon 1945 után című DVD, amely az érdeklődő állampolgárok mellett szintén a középiskolásokat és a felsőoktatásban tanulókat kívánta elérni.[9]

Nagyon jó példa a megyei levéltárak gyakorlatában a Nógrád Megyei Levéltár honlapja, mely részletes tájékoztatást ad a diákoknak és tanároknak egyaránt a levéltár által nyújtott oktatási szolgáltatásokról.[10] A levéltár kiemelt programja a Levéltár a bűnmegelőzésért, mely a rendőrség és a levéltár közös projektje nógrádi középiskolások számára. Ennek keretében a betyárvilágtól kezdve a büntetés-végrehajtásról, az 1956-ot követő felelősségre vonásról és az 1973-as balassagyarmati túszdrámáról is hallhatnak. Megnézhetik a Bűn és bűnhődés című kiállítást. A diákoknak alapismeretekről Légy te is profi kutató címmel ad információkat. Keresés az iratok között a levéltár segédleteinek használatára biztat a saját családnévre vagy iskolára keresés révén. A digitális levéltár az interneten elérhető levéltári iratokhoz vezet el. Az iratsimogató az egyes irattípusok elemzését segíti. A tanárok számára levéltári órák megtartását kínálja, a kiemelt témákra is felhívja a figyelmet. Nagyon érdekes színfolt a retró galéria elérhetősége a honlapon. Itt arra biztatja a diákokat, hogy nézzék meg a 60-as évek Salgótarjánját, a szüleik (nagyszüleik) fiatalkorát. Új lehetőséget jelent az érettségihez szükséges közösségi szolgálat elvégzése.

A felsőoktatással való kapcsolat alapját képezi az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó levéltárszakos képzésben való részvételünk. Amellett, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár gyakorlóhelyként is működik, a levéltáros kollégák levéltári szakmai órákat is tartanak. Jelentős szerepet vállalunk a történész hallgatók szakdolgozatai és PhD dolgozatainak elkészítésében is. A felsőfokú szakképzésben az OKJ keretében szervezett irattáros-levéltári kezelő-segédlevéltáros tanfolyamaink révén veszünk részt. A levéltárak részvétele az oktató-nevelő munkában a saját tapasztalatszerzésre épül. Jelenleg nincs levéltár-pedagógiai képzés, így az oktató-nevelő munkát megalapozó módszertani alapok és elvek kidolgozására nagyon nagy szükség lenne.[1] A szolgáltató levéltár stratégiai koncepciója. Elfogadta a 2007. december 6-i miniszteri értekezlet.

 

[2] [online] [2013.11.15.] <http://www.nationalarchives.gov.uk/education/default.htm>.

 

[3] [online] [2013.11.15.] <http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/oktatas_kozmuvelodes.html>.

 

[4] Kiss Gábor - Zágorhidi Czigány Balázs - Pál Ferenc: A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig. A szombathelyi egyházmegye története. Szombathely: Szombathelyi Egyházmegye, 2012. 35p.

 

[5] Pál Ferenc: A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig. Munkafüzet. Szombathelyi Egyházmegye 32p.

 

[6] Pál Ferenc - Rétfalvi Balázs: A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig. Segédtudományi munkafüzet. Szombathely: Szombathelyi Egyházmegye, 31p.

 

[7] Pál Ferenc - Zágorhidi Czigány Balázs - Rétfalvi Balázs: A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig. Dokumentumgyűjtemény.

 

[8] Rendszerváltozás Magyarországon 1987-1990. Szerk.: Majtényi György - Mikó Zsuzsanna - Szabó Csaba. Magyar Országos Levéltár.

 

[9] Koncepciós perek Magyarországon 1945 után. Szerk.: Majtényi György - Mikó Zsuzsanna - Szabó Csaba. Magyar Országos Levéltár, 2012.

 

[10] [online] [2013.11.15.] <http://www.nogradarchiv.hu/kateg-85-1-diakoknak_ajanljuk.html>; <http://www.nogradarchiv.hu/kateg-86-1-tanarok_figyelmebe.html>.

 

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: