Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye: 2016-BAN KTE EMLÉKÉRMET KAPTAK

Nyomtatási nézet

A Könyvtárostanárok Egyesülete történeti elődje, az MKE Iskolai Könyvtárosok Szervezete húsz éves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést kifejező díjat alapított 2006-ban. Az emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete a 30. jubileumi év keretében 2016-ben az alábbi kollégákat tüntette ki. A kitüntetéseket a KTE Őszi Szakmai Napja keretében 2016. november 23-án a budapesti Fáklya Klubban, a szervezet megalakulásának helyszínén adták át.

A következő évi kitüntetésekre a felterjesztési határidő 2017. szeptember 20. Figyeljünk egymásra, egymás munkájára! A KTE elnöksége folyamatosan várja a felterjesztéseket.

A KTE emlékéremről, annak alapító okiratáról, a korábbi évek díjazottjairól a KTE honlapján (http://www.ktep.hu/emlekerem2016) lehet bővebben tájékozódni, ahonnan az ünnepélyes átadás fotói is elérhetők.

KTE emlékérem – Életműdíj
Dr. Eigner Judit

Dr. Eigner Judit 2006 óta oszlopos tagja a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanári közösségének és aktív résztvevője az intézmény oktatási és kulturális életének. Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári és könyvtáros diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte 1981-ben. Négy évvel később szintén az ELTE-n irodalomtudományból doktorált summa cum laude minősítéssel.

Judit fáradhatatlan képviselője, jótevője a könyvtárak, ezen belül is az iskolai könyvtárak ügyének. Nemcsak a Szent Imre Gimnázium, hanem előző munkahelye, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola könyvtára is neki köszönheti, hogy közszeretetnek örvend, hogy jó kialakítású és barátságos hangulatú. Tevékenységének intenzitása, sokoldalúsága bizonyítja, hogy számára a könyvtárostanárság jóval több, mint munka. Nagybetűs hivatás, amelyet az állandó jobbítás szándékával, kreatív módon, örömmel végez. Minden lehetőséget megragad, hogy könyvtárának állományát nívós kötetekkel gyarapítsa.

Pályázatokat ír, támogatókat keres, jótékonysági bált szervez, hogy kitűzött célját elérje, a tanárok, a diákok és a szülők nagy örömére. Heti rendszerességgel könyvtárhasználati pontversenyt működtet, szakórákat tart, gyakorlati ismereteket nyújtó fakultációt szervez végzős diákoknak, ezáltal is terjesztve a könyvek szeretetét. Közben együtt halad a korral és szorgalmazza az e-book meghonosítását az oktatásban. A tanulókkal nemcsak megismerteti, hanem fel is keresi a fővárosi könyvtárakat. A tehetséggondozás is közel áll a szívéhez, érdeklődő diákjait felkészíti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre, melynek éveken keresztül a versenybizottsági tagja volt. Könyvtáros kollégájával együtt meghonosították a gimnáziumban azt a nemes szokást, hogy a maturandusok búcsúzásként könyvet ajándékoznak az alma maternek, ezáltal évente százas nagyságrendben gyarapodik az állomány. Harmadik éve szervezi fáradhatatlan odaadással a Szent Imre Gimnázium tematikus olvasótáborait, rendkívül értékes missziót teljesítve ezzel a vállalásával is.

Mindeközben még arra is marad ideje, hogy folyamatosan képezze magát, fejlessze tudását: iskolai könyvtári és minőségbiztosítási, valamint pedagógusminősítési szakértő, tanfelügyelő, aki nem öncélúan szerzi az újabb és újabb képesítéseket, hanem szolgálatot is végez. Így például nemcsak tagja a Könyvtárostanárok Egyesületének, hanem tisztséget is vállalt, először az Ellenőrző Bizottság elnöke, majd 2012 és 2014 között az egyesület titkára is volt. A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) tantárgygondozójaként országos kitekintéssel bír a hazai iskolai könyvtárakra, látogatásai révén folyamatosan kapcsolatban van a könyvtárosokkal, akiket tanácsaival segít, támogat.

Felterjesztője a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója, Barlay Bence. A felterjesztést támogatta a KTE elnöksége.

2016-ban a KTE emlékérem Életmű-díj kitüntetettje dr. Eigner Judit, melyhez szívből gratulálunk!

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért
Tiba Gabriella

Tiba Gabriella 1998 óta a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskola könyvtárostanára. Munkássága csaknem 20 éve alatt sokat tett a könyvtárostanári munka megbecsüléséért, elismertségéért. A Bács-Kiskun megyei könyvtárostanárok munkacsoportját a kezdetektől hosszú éveken át Kiss Anna vezette: szervezte a nem hivatalos munkaközösség szakmai életét, hozzá fordulhattunk bármilyen iskolai könyvtári szakmai kérdésben. 2014-ben Anna nyugdíjba vonulása után Rózsavölgyiné Király Zsuzsanna szervezte újjá a munkaközösség/munkacsoport életét, majd betegsége miatt 2014 szeptembere óta Tiba Gabriella végzi ezt a tevékenységet. A munkaközösség tagjainak száma kb. 40-50 fő szerte a megyéből.

Tiba Gabriella kollégái és iskolai vezetői szerint is megbízható, lelkes munkatárs. Munkába állása óta részt vesz a szakmai fórumokon, képzéseken. Számára fontos alapelv a tapasztalatok átadása, a kollégák segítése, igazi közösséget építő ember. Munkaközösségünk megalakulásakor is már annak aktív, sokat vállaló tagja volt. Gabi levelezőlistát hozott létre külön a Bács-Kiskun megyei könyvtárostanárok számára, mely nagyon hatékonyan működik, remekül tudjuk használni szakmai tapasztalataink kicserélésére. Rendszeresen megvitathatjuk megoldásra váró problémáinkat, segíthetjük egymás tevékenységét.

Iskolája könyvtárának fejlesztésére, annak olvasóbarátabbá tételére nagy hangsúlyt fektet. Felkészült a nevelési-oktatási intézmény könyvtárában végzett munkára, mind könyvtárszakmai mind pedagógiai tekintetben. Gabi könyvtárostanári munkája során mind a hagyományos, mind az elektronikus információforrásokat szakszerűen használja, képes a könyvtárlátogató fiatalok információs műveltségének felmérésére, fejlesztésére.

Rendszeresen tart különböző szaktárgyi könyvtári tanórákat és könyvtárhasználati órákat. Szívügyének tekinti a gyermekek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak fejlesztését, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztését. Ismeri az információs műveltség, a digitális írástudás tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Igényes tanári munkájára, figyel a folyamatos önművelésre.

Ismeri és alkalmazza az iskolai könyvtárak ügyében szükséges és használható szervezési, marketing, kapcsolattartási és -építési alapelveket. Együttműködik a nevelőtestület minden tagjával az információs műveltség összehangolt, minden tantárgyat érintő fejlesztése érdekében. Együttműködik a helyi, területi, megyei és országos könyvtárakkal, kulturális intézményekkel, pedagógiai szolgáltató intézményekkel, ifjúsági szervezetekkel és a diákönkormányzattal.

Részt vesz a könyvtárhasználati ismeretek fejlesztési, innovációs tevékenységében: 2015-ben a Nemzeti Köznevelési Portál jó gyakorlatok kidolgozása programban az Iskolai könyvtár a közösségi kert jó gyakorlat tükrében címmel írt.

Rendszeresen szervez szakmai továbbképzéseket a megye könyvtárostanárai számára, így tavaly vendégünk volt Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, aki Az iskola könyvtár-pedagógiai programjának készítése – műhelymunka címmel tartott rendkívül hasznos foglalkozást számunkra. Tiba Gabi maga is rendszeresen vesz részt szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken (KTE szakmai napok, Nyári Akadémia stb.).

Felterjesztője a Bács-Kiskun megyei könyvtárostanárok munkacsoportja, a felterjesztést támogatták: Kiss Anna KTE emlékérmes és Tóth Józsefné MKE emlékérmes könyvtárosok is.

2016-ban a KTE emlékérem A könyvtárostanári hivatásért kitüntetettje Tiba Gabriella, melyhez szívből gratulálunk!

KTE emlékérem – Az egyesületért
Dömsödy Andrea

Dr. Dömsödy Andrea 2000 óta az OPKM iskolai könyvtári szakreferense. 2001-től tagja a KTE-nek, 2002-ben az MKE – IKSZ Az év ifjú könyvtárosa díjazottja.

Küldetésének tekinti a könyvtár-pedagógia lehetőségeinek és módszereinek elismertetését és minél szélesebb körű alkalmazását, az élményszerű tanulás-tanítás elterjesztését. Doktori kutatását és disszertációját Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás címmel készítette, majd védte meg 2012-ben. Vallja: a pedagógusképzésben kell elérni a változásokat, a hallgatókat kell felkészíteni arra, hogy majd tanárként alkalmazzák a könyvtár-pedagógia módszertanát. Oktat az ELTE-n és a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. Tudását, tapasztalatát több szakkönyvben, számtalan publikációban tette közzé, önálló honlapján tematikus ajánló található.

Iskolai könyvtári szakreferensként több éven át szervezte a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt, koordinálta az iskolai könyvtári szakfelügyeletet, gondozza az OPKM honlapján az iskolai könyvtárügy területet és sajtófigyelőt készít, ezzel is segítve a kollégákat. Szívesen részt vesz a OPKM olvasószolgálati munkájában, így nem szakad el a hétköznapi gyakorlattól sem.

A KTE-nek 2008 óta elnökségi tagja, alelnöke. Szervezett előadásokat, szakmai napokat, nyári akadémiákat, továbbképzéseket és tanfolyamokat, az iskolai könyvtári világhónapot. Ő szerkeszti naprakészen a KTE honlapját. Jó értelemben megszállott, munkájával rengeteget tesz a könyvtárostanári hivatásért. Az elnökségen belül is az egyik legaktívabb elnökségi tag, ötleteivel és kitartásával sarkallja az elnökséget újabb és újabb feladatok felvállalására és megoldására. Energiáival, kitartásával minket is mozgósít, sok feladatot elvállal. Sokszor rohammunkában, éjjel készíti elő a pályázatok szakmai anyagát. Neki is köszönhetjük az elmúlt években a Kis KTE könyvek sorozat újabb köteteit – akár a szakmai program kidolgozásával, akár a kötetek szerkesztésével. A KTE tanári és tanulói pályázatainak is egyik fő ötletadója, elbírálója, mozgatója. Részt vett-vesz a Kerettanterv kidolgozásában, iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógiai szakmai anyagok összeállításában, a jogszabályok előkészítésében, tantervfejlesztésben. Elkötelezett tagja a Civil Közoktatási Platform elméleti alapvetéseit kidolgozó munkacsoportjának, így is szolgálva az iskolai könyvtárak és az információs műveltség fejlesztésének ügyét.

Mindannyiunk Dödy-je, aki nélkül elképzelhetetlen és lehetetlen lenne a sikeres KTE! Felterjesztője a KTE elnöksége.

2016-ban a KTE emlékérem – Az egyesületért emlékérem kitüntetettje dr. Dömsödy Andrea, melyhez szívből gratulálunk!

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

2016-ban felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: