Olvasás Portál

lovári  |  english

Adatbázis kereső

Az ablak bezárása

Nevelési tudásdepó
Olvasási képesség, olvasási motiváció fejlesztése a metakognícióra épülő olvasásstratégiai programmal könyvtári, iskolán kívüli foglalkozásokon

Mintaprogram az értő olvasást és a digitális, információs kompetenciákat fejlesztő, nem formális foglalkozásra

TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001

Steklács János, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Információs technológia, ismeretmegőrzés, könyvtár

19-50

könyvtáros, oktató

A 30 órás tréning elsődleges célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az olvasási stra-tégiák elméletét, a metakogníció fogalmát, szerepét, jelentőségét a szövegértő ké-pesség fejlődésében. Az első modul anyaga az olvasást, szépirodalmat népszerűsítő kampányok tapasz-talatai, az olvasás és könyvkultúra alakulásának tendenciái hazánkban. Ezt köve-tően a szövegértő olvasás kritériumait, az olvasási stratégiák fogalmát, olvasás és metakogníció összefüggéseit, az olvasásra vonatkozó meggyőződés jellemzőit is-merik meg a résztvevők, majd a következő modul során az olvasásstratégiai mód-szer, kooperatív tanulás, reciprok tanulás alapjainak elsajátítására kerül sor, illetve a szövegekre alapuló könyvtári foglalkozások módszertanával ismerkedünk. A program második részében még inkább a gyakorlaté, a tevékenységeké a fősze-rep. Először, a negyedik modulban az olvasásstratégiai módszer alkalmazását gyakoroljuk szépirodalmi, ismeretterjesztő és egyéb típusú szövegeken. A követ-kező, ötödik modulban az elmélet és gyakorlat integrációs lehetőségeit vizsgáljuk a megismert elméleti háttér és a gyakorlatban alkalmazott feladatok szintézisével. Ezt követően a résztvevők feladatokat oldanak meg önállóan, foglalkozásterveket készítenek, és ezeket prezentálják. A program során a résztvevőknek folyamatosan lehetőségük van bemutatni, megvitatni saját tapasztalataikat, feltárni mindennapi szakmai munkájuk problémáit, kérdéseit.

1. Modul: Olvasást, szépirodalmat népszerűsítő kampányok tapasztalatai, az olvasás- és könyvkultúra tendenciái hazánkban - 5 óra 2. Modul: A fejlett szintű szövegértő olvasás jellemzői, olvasási stratégiák, olvasás és metakogníció, olvasásra vonatkozó meggyőződés - 5 óra 3. Modul: Olvasásstratégiai módszer, kooperatív tanulás, reciprok tanulás - 5 óra 4. Modul: A módszer alkalmazása ismeretterjesztő, narratív és egyéb típusú szövegek esetén - 5 óra 5. Modul: Integráció, szintézis - 5 óra 6. Modul: Önálló feladatok prezentálása - 5 óra

Olvasás, szövegértés, Anyanyelvi kommunikáció, Digitális, információs kompetencia, Tanulás, kreatív és kritikai gondolkodás, Együttműködési készség, csapatmunka

Könyvek, folyóiratok, e-Adatbázisok, Internetes források

Számítógép, Nyomtató, Projektor

Bilicsi Erika

2012-05-16

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: