Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Kilicsányi Ágnes: Érdemes tankönyvírók

Nyomtatási nézet

A fenti címen adta át díjait a Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ) 2006. szeptember 27-én. A Kódex Könyváruházban tartott III. Könyvfesztivál ünnepségén  dr. Karlovitz János elnök elmondta, hogy idén a természettudományos tantárgyak és az idegen nyelv tankönyveinek szerzői közül választotta ki az elismerési bizottság azt a tíz szerzőt, akik maradandót alkottak a tankönyvírás területén. A tíz érdemes tankönyvíró közül öt mind a mai napig a Nemzeti Tankönyvkiadó szerzője. Ezúton is gratulálunk, és a további alkotómunkához sok sikert és jó egészséget kívánunk nekik! Érdemes tankönyvszerzőink 2006-ban:

 

Dr. Bora Gyula a budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora, a Magyar ENSZ Társaság alelnöke, a Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke. Bora professzor úr több mint fél évszázadot töltött az oktatás és a tudomány szolgálatában. 2004-ben tudományos kutatói, oktatói és publikációs tevékenységéért a Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki. Professzor úr egyetemi oktatói munkája mellett mindig széles körű társadalmi tevékenységet is kifejtett. Különböző fórumokon, itthon és külföldön egyaránt népszerűsítette a földrajztudományt, írt és lektorált számos tudományos-ismeretterjesztő művet. Tankönyvírói tevékenysége is ötven éves múltra tekint vissza. Magyarország gazdaságföldrajzáról számos egyetemi jegyzet és tankönyv mellett a Nemzeti Tankönyvkiadónál több tankönyvet írt az általános iskolás és a középiskolás korosztály számára is. Tankönyveinek közérthető, világos stílusa, logikus felépítése hamar népszerűvé vált a tanulóifjúság körében. Mindig igyekezett a száraz tudományos fogalmakat érdekesen, közérthetően és közérdeklődésre számot tartóan közvetíteni. A tankönyveiben a megtanulandó részeket mindig követi egy kis „színes”, művelődéstörténeti, néprajzi vagy csak a gyermekek érdeklődését felkeltő olvasmány, amely megkedvelteti a tantárgyat is.

 

Dr. Nemerkényi Antallal közösen írt Magyarország földrajza középiskolásoknak című kötete 1997-ben tanulói tetszésdíjat kapott. Ugyanezen kötet 1999-ben a HunDidac ezüst díját nyerte el. A Tanár úr 2003-ban megjelent Magyarország földrajza című tankönyve 2005-ben a HunDidac arany fokozatú kitüntetését kapta. A Nemzeti Tankönyvkiadó nevében hosszú életet, jó egészséget kívánunk a professzor úrnak, s várjuk újabb sikeres könyveit.

Dr. Lénárd Gábor nyugalmazott biológia-kémia szakos középiskolai tanár közel fél évszázadot töltött az oktatás szolgálatában. Élete, tanári munkássága szorosan összekapcsolódott az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola életével, amelynek tanára és igazgatója volt. A nagy múltú intézményt 1872-ben azzal a céllal alapították, hogy legyen egy olyan közoktatási intézmény, amely vezetőtanárok segítségével kifejezetten a leendő középiskolai tanárok felkészítésének színtere. E vezetőtanárok megbízatásának alapkövetelménye a kitűnő szaktárgyi és pedagógiai felkészültség. Az ő tudásukból, példájukból, módszertani felkészültségükből merítve a tanárjelöltek – később diplomás tanárok – az ország számos iskolájában kamatoztathatták, továbbadhatták mindazt, amit itt tapasztaltak, láttak, elsajátítottak.  A tanár úr e kitűnő szaktárgyi és pedagógiai felkészültséget és gyakorlati szakmai munkát nagy sikerrel ültette át tankönyveibe igen hosszú múltra visszatekintő tankönyvírói tevékenysége során. Részt vett az 1978-as nagy tantervi reform munkálataiban, és letette az alapjait a modern biológiaoktatásnak. Nemzedékek hosszú sora tanulta és tanulja napjainkban is a biológia alapjait az ő tankönyveiből. A hazai biológiaoktatás egyik legismertebb alakjává vált. Számos tankönyvet írt, főleg a középiskolások számára. A Nemzeti Tankönyvkiadónál egy három kötetes tankönyvsorozatot és egy ehhez tartozó Biológiai albumot, valamint a Biológiai laboratóriumi vizsgálatok gyűjteményét jelentette meg.

 

Lénárd tanár úr a hazai biológiaoktatás egyik legismertebb alakja: nemzedékek sora tanulta és tanulja napjainkban is a biológia alapjait az ő tankönyveiből. Tankönyveinek nagy értéke, hogy a szakismereteket érthető és tanulható formában dolgozzák fel, és a szaktudomány újabb ismereteit is bemutatják. Háromkötetes Biológia tankönyvsorozata 2003-ban a HunDidac ezüst díját nyerte el. A tanár úr biológiakönyvei Magyarországon ismertek és kedveltek. Nemcsak a szaktanárok szakmai és módszertani kultúrája épül tankönyveire, a gyakorlat azt mutatja, hogy a biológia érettségi és felvételi vizsgák stílusa és tartalma is nagyrészt ezekhez a tankönyvekhez kötődött, és jelenleg is fontos alapját képezi az új követelményeknek. Tankönyveinek nagy értéke, hogy a szakismereteket érthető és tanulható formában dolgozzák fel, és a szaktudomány újabb ismereteit is bemutatják. Jellemezhető úgy, hogy gondos, pontos, didaktikailag kimunkált a szövegalkotás, jól definiált a fogalomrendszer, amelyhez szervesen kapcsolódnak a finoman kimunkált szemléltető ábrák. Három kötetes biológia tankönyvsorozata 2003-ban a HunDidac ezüst díját nyerte el. A Nemzeti Tankönyvkiadó nevében hosszú életet, jó egészséget kívánunk a tanár úrnak, s várjuk újabb sikeres könyveit.

 

Maros Judit és Szitnyainé Gottlieb Éva Start! Német nyelvkönyv-sorozata. Hogy mitől lesz egy könyv sikeres, azt a könyves szakma nagy öregjei rendszerint egy kézlegyintéssel intézik el, mondván: tudja az ördög. A kilencvenes évek elején Molnár Ágnes főszerkesztő és Borbély Mária felelős szerkesztő egyik – fiatal felnőtteknek szóló – sorozatunk helyett keresett könyvtervet és szerzőt. Amikor 1992-ben először vették kézbe Maros Judit és Szitnyainé Gottlieb Éva kéziratát, senki se gondolta volna, hogy „remekmű” érkezett, olyan anyag, amelyből generációk hosszú sora fog lelkesen és sikeresen tanulni. Az azóta eltelt időben sokszázezer példány fogyott el a könyvből, ugyanennyi a munkafüzetből. Időközben a kétszínű könyv négyszínű lett, a tanító tanárok véleményének figyelembevételével tartalmában jelentősen megújult. A „szakma” hol lelkesen, hol kritikával, hol éppen elutasítással fogadta-kezelte a művet. A felhasználók – a tanárok és diákok – viszont mindvégig kitartottak mellette. Kitartottak akkor is, amikor a mérvadó szakmai körök dicsérték (bár ez nem sokszor fordult elő), és akkor is, amikor a támadások miatt egy időre lekerült a Tankönyvjegyzékről.

 

Maros Juditnak és Gottlieb Évának egyszerre sikerült a tanárok és a diákok sokaságának igényét eltalálni: ez a szerencsés kombináció csak nagyon ritkán jön létre. Ügyesen ötvözték a hagyományost az újjal, a korszerűvel, közben a magyar valóság talaján maradtak, a hazai viszonyok közé képzelték el a tankönyvüket. És a használhatóság, a célszerűség mellé hozzátették, hozzákeverték az érdekeset, a szokatlant, az egyedit. A Start! ugyanis nem unalmas. Vidám, humoros történetei, fanyar, változatos párbeszédei, szokatlan gyakorlatai önmagukban is motiválóak; azt az izgalmas környezetet teremtik meg, amelyben a diák az egyébként fáradsággal járó, sokszor nem is különösen izgalmas nyelvi, nyelvtani gyakorlatokat szívesen, jókedvvel végrehajtja. Egy-egy ilyen „mikrokörnyezet” kitalálása (és ilyen a Start!-ban sok van) a szerzők érdeme, mert ezek a szituációk nem olvashatók ki semmilyen tantervből vagy szakmódszertani munkából. Hosszú napokon, éjszakákon keresztül töprengtek, gondolkodtak, hogy lehetőleg kerüljék a sablonost. Köszönet nekik ezért az erőfeszítésért mind a kiadó, mind a kollégák és a diákok nevében. Kívánunk nekik még sok-sok hasonlóan sikeres START!-ot.

 

Dr. Zátonyi Sándor a tanári tevékenységét Zsira és Szakony községekben kezdte, majd 1954-ben matematika-fizika szakfelügyelői megbízást kapott Sopron város és járás területére. 1960-ban megyei vezető szakfelügyelő lett. 1962-ben Kovács Zoltán Vas megyei szakfelügyelővel együtt megbízást kapott általános iskolai fizika tankönyvek írására. Tankönyveiket a fizikatanárok mintegy 15 évig használták, munkájukért 1966-ban Állami-díj kitüntetésben részesültek. 1971 és 1988 között az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) munkatársaként dolgozott, feladatai közé tartozott az általános iskolai fizikatanítás irányítása, gondozása, felügyelete. Az 1978-as fizika tanterv kidolgozásának irányítója, a tantervi útmutató, a részletes követelményrendszer kidolgozása, valamint a kísérleti oktatás szervezője, irányítója, értékelője, később pedig a reprezentatív eredményvizsgálatok végzője volt. 1984-ben Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen doktori címet szerzett pedagógiából. 1985-től 1988-as nyugállományba vonulásáig az OPI igazgatóhelyetteseként koordinálta az általános iskolával foglalkozó tantárgygondozók munkáját. 1988-tól főállású tankönyvíró, tantárgygondozó. 1988-ban elnyerte az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Mikola Sándor-díját.

 

A nyolcvanas évek végén az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja elnökeként az Öveges József Általános Iskolai Fizikaverseny egyik szervezője, elindítója, valamint az első tatai verseny zsűrijének elnöke volt. Több éven át a Magyar Pedagógiai Társaság Általános Iskolai Tagozatának társelnökeként is tevékenykedett. A 90-es évek elején ifj. Zátonyi Sándorral alternatív tantervet dolgozott ki a hatosztályos gimnáziumi fizika tanításához, majd elkészítették a hozzá illeszkedő hatkötetes tankönyvsorozatot és a tanári kézikönyveket. 2000-ben megkapta az Ericsson-díjat, 2004-ben pedig munkásságát a Rátz tanár úr díj-jal ismerték el.

 

A Nemzeti Alaptantervnek és a Kerettanterveknek megfelelően új tankönyveket írt a 7. és a 8. osztály számára. A 90-es évek közepétől részt vett a fizika követelmény-rendszerének kidolgozásában, kipróbálásában, az elért eredmények értékelésében. 1995-től a szegedi Alapműveltségi Vizsgaközpont külső munkatársa. Első szakmai publikációja 1953-ban látott napvilágot. Azóta mintegy 36 könyve jelent meg, legutóbb 2006 márciusában a Fizikai kísérletek környezetünk tárgyaival című. Több mint 200 közlemény, cikk mutatja felkészültségét, széles és mély ismereteit, rendkívüli munkabírását. Az általános iskolai fizikatanári ankétok rendszeres előadója. Hosszú pályafutása során mind az általános iskolai korú gyerekek, mind az őket tanító kollégák körében sikeres és széleskörű, fizikát népszerűsítő tevékenység jellemezte munkásságát.

 

Dr. Zátonyi Sándor azon nagy tanáregyéniségek közé tartozik, akik a legtöbbet tették a fizika tanításának korszerűsítéséért. Publikációival, könyveivel, tankönyveivel egész tanárgenerációk szemléletmódját formálta. Az Érdemes Tankönyvíró kitűntető cím a fentebb bemutatott, sok éven keresztül kifejtett eredményes szolgálat, tevékenység, munka elismerése.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: