Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Vámos Ágnes – Szvoboda Vidoszava: Nemzetiségi általános iskolai oktatás a magyar közoktatásban ( 1986 / 1986 – 1999 / 2000 )

Nyomtatási nézet

A nemzetiségi oktatás a közoktatás része, lehetőségeit meghatározza a „nagy rendszer”, funkciói nem térhetnek el a közoktatásétól. Ugyanakkor, mint rész, mint az egésznek egy eleme, a jogszabályokkal biztosított térben – külső és belső környezete által kiváltott - önálló mozgást is végez. Az 1985/1986 – 1999/2000 tanévek közötti adatok vizsgálata a közoktatás és a nemzetiségi oktatás kapcsolatának néhány jelenségére irányítja a figyelmet. A Kiss Árpád Közoktatási Szolgáltató Intézmény Nemzetiségi Központja feltette a kérdést, hogy a kimutatható-e a rendszerváltozást követő liberalizálódás és demokratizálódás a magyar közoktatásban tanuló kisebbségi gyermekek iskolaválasztásában, az intézményi és létszámadatok alapján? Az alapkutatás az Oktatási Minisztérium 1999/2000. tanévi és azt megelőző statisztikai adataira támaszkodott, leíró jelleggel statisztikai eszközökkel kimutatható tendenciákat keresett. Noha tisztában vagyunk azzal, hogy az intézményszám alakulása mögött oktatás- és kisebbségpolitikai tényezők, pedagógiai jelenség-együttesek húzódnak meg, a tanulók száma pedig a társadalmi megítélés és érdek függvénye, s hogy az adatok, tények közlése nem ad magyarázatot a jelenség okaira, nem képes megmutatni a befolyásoló tényezők részesedését a folyamatban. Mégis figyelemre méltóak a tendenciák, mivel figyelemre méltó összefüggéseket sejtetve hívják fel az elemzők figyelmét.

A tizenöt tanév a szokásos megosztással a rendszerváltozás előtti és utáni szakaszra bontható: az 1985/1986 - 1989/1990., illetve az 1990/1991 - 1999/2000. tanévekre. E két szakasz, a nemzetiségi oktatást folytató intézmények és a tanulók számában valóban elkülönül. A nemzetiségi oktatást folytató intézmények létesítését a kilencvenes évek előtt központi engedélyhez kötötték, mesterségesen alacsonyan tartották, számuk évtizedeken keresztül 315-317 között mozgott, majd az 1991/1992. tanévtől ugrásszeren megnőtt. A relatív érték, azaz a nemzetiségi oktatás részesedése a közoktatásból az első szakaszban is enyhén növekvő volt – a csökkenő demográfiai adatok miatt. Az emelkedő részesedési ráta a későbbi években is megmaradt, de most már az abszolút érték növekedése mellett (1.táblázat). A második szakaszban, azaz az 1990/1991 és 1999/2000 tanévek között a nemzetiségi oktatást folytató általános iskolák aránya az összes iskolához képest 9,07%-ról 11,17%-ra nőtt, 1996 óta tartósan 10% fölött van. Ebben az is közrejátszik, hogy az 1999/2000. tanévben a nemzetiségi iskolák száma már összesen már 413, míg az összes iskola száma visszaesett és az 1991/1992. tanév szintjén van.

 

1. táblázat: Nemzetiségi oktatást folytató általános iskolák és az összes intézmény száma 1985/1986 – 1999/2000 között

 

Iskolák

1985/1986.

1986/1987.

1987/1988.

1988/1989.

1989/1990.

1990/1991.

1991/1992.

1992/1993.

1993/1994.

1994/1995.

1995/1996.

1996/1997.

1997/1998.

1998/1999.

1999/2000.

Nemzetiségi

315

317

317

319

323

322

345

359

371

374

371

384

390

393

413

Összes

3546

3540

3540

3526

3527

3548

3641

3717

3771

3814

3809

3764

3750

3732

3696

Forrás: OM éves statisztikái

 

Vajon az intézmények száma és benne tanulók száma között egyenes arányosság van? A tanulói érdeklődés miatt nyíltak meg az iskolák vagy az iskolai kínálat vonzó a szülők szemében?

Tény, hogy a vizsgált korszak végén, azaz 1999/2000. tanévben mintegy 25%-kal több a nemzetiségi oktatásban tanulók száma, mint az 1985/1986. tanévben. A tizenöt év alatt – a létszámok alapján három időszak különíthető el.

a) Az 1985/1986 – 1989/1990. tanév között a nemzetiségi általános iskolai tanulók száma a közoktatás általános létszámadatait követi.

b) Az 1990/1991 – 1994/1995. tanév közötti időszakban az összes általános iskolai tanulói létszám csökken, a nemzetiségi oktatásban részt vevők körében fordulat áll be, s növekedés kezdődik.

c) Az 1995/1996 – 1999/2000. tanév között – átmeneti stagnálás után – a szám erőteljesen nő.

A tények alapján úgy látszik, hogy a nemzetiségi oktatás „sikerágazat”, hiszen jelentősen nőtt mind az intézmény, mind a tanulószám. Nagyon leegyszerűsítve: stabil, integráló és integrált a nemzetiségi iskola hálózat, mint a közoktatás egyik alrendszere, hiszen vonzza és beengedi a célcsoportot. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy az előbb bemutatott tendenciáknak megfelelő az első osztályosok száma is: 1985/1986. tanévben 5931 fő, az 1999/2000. tanévben 7844 fő.

Ha azonban a teljes intézményi és létszám adatokat különböző változók szerint is megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy bizonyos nemzetiségek esetében a tendenciák másként rajzolódnak ki, mint másoknál. Az első és utolsó vizsgált tanév alapján a görög nemzetiségi oktatást folytató iskolák száma 0-2, románt 13-14, szlovént 4-4. A horvát és s szerb kisebbségi oktatás akkor még együtt folytató 56 iskolából a szétválás (1991/1992) követő stabilizálódás után 1999/2000. tanévre csak 45 maradt, ebből horvát 34, szerb pedig 11. Csökkent a szlovák kisebbségi oktatást folytató iskolák száma is 81-ről 59-re, ami 30%-os esés. Egyértelmű és látványos a növekedés viszont a német nemzetiség oktatást folytató iskolákban: 1985/1986. tanévben összesen 182 intézmény haladt e program szerint, 1999/2000. tanévben 284-ben, ez a tizenöt alatt 60%-os gyarapodás.

Az 1990/1991 – 1999/2000 közötti tíz tanév, mint a rendszerváltozás időszaka természetesen önmagában is vizsgálható. Itt is domináns a német nemzetiségi tanulószám: 33550, illetve 46216 fő, míg a többi nemzetiség esetében néhány száz, vagy néhány ezer tanulóról beszélhetünk. A hálózat kihasználtságát az egy iskolára jutó tanulói szám mutatja (2. táblázat). Az egyes nemzetiségek esetében kisebb-nagyobb mértékben csökken az egy iskolára eső általános iskolások száma, míg a német iskolák számának extenzív növekedése egyenesen arányos a tanulói létszámmal (2 táblázat).

 

2. táblázat: Az egy iskolára jutó nemzetiségi általános iskolás az 1990/1991. és 1999/2000. tanévben

Nemzetiség

 

Iskolák száma

Tanuló/iskola

 

1990/1991

1999/2000.

1990/1991.

1999/2000.

Görög

1

2

50,0

41,5

Horvát

53

34

73,0

74,3

Német

202

284

166,1

162,7

Román

12

14

80,1

85,4

Szlovák

69

59

85,2

74,9

Szlovén

4

4

58,8

29,0

Szerb

53

11

73,0

25,0

Forrás: OM statisztikák

 

Az egy iskolára eső tanulószám természetesen sok mindennel összefügg: a település nagyságával, a nemzetiségi iskola tradícióival, a nemzetiség létszámával, a finanszírozhatósággal, stb. Például bizonyos, konkrét intézmények esetében nem lehet pusztán gazdaságossági megfontolások alapján számolni, hiszen nagy érték egy újból megnyitott vagy évszázadok óta fennálló falusi kisiskola, s előbb-utóbb benépesülnek azok a városi iskolák is, ahol jóval a rendszerváltozás után indult csak meg az oktatás. Ugyanakkor Magyarországon – több más országhoz hasonlóan – a nemzetiségi oktatást nem csak a nemzetiségi, nemzetiségi származású, nemzetiségi identitással rendelkező családok gyermekei veszik igénybe. Személyiséghez tartozó jogok alkotmányos tisztelete nem teszi lehetővé, hogy az idegen nyelvtanulókat és a nemzetiségi oktatás iránti érdeklődőket közvetlen rákérdezéssel szétválasszuk. Minden jel arra utal azonban, hogy a német nemzetiségi oktatás kiterjedésében a többségi családok német nyelvtanulási motivációja is meghúzódik. A német nemzetiségi oktatás esetében az idegen nyelvhez, idegen nyelv-tanuláshoz fűződő társadalmi érdek involválódik a kisebbségi oktatásba. Németek által soha nem lakott területen nyíló „nemzetiségi iskola” nyilvánvaló „túlélésre” épít, a demográfiai tények következményeit sajátosan mérlegelve, az iskola bezárása helyett az oktatáspolitikai támogatás és a társadalmi nyomás irányába „tör ki”.

Vagyis az összesített intézményi és létszámadatok szerint a magyar közoktatásban jelentős nemzetiségi hálózat működik, folyamatos lehetőséget biztosítva a nemzetiségi képzés iránti érdeklődőknek. A nemzetiségi hálózaton belüli, azaz kisebbség-sajátos arányokból és tendenciákból viszont nem lehet egyszerű matematikai számítással következtetéseket levonni; iskolalétesítés, az iskola képzési kínálatának fenntartása, bővítése elvi, kisebbségpolitikai, kisebbség-pedagógiai, nyelvoktatás-politikai kérdés. Mindezek a szempontok árnyalják a jelenség értelmezési körét.

 

 

A kutatási projekt vezetője: Szvoboda Vidoszava

A kutatás teljes anyaga kiadványban olvasható: Vámos Ágnes: A magyarországi nemzetiségi oktatás rendszere. KÁOKSZI, Bp. 2003. 167 p.

 

 

1985/1986.

1986/1987.

1987/1988.

1988/1989.

1989/1990.

1990/1991.

1991/1992.

1992/1993.

1993/1994.

1994/1995.

1995/1996.

1996/1997.

1997/1998.

1998/1999.

1999/2000.

Nemzetiségi

oktatásban részesülő tanulók száma

44388

44853

44444

43501

43300

44545

46166

48255

48712

49679

49821

51627

53021

53998

55013

Összes általános iskolai tanulói szám

 

1297818

1299455

1277257

1242672

1183573

1130656

1081213

1044164

1009416

985291

974806

965998

963997

964248

960604

Forrás: OM éves statisztikái

 

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: