Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Apró Jablonszki Ildikó: Mindennapok Magyarországon Mohácstól a reformkorig

Nyomtatási nézet

Háromszáz éves időszakot dolgoz fel ez a CD-ROM. A mohácsi csatavesztéstől a reformkor kezdetéig tekinti át történelmünket. A szerzők igyekeztek minél látványosabbá, élvezetesebbé tenni az általános és középiskolás diákok számára a feldolgozott tananyag megismerését, elsajátítását. A lemez használatát részletes útmutató segíti. Könnyedén lehet a szövegben előre vagy hátra közlekedni, képeket hívhatunk elő, majd egy kattintással visszajuthatunk a képet övező ismeretanyaghoz, a feladat gombra kattintva érdekesebbnél érdekesebb feladatok bukkannak elő, valamint a Hallgasd meg gombra kattintva érdekes részleteket hallhatunk korabeli írásos művekből. A használati útmutatót mindig érdemes előre áttanulmányozni, hogy használat közben, esetleg órai bemutatáskor, gördülékenyen tudjunk az anyagban közlekedni.

A szellemi kultúra megismertetését az irodalmi élettel kezdi. Az egyoldalas rövid bevezető szöveg linkjei vezetnek el bennünket a kor jeles irodalmi személyiségei, művei, az első magyarországi újságok felé. Tájékozódhatunk a reformációról, annak jeles egyéniségeiről, a reneszánszról és a barokkról szintúgy. Heltai Gáspár, Károli Gáspár, Tótfalusi Kis Miklós bibliafordításairól és kiadásairól, Sylvester János és Szenczi Molnár Albert grammatikájáról, Pesti Gábor hatnyelvű szótáráról szerezhetünk ismereteket. Akorabeli építészetet tárgyaló részben is ugyanazon módszerrel tudjuk elérni a témához kapcsolódó feladatokat, mint az irodalomnál. Itt is hasonló típusú feladatok vannak, mint az előző részben: párosítsd össze, egészítsd ki, rakd össze stb. Minden helyes válasz esetén egy sárga színű kerek fejecske mosolyog ránk, rossz válasz esetében egy szomorú piros fejecske néz velünk szembe. A művészetekkel foglalkozó részben olvashatunk a mecénásokról, akik maguk is próbálkoztak a művészeti alkotómunkával, pl. Széchényi Ferenc. Azonkívül megtudhatjuk, hogy a korabeli alkotások alapanyaga nagyrészt a kő és a fa volt, megnézhetünk néhány ravatalképet, amit a korabeli divat indukált.

Részletes képet kapunk a korabeli festészetről, szobrászatról, zenéről. A tudományos  életről szóló részbe bekerült a selmecbányai bányatiszt képző iskola, összefoglaló táblázat segít eligazodni a korabeli iskolarendszer szerkezeti felépítésében. A keszthelyi Georgikon sem maradt ki. A Ratio Educationisról azonban csak igen szűken ír. Tájak és népek főcímet viselő részben a határokról és a végvárakról tudunk meg sok mindent. Itt már nem a bevezető részből jutunk el az új ismeretanyagokhoz, hanem a feladatok szolgálnak erre a célra. Ugyanis a feladatoknál az oldal aljára egy nyitott könyvet ábrázoló ikon került, amire rákattintva előjön az oda vonatkozó szövegrész. Térképek, hadvezérek, végvárak képei illusztrálják az anyagot, Sok kirakós feladat és keresztrejtvény teszi mozgalmasabbá az ismeretanyag elsajátítását, azonkívül kiegészítős és feleletválasztásos feladatokkal is találkozunk. Megtudhatjuk mi az a defterdár és mivel foglalkozik a kádi, ki ölette meg Fráter Györgyöt. A mindennapokba is beláthatunk. Megtudhatjuk miért irtották az erdőket az Alföldön, ki szabályozta először az erdőhasználatot Magyarországon, hogy a 17. században Tokaj volt a leghíresebb magyar borvidék. Fontos információ ebből a korból, hogy a törökök elnéptelenítette térségekbe ekkor kezdődtek a különböző népcsoportok bevándorlási hullámai. A német, szlovák, román, rutén nemzetiség aránya megnőtt, a magyarság aránya a királyságban 50%-ra csökkent. Egy külön fejezet foglalkozik a korabeli társas kapcsolatokkal, ezen belül a családdal, helyi közösségekkel, vallási és etnikai közösségekkel. Felhívja a figyelmet arra, hogy már ekkor megkezdődött a családok felbomlása, hiszen ahogy megerősödött a személyiség szerepe, létrejöttek az ún. kiscsaládok. Az apai rokonság továbbra is meghatározó volt, és a nőknek továbbra is a fiú utód biztosítása volt a fő funkciója. A korabeli társadalmi viszonyokról is informálódhatunk, ha megoldjuk a hozzá készített feladatok sorát. Gazdag képillusztráció segít megismerni a korabeli épületekkel, ruhákkal, fegyverekkel és étkezéssel kapcsolatos dolgokat. Kerek bástya, szögletes bástya, rondella, fülesbástya és egyebek válnak érthetővé számunkra. Pendely, párta, süveg, bocskor, a paraszti hajviselet, hogy néz ki a mente és egyebek tartoznak a ruhákat bemutató részbe. Hogyan néz ki a kanócos puska, hol viselték a mellvértet, mi a különbség a csákány és a fejsze között . ilyen és hasonló kérdésekre kapunk választ, ha gondosan áttanulmányozzuk a fegyverekről szóló ismeretanyagot. Végül pedig a különleges, sehova be nem sorolható ismeretek kerültek az Ez+Az címszó alá: miért tiltották a dohányzást, hány hamis tanút talált Forgách Zsuzsanna a hűtlenségi peréhez, mit számított ki Hell Miksa csillagász pontosan, miért maradt el 1852-ben október ötödike, stb.

A lemez kimerítően részletes irodalomjegyzéket tartalmaz, mely két célt szolgál. A több mint 250 felsorolt nyomtatott mű egyrészt a felhasznált irodalmat, másrészt az érdeklődő diákok számára tudásuk bővítésére szánt műveket tartalmazza. Pontosan fel van sorolva ebben a jegyzékben a tudásanyag kialakításához felhasznált folyóirat, atlasz, CDROM, zenemű azonosításához szükséges minden adat.

Mohácstól a reformkorig : Játékos feladatok általános és középiskolásoknak [elektronikus dok.] / Balhegy Gabriella, Diósi Alojzia [et al.] ; szerk. Miklósi László .- Budapest: Cartographia Kft., 2003 ISBN 963 352 837 2 CM

Válogatott bibliográfia az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjteményében található a fentebb ismertetett taneszközhöz kapcsolódó tankönyvekből, kézikönyvekből és folyóirat cikkekből:

A160.430/ Az Újkori kultúra története / Egon Friedell. . Budapest : Holnap, 1989. . 19 cm A160.430/2, E160.430/2:1

Reneszánsz és reformáció / [ford. Vas István, . Tandori Dezső]. . 1990. . 204, [2] p. A236.554

Tasso és Zrínyi : A .Szigeti veszedelem. olasz epikai modelljei / Király Erzsébet. . Bp. : Akad. K., 1989. -160, [4] p. ; 25 cm. . (Humanizmus és reformáció) A235.587

A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon : Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig / Téglásy Imre -Bp. : Akad. K., 1988. -198, [2] p. : ill. ; 25 cm. . (Humanizmus és reformáció) A237.507

Huszár Gál élete, művei és kora : 1512?-1575 / Botta István. . Bp. : Akad. K., 1991. - 497, [3] p. : ill. ; 24 cm. . (Humanizmus és reformáció) BX312.113=1

Az iskolaügy Erdélyben a reformáció korában / Tonk Sándor. In: Egyházak a változó világban : A Nemzetközi Egyháztörténeti Konferencia előadásai : Esztergom, 1991. május 29-31. / szerk. Bárdos István és Beke Margit. . Tatabánya : József M. Kvt., [19]92. . 423.426. p. A238.316

Hitújítók és hitvédők / írta Péter Katalin. . [Bp.] : Kossuth, 1993. . 67, [5] p. : ill. ; 24 cm. . ( A világtörténelem nagy alakjai) A46.224

Az halálra való készületről rövid tanúság : Alsólindva 1573 / Kultsár György ; [vál., sajtó alá rend. Nyíri Sándor]. . Bp. : Ráday Gyűjtemény, 1990. . 115 p. ; 17 cm A163.205/1

Az Újkori kultúra története, I-III. : Középkor, pestis, misztika : Reneszánsz és reform áció : Barokk és rokokó / Egon Friedell ; [ford. Vas István ..., Tandori Dezső]. . Bp. : Holnap, 1993. . 741, [3] p. ; 19 cm A228.781

Pädagogik und Reformation : Von Luther bis Paracelsus / eingel. ausgew. und erl. von Franz Hofmann. . Berlin : Volk u. Wissen, 1983. . 236, [2] p., 10 t. ; 22 cm. . (Pädagogische Bibliothek) 730.913 Keresztyén nevelés 5. 1. 1997. . 4.7.p.

Szűcs Ferenc: A reformáció oktatási és nevelési eszménye AX164.529

Papok és nemesek : Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból / Péter Katalin. . Bp. : Ráday Gyűjt., 1995. . 263 p. ; 20 cm. . ( A Ráday Gyűjtemény tanulmányai) A163.616/

Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. . Bp. : Osiris, 1994- . . 3 db ; 20 cm. . (Osiris könyvtár, Vallástörténet) A163.616/3

3. kötet: Mohamedtől a reformációig. . 1996. . 347 p. A166.021/

Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. . 2. jav. kiad. . Bp. : Osiris, 1995-1998. . 3 db ; 20 cm. . ( Osiris könyvtár, Vallástörténet) A166.021/3

3. kötet: Mohamedtől a reformációig. . 1998, cop. 1996. . 347 p. A22.512, E22.512:1

A magyar reformáció irodalmi hagyományai : Kézikönyv református középiskolák számára / kész. Győri L. János. . 2., bőv. kiad.. . Budapest : Ref. Ped. Int., 1998. . 252 p. : ill. ; 25 cm A225.696, E225.696:5, E225.696:1, E225.696:4, E225.696:2, E225.696:6, E225.696:3

XVI. századi városi iskoláink és a .studia humanitatis. / Mészáros István. . Bp. : Akad. K., 1981. . 237 p. ; 25 cm. . (Humanizmus és reformáció) AX149.851, E151.479, E151.479:1, E151.479:2

A humanizmus és a reformáció-ellenreformáció nevelésügye a 15-16. században / Mészáros István. . Bp. : Tankvk., 1984. . 150 p., [16] t. : ill. ; 19 cm. . (Egyetemes neveléstörténet) AX244.122

Reformáció hatása a magyar iskolakultúrára / Szentgyörgyvölgyi Péter. . [Budapest] : FKGPTudpol. Int., [199?]. . 17, [2] p. : ill. ; 25 cm AX240.755, E240.755:1, E240.755:2

Alternatívák Mohács után / R. Várkonyi Ágnes. . Bp. : Korona, 1996. . 76 p. ; 24 cm. . (Atörténelem alternatívái : Forrásfüzet az iskolai oktatáshoz ; 5.) A309.833/ (OT 700)

A művészet története / [... főmunkatársai Jeannine Auboyer et al.] ; [... magyar változatának főszerk. Aradi Nóra]. . [Budapest] : Corvina, [1986]-1993. . 10 db ; 30 cm A309.833/5 (OT 700)

[5.] kötet: A korai reneszánsz / [ford. Sziberth Bertalan] . . 1991. . 303 p. : ill. A625.497/1

Művészetismeret : A reneszánsz irodalmából / [szerk. Trencsényi Borbála]. . [Budapest] : Alternatív Közgazd. Gimn., 1990. . 131 p. : ill. ; 29 cm A465.016

A reneszánsz és az újvilág / Giovanni Caselli ; [ford. Buzinkay Géza]. . [Bp.] : Corvina, cop. 1991. . 47, [3] p. : ill. ; 29 cm. . (Hogyan éltek hajdanában) A160.430/

Az Újkori kultúra története / Egon Friedell. . Budapest : Holnap, 1989-. . 19 cm A160.430/2 (Múz), E160.430/2:1

2.kötet: Reneszánsz és reformáció / [ford. Vas István, ... Tandori Dezső]. . 1990. . 204, [2] p. A160.141

Dióhéjban a reneszánsz művészetről : Építészet, szobrászat, festészet / [írta Flavio Conti ... ; ford. Szántó Tamás]. . [Bp.] : Corvina, 1990. . 64 p. : ill. ; 20 cm. . (Dióhéjban) A161.343/

Idők szép virága : Válogatás a középkor és a reneszánsz magyar irodalmából / Molnár Szabolcs gondozásában. . Budapest : Szépirod. Kvk. : Kriterion, 1991-. . 21 cm 710.509 Magyartanítás 1988. 31.évf. No.4. 162-172. p.

Csákvári József: Egy korszakbevezető reneszánsz óra A162.374, 162.900, E162.900:1 Humanisták és prédikátorok : . . Bp. : Interpopulart, 1993. . 111 p. ; 20 cm. . (Populart füzetek) A163.205/1

Az újkori kultúra története, I-III. : Középkor, pestis, misztika : Reneszánsz és reformáció : Barokk és rokokó / Egon Friedell ; [ford. Vas István , Tandori Dezső]. . Bp. : Holnap, 1993. . 741, [3] p. ; 19 cm A3.597, E3.597:1

Irodalom a középiskolák I. osztálya számára / Madocsai László. . Budapest : Nemz. Tankvk., 1999. . 344 p. : ill. ; 20 cm A3.698, E3.698:1

Irodalom tankönyv 14-15 éveseknek / Gintli Tibor, Schein Gábor. . Budapest : Korona, 1999. . 322, [1] p. : ill. ; 24 cm A3.697, E3.697:1

Irodalom tankönyv 12-13 éveseknek / Tarján Tamás. . Budapest : Korona, 1999. . 257, [2] p. : ill. ; 24 cm A242.123

Envisioning process as content: toward a renaissance curriculum / eds. Arthur L. Costa, Rosemarie M. Liebmann. . A folyamat mint tartalom : A reneszánsz tanterv felé vezető út. . Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press, cop. 1997. . XXX, 245 p. : ill. ; 26 cm A154.518

Az itáliai reneszánsz / Leonyid Batkin / [ford. Soproni András]; [nem orosz nyelvű idézeteit ford. Bellus Ibolya]. . Bp. : Gondolat, 1986. . 519 p. ; 21 cm A23.454

Régi táncok iskolája : A francia reneszánsz / Széll Rita. . Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. . 174 p., XVI t. : ill. ; 29 cm

712.303 Könyv és nevelés 26. 4-5. 1984. . 168.170.p.

Szepesi Hajnal: Egy téma komplex összefoglalása a könyvtárban : (a magyar reneszánsz) AX311.297, E311.297:1

Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében : formatani összefoglalás a Zeneelmélet II. és Zeneelmélet III. főiskolai tankönyvekhez / Frank Oszkár. . Bp. : Tankvk., 1990. . 125 p. ; 29 cm

710.273 Tantusz 1993. 48.évf. No.2. 7.9. p. Fehér Katalin: Színház és színjátszás a barokk korban A464.016, E464.016:1

A madarakról és a vadakról / az aiszóposzi meséket magyarította Heltai Gáspár és Pesti Gábor; a fabulákat gyerekeknek átírta Ács Pál és Székely Júlia Anna. . Bp. : Móra, 1985. . 178 p. : ill. ; 24 cm A446.344, 446.343

Száz fabula / Heltai Gáspár ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. .  Budapest : Unikornis, 1998. . 189 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 20x21 cm. . (Nagy magyar

mesemondók) A166.176, E166.176:1

Biblia, újtestamentum : válogatás a Vizsolyi Bibliából / [ford. Károlyi Gáspár] ; [vál., sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Gerencsér Zsigmond] . . Budapest :  Európa, 1997. . 333 p. ; 20 cm. . (Európa diákkönyvtár) A46.042+mell.

Grammatica Hungarolatina : Sárvár, 1539 / Sylvester János ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. . [Hasonmás kiad.]. . Bp. : Akad. K., 1989. . [96] p. + 1 mell. . (Bibliotheca Hungarica antiqua) A160.464+mell.

Dictionarium Latinoungaricum / Szenczi Molnár Albert ; [a mell. Imre Mihály tanulmánya ; a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. . Bp. : Akad. K., 1990. . [984] p. + 1 mell.. . (Bibliotheca Hungarica antiqua)

Mohácstól a reformkorig: Játékos feladatok általános és középiskolásoknak [elektronikus dok.] / Balhegy

Gabriella, Diósi Alojzia [et al.] ; szerk. Miklósi László .- Budapest: Cartographia Kft., 2003

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: