Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Apró Jablonszky Ildikó: Amiről a térképek mesélnek

Nyomtatási nézet

Csapatmunka eredményeképpen jött létre egy olyan CD-ROM, mely alaptémájául a térképészetet, a térképkészítést választotta. Betekintést nyújt a térképkészítés történetébe, de a legújabbkori eljárásokat és végtermékeket is bemutatja. Két térképészeti ág emelkedik ki a feldolgozásból, a katonai térképészet és az iskolai térképek története.

Kronológiai áttekintés képezi a tudásanyag fókuszát, vagyis a főmenü körkörös rajzolatú menürendszeréből, a kör középpontjából indíthatjuk az időrendi felsorolást. A korai kultúrák és az antik világ térképészeti ismereteitől a középkori és reneszánsz kartográfián és az atlaszok ismertetésén át egészen a modern és a 20. század kartográfiai tudásanyagáig juthatunk el. Adott időpont mellett fel van tüntetve a történelmi név és a hozzá kapcsolódó térképészeti fogalom. Piros színnel emelték ki azokat a fogalmakat, melyekre rákattintva illusztrációhoz és bővebb információhoz juthatunk adott témával kapcsolatban. A hipertextes módszerrel és a kapcsolódó linkek segítségével kellemesen lehet barangolni a szövegekben és a képek között. Adott oldalon belül a lapszéli nyilak segítségével közlekedhetünk le és fel, a CD-ROM egésze ezt a működési rendszert követi.

A térképészet-történet tudásanyagát két nagy részre osztották. Egyrészt az általános történetre, másrészt a magyar történetre. Az általános történetet bemutató rész időrendi alapnak a kronológiában meghatározott időintervallumokat tekinti. Addig, amíg a kronológiában csak az időpont és a hozzá rendelt történés szerepel, addig itt teljes szöveges leírásokat és magyarázatokat találunk az adott kor térképészeti történéseiről. Természetesen itt is a pirossal jelölt fogalmaktól vezet út további rokontémák felé. Felépítését tekintve a magyar térképészet történetével foglalkozó rész is úgy épül fel, mint az általános rész. Időrendi felosztása azonban némileg különbözik. A Kárpát-medence első térképi ábrázolásaitól indul, a katonai és kataszteri felméréseken át jut el a polgári térképészetig és a magyar katonai térképészetig 1919 után. A történeti eseményeket leíró szövegeket jó minőségű képanyag illusztrálja.

A CD-ROM készítői igyekeztek nagyon alaposan körüljárni a térképpel kapcsolatos összes témát. A térképkészítéssel foglalkozó részben legelőször a felméréssel találkozunk. Olyan fogalmakat érthetünk itt meg, melyekkel azelőtt ritkán találkozhattunk, viszont fontos elemei a témának. Ilyenek a topográfia, földmérési alaptérkép, topográfiai alaptérkép, vízfelmérés, barlang felmérés, háromszögelés, alapponthálózat stb. Mindezekről és még sok egyébről részletes leírást kapunk, ha ezt a részt áttanulmányozzuk. Kimerítő magyarázatot olvashatunk a vetületekről, méretarányról, torzulásokról. Fontos megemlíteni, hogy az alapfogalmakról minden esetben pontos definíciót kapunk, természetesen illusztrációkkal kiegészítve. Részletesen foglalkozik a földfelszín ábrázolásával, említést tesz az ábrázolási nehézségekről, a domborzatrajzról, a síkrajzról, a térképjelek típusairól, alakjukról, térbeli elrendezésükről. Röviden szól a térképek tervezéséről, ami valójában a részletes előkészítő munkát jelenti. Betekintést nyerhetünk a térképkészítés elméleti és technikai folyamatába. A modern kor vívmányaként megismerkedhetünk a számítógépes térképészettel, vagyis a digitális kartográfiával, amihez elengedhetetlen a számítógép és a hozzá kapcsolódó perifériák. A térképeket nem elég megtervezni, azokat sokszorosítani is kell. Erről a témáról is sok mindent megtudhatunk, olyan élvezetes képekkel illusztrálva, melyek a térképnyomtatás történetébe adnak betekintést.

A CD-ROM anyaga logikus felépítést követ, hiszen a fentiek után a térképek használata a következő menüpont. Megtudhatjuk, mit kezdhetünk egy iránytűvel vagy egy tájolóval, vagy mi is az a metszetszerkesztés és hogyan határozhatjuk meg álláspontunkat, legalább is a térképészet fogalmai szerint. Nagyon részletesen tájékozódhatunk az iskolai térképek történetéről, számos, órai szemléltetéshez is jól használható, kép gazdagítja a feldolgozott tudásanyagot. A térképkiadással és kereskedelemmel foglalkozó rész időrendileg két részre osztja az anyagot, a kezdetek és napjaink térképkiadására és kereskedelmére. A térképészet oktatása című fejezetben elsősorban nem metodikai kérdésekre kapunk választ, hanem a pedagógiatörténeti vonatkozásokra. Átfogó képet kapunk a könyvtárakról, térképtárakról, gyűjteményekről és rendezvényekről, melyek a térképészettel kapcsolatosak. A felsorolás mellett rövid leírást és képes illusztrációt találunk róluk. A térképészettel foglalkozó újságokról és folyóiratokról is tájékozódhatunk az ezt taglaló teljes fejezetből. A földmérés és térképezés hazai és külföldi szakmai szervezeteiről is hasznos információt kapunk.

A térképfajták tárgykörben részletes fogalomismertetést kapunk a térképművekről és atlaszokról, természetesen színes, képes illusztrációval. A glóbuszokról és éggömbökről is megnézhetünk néhány érdekes képet. Sok mindent megtudhatunk a tematikus térképekről, a digitális térképekről és a térinformatika és a térképészet viszonyáról.

A Lexikon fogalmakat, tárgyakat, eljárásokat, életrajzokat és intézményeket tartalmaz. Betűrendes sorrendet követ. A magyarázó szövegekben piros színnel jelöltek a kapcsolódási pontok, rájuk kattintva a szöveg bármely részébe el lehet jutni. A szövegek mellett a képeket is könnyen előhívhatjuk. Gyakorlatilag a teljes szöveg többi részén szereplő személyek, intézmények és tárgyak tematikus sorrendezését találjuk itt. E három fő rendezési ponton belül pedig ábécé sorrendet követ. A névváltozatokat zárójelben feltüntették.

Info” pont alatt pontos eligazítást kapunk a program használatáról. A lépkedés nemcsak előre, hanem hátrafelé is lehetséges a „vissza” és a „főoldal” gomb segítségével. A részletes útmutató leírja a programban előforduló ikonok szerepét, azok használatát. A lemez anyagát kis számú irányító ikon rendezi, vélhetően azért, mert a szöveg egy célt szolgál, kizárólag ismeretterjesztő funkciót lát el. Játékos, visszakérdező, megerősítő, begyakoroltató feladatokat nem tartalmaz. Mozgóképeket az adott helyen megjelenő film ikonra kattintva indíthatunk el. Az állóképek egy kattintással kinagyíthatók Mintegy ezer térképet, ábrát, képet és 12 filmrészletet, animációt tartalmaz a lemez.

Forrásjegyzék és ajánlott irodalom segíti a bővebb tudásra vágyókat. Érdemes megemlíteni, hogy a CD-ROM kiadását támogatta az OM Felsőoktatási tankönyv- és szakkönyvtámogatási pályázata. Ez érezhető is az összegyűjtött magas színvonalú tudásanyagon. Az alkotók az ismeretterjesztésen túl a közoktatásban és a felsőoktatásban, pedagógus továbbképzésben látják a CD-ROM fontos szerepét.

 

Összességében elmondható, hogy egy olyan CD-ROM-ot vehetünk a kezünkbe, amely mellőz minden játékosságot, viszont komoly, alaposan kidolgozott, kitűnő illusztrációkkal ellátott magas színvonalú ismeretanyagot közvetít. A CD-ROM a 2003-as Hundidac Díjverseny Arany díját nyerte el.

 

A fentebb ismertetett taneszközhöz kapcsolódó térképészettel foglalkozó tankönyvek, kézikönyvek és folyóirat cikkek az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjteményében:

 

 

A650.867/2

Kartográfia I. a 23-102 térképészeti szak számára / [... Klinghammer István és Papp-Váry Árpád munkája]. – 3. kiad. – Bp., : Mezőgazd. K., 1991.

 

A633.845/2

Térképészeti technológiák a 23-102 térképészeti szak számára/[... Rátóti Benő munkája]. – 2. kiad. – Bp., : Mezőgazd. K., 1991.

 

A315.148 (OT 912)

A történelmi Magyarország atlasza és adattára : 1914 / [tud.szerk. Zentai László] ; [az adattárat szerk. Kósa Pál]. – 2. bőv. és jav. kiad. – Pécs : Talma K., 2001.

 

A237.972 (Ref)

Magyarok a természettudomány és a technika történetében: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / főszerk. Nagy Ferenc ; Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár [etc.]. – Jav., bőv. kiad. – Bp., : OMIKK, 1992.

 

A232.676/ (OT 929)

Magyarok a természettudomány és technika történetében / főszerk. Nagy Ferenc ; Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. Bp., OMIKK, 1986.

 

BX167.703=2

Az iskolai atlaszok történetének kezdetei : Miből tanultak az egykori diákok? / Klinghammer István In: Orbis pictus : A szemléltetés évszázadai / [szerk. Jáki László] ; Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. – [Budapest]: OPKM, [2000]. – 43-50. p.

710.450 Módszertani lapok: történelem 42. 3. 2000. - 12-20.p.

Egy eurokonform tankönyv és iskolai zsebatlasz a XVI.

századi Magyarországról : Honterus János: Rudimenta Cosmographica (1530/1542) és Atlas Minor (1542) / Klinghammer István.

 

Apró Jablonszki Ildikó

Klinghammer István – Mosonyi László – Török Zsolt (Szerk.): Amiről a térképek mesélnek. Bp., ELTE Eötvös Kiadó; ELTE TTK Oktatástechnika Multimédia stúdió, 2003.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: