Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Bogdány Ferenc: Ötven éves a Képes Nyelvmester

Nyomtatási nézet

Ötven évvel ezelőtt indult útjára a Képes Nyelvmester c. idegennyelv-oktatási folyóirat, a Művelődési Minisztérium folyóirata a tanulóifjúság számára. Először csak oroszul, egynyelvűen, s csak jó néhány év elteltével angol, német és francia nyelvű részekkel kibővítve. Indoka közismert: az akkori oktatáspolitika szerint a nyugati nyelvek oktatására „nincs szükség”, ezért a 6-14 éves korosztályok számára az egyetlen kötelező idegen nyelv az orosz lett, s csak később, a gimnáziumban lehetett második nyelvként angol, német vagy francia nyelvet választani. Ezt a nyelvpolitikai kívánalmat kellett az újonnan alapított nyelvoktató folyóiratnak megvalósítania.

A lap két változatban jelent meg: az egyik 16 oldalon, teljes terjedelmében oroszul, a másik variáns már négynyelvű volt. Felosztása a 16 oldalból: 8 oldal az orosz nyelvé volt, a másik 8 oldalon az angol, a német és a francia nyelveknek kellett megosztoznia.

Az adott nemzetközi helyzetben az akkori oktatást irányító hatóságok a nyugati nyelveket a jövő nemzedék számára nyilvánvalóan feleslegesnek, sőt károsnak ítélték: a nyugati nyelveken megjelenő sajtótermékek „gyanús”, s ezért szinte hozzáférhetetlen irományok voltak, amiket vásárolni vagy előfizetni a forint nemzetközi értéktelensége miatt sem lehetett. Legfeljebb néha-néha „magánimport” formájában voltak láthatók. Folyamatos olvasásuk sem a tanárok, sem a diákok számára nem volt biztosítható. Magyarok számára ugyanis megfizethetetlenül drágák voltak. Nem beszélve arról, hogy az esetleg mégis nem kevés utánjárással előfizetett nyugati képes újságok a postán egyszerűen „elvesztek”.

Ilyen körülmények között indította útjára az első Képes Nyelvmestert a Szerkesztőbizottság. Nem kell külön magyarázni, hogy bármennyire is szerény formában és terjedelemben jelent meg a négynyelvű Képes Nyelvmester, milyen öröm volt a nyelvtanároknak és a diákoknak az, hogy a forgalomban lévő tankönyvek didaktikus szövegei mellett lapunk aktuális, játékos, humoros szövegeit adhattuk tanítványaink kezébe, szinte egy „elzárt és tiltott világ” létezését bemutatva.

A folyóiratban természetesen az orosz rész foglalta el a lap fele terjedelmét, ám ez a rész is igyekezett a tanulók életéhez közeli tematikát szolgálni. Bátor vállalkozás volt ugyanakkor a három nyugati nyelvi rész kiadása is, mert szerény formában ugyan, de hiánypótló szerepet töltött be, azáltal, hogy kitekintést nyújtott azok felé az országok felé, amelyeknek nyelvét a diákok tanulták. Akkoriban ugyanis nagyon óvták az ifjúságot a Nyugat „káros befolyásától”.

A szerkesztőség tudatában volt feladatának. A cikkek érdekessége mellett mind a pedagógusok, mind a diákok számára többet is adott! Hamarabb jelenhetett meg bennük például az űrhajózás, a számítógép, az Internet, vagy más újdonságok szókincse, mint az előírt tananyagban.

Miközben a nyugati nyelvek és kultúrák igazi bemutatását készítette elő, a Képes Nyelvmesternek mint „szocialista sajtóterméknek” időnként – felhasználva a kínálkozó alkalmat – egy-egy „tiszteletkört” kellett tennie a politikának. Így a francia részben Lenin párizsi napjairól olvashattak a gyerekek, a németben Ernst Thälmann ifjúságáról, az angol részben a moszkvai Világifjúsági Találkozóról, de szerencsére belekerülhettek ezekbe a néhány oldalas szövegekbe az ifjúságot jobban érdeklő témák, viccek, képregények, dalok kottái és kulturális ismeretterjesztő cikkek, később pedig a külföldi irodalmak kiváló alkotásai és műfordítások a magyar irodalom remekeiből.

1961-ben a lap felhívást közölt: Levelezzetek német tanulókkal! Nyilván azért csak németekkel, mert ezen a nyelven szocialista országgal, az NDK-val is lehetett levelezni. Más nyugati nyelven ilyen felhívás nem jelent meg.

1989-ben a szerkesztőség közvetlenül is szólt az olvasókhoz, és találóan megfogalmazva eddig is gyakorolt szerkesztési elveit, egyben az új helyzethez alkalmazkodó bővítést is bejelentett:

„Szerkesztőségünk arra törekszik, hogy nem iskolás ízű olvasmányokkal ébren tartsa a nyelvtanulási kedvet, hiszen a tankönyv kiadásánál gyorsabban tükrözhet időszerű nyelvi, kulturális, irodalmi fejleményeket. Bízunk benne, hogy a nyelvtanulás iránti felfokozott érdeklődés tovább bővíti olvasóink táborát.

Azok számára, akik már az általános iskolában az orosz nyelv mellett vagy helyett az angolt vagy a németet kezdték el tanulni, 16 oldalas kiadványunkat kibővítjük egy »kezdő« rovattal. Az új rovat 1989 novemberében jelenik meg először, majd a következő, 39. évfolyam arculatát is meg fogjuk újítani.”1

Az 1992. év – a 41. évfolyam – valóban teljes átalakítást jelent a lap megjelenési formájában. Érthető, hiszen a közoktatás is teljes átalakulásban van. A kis formátum helyett az újság ezentúl A/4-es méretű. Címlapja a már megszokott egyetlen fénykép vagy rajz helyett a nyugati újságok mintájára a tartalmat is előrevetíti. Új alcíme: Diákmagazin angolul és németül tanulóknak. Máris téli nyelvtanfolyam hirdetését olvashatjuk benne. Nem csekély valutáért Londonba lehet menni két hét nyelvgyakorlatra.

A lap eddigi alcíme megváltozott: A Művelődési Minisztérium folyóirata a tanulóifjúság számára alcím megszűnt – miniszteri rendelettel. (A pedagógiai lapok is álljanak „saját lábukra”.) A lap fenntartását átmenetileg az Arany János Kiadó biztosította, majd rövidesen a Poliglotte Alapítvány keretében született újjá. Az alapítvány célja: az alapító okirat szerint „a K Ny szerkesztése, kiadása és terjesztése”. Az A/4-es, új lapformátumban a két nyelv 8-8 oldalon közöl érdekes, szórakoztató szövegeket. Mini krimik is vannak közöttük. Tulajdonképpen két címlapja van, és az újságot forgatva mindegyik az egyetlen igazinak látszik.

Az orosz nyelv elmaradt, az újság formája játékosabb, vonzóbb lett. A címlap némi színt is kapott.

A Képes Nyelvmester c. nyelvoktató diákmagazin első ízben 1996-ban fordult egzisztenciális támogatás kérésével a Soros Alapítványhoz. Az Alapítvány ezzel kapcsolatban felkérte az ELTE Germanisztikai Intézet Német Szakdidaktikai Központ két munkatársát, hogy kérelmünket véleményezzék szakmai szempontból. Dr. Szablyár Anna és Dr. Petneki Katalin részletes szakvéleményét és javaslatait, amelyek lapunk 1995/96. évfolyamának havi lappéldányain alapultak, 1996. június 12-én kapta meg a Soros Alapítvány, és lapunkhoz továbbította azzal a kéréssel, hogy azokat lapunk további megújítása, modernizálása érdekében használjuk fel.

Szerkesztőségünk, munkatársaink értékelték a szakvéleményekben foglaltakat és távlati terv keretében az éppen soron levő számokban igyekeztek azokat – helyi adottságaink figyelembevételével – megvalósítani.

Alapvető változást hozott az 1996/97-es tanév, amikor minisztériumi egyetértéssel és támogatással egy három éves pedagógiai kísérletet indítottunk lapunkban: külön rovatott nyitottunk a hazai német nemzetiségi tanároknak és tanulóknak a nemzetiségi oktatás tartalmi és minőségi színvonalának emelésére. A sikeres kísérlet értékelése most van folyamatban.

A másik lényeges változás a lapunk célkitűzéseiben történt. Lapunk azóta nemcsak a hazai alsó-, közép- és felsőfokú nyelvoktatásban tölti be segítő, a NAT szellemében anyagpótló és -kiegészítő segédeszköz szerepét „szintezett” cikkeivel (ezek megnyerték a KOMA XII. pályázatát 1998 júniusában), hanem kiegészült a határon túli régiók magyar anyanyelvű diákjai és pedagógusai segítésével: a magyarra, mint anyanyelvre épített kontrasztív idegennyelv-elsajátítás korszerű módszereinek terjesztésével, egyúttal az anyanyelv megőrzése érdekében. Természetesen a régiók ingyen, ajándékként kapják tőlünk, közvetlenül a megjelenés után, a havi 4000 példányt. Ezzel a lap népszerűsége is megnőtt, új olvasótábor szerveződött, ahol örömmel várják a lap friss példányait. Ebben az akcióban együttműködő társunk a Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány, amely a lappéldányoknak az érdekeltekhez történő eljuttatásáról közvetlenül gondoskodik.

A harmadik változás az, hogy lapunk – mint tapasztaltuk – a felnőtt nyelvtanulóknak is kedvelt segédeszköze lett, tehát erre az olvasórétegre is számítanunk kell.

Az előbbiekben vázolt szempontok alapján az eltelt 3 év leforgása alatt mérlegeltük és végre is hajtottuk a szakvéleményekben kifejtett javaslatokat.

 

Lapunk megújítására tett intézkedéseink

 

 1. Minden számban külön állandó rovatot nyitottunk a német nemzetiségi oktatás szolgálatára. Ebben figyelembe vettük a visszatérő ünnepeket, a hozzájuk kapcsolódó jellegzetes népszokásokat, a nemzetiségi öntudatot alakító cikkeket. A magyar irodalom remekeit, főleg kiemelkedő költői alkotásait (például Petőfi, Vörösmarty, József Attila stb.) a legjobb műfordításokban adtuk közre. Ide tartozik a szomszéd Ausztria ismertetése, nyelvi jellegzetességei, konyhája stb. Tervezzük Svájc, Lichtenstein hasonló bemutatását is.

 2. Karinthy Tanár úr kérem-éből a Magyarázom a bizonyítványomat c. részt mindkét nyelven – angolul és németül is – ugyanazon lapszámban közöltük.

 3. A szövegek nehézségi fokára utaló jelzéseket a német anyagban megváltoztattuk. A nehézséget pontosan előre jelző utalás mellett a nehezebb esetekben közel teljes preparációt adunk, nagy figyelmet fordítva az anyanyelvi szinonimákra, máskor csak a legnehezebb, sokszor újsütetű szavakat, kifejezéseket adjuk meg. Némelykor, sok háromcsillagos
  nehézségű szöveg mellé azért adunk bőséges szómagyarázatot, hogy az alacsonyabb szintről a magasabbra törekvő tanulóknak „csábító” segítséget kínáljunk. A gazdag szószedettel – a szedési betűtípust is megváltoztatva – publikált cikkeink „kifotózva” azonnali tanítás számára használhatók. A „gyakorlatok felépítését” az adott csoport számára a szaktanár kompetenciájába utaljuk.

 4. Cikkeink a helyi programok kidolgozásában tevékenykedő nyelvtanárainknak nyújtanak sokoldalú segítséget, az angol és német nyelvoktatás alsó és középső szintjeinek összeépítésére, különös tekintettel az általános és középiskola közötti váltásra.

 5. Szakismereteket is nyújtó cikkeink (mint például CD, komputer, Internet stb.), valamint naprakész ismeretterjesztő szövegközléseink széles választékot nyújtanak a meglévő tankönyvek kiegészítésére, megadva a mai ifjúságot érdeklő témákat (például filmsztárok, popzene, sport, divat, ruházkodás, egészséges táplálkozás, etikus életvitel, lakáskultúra, környezetvédelem stb.) sokszor a legújabban kreált szókincs felkínálásával.

 6. A nehézségi szintekbe való besorolást az ún. alapszókincs és a nyelvtani minimum használatának függvényében végeztük el. Minden idevágó cikkünk a „Grund- und Aufbauwortschatz” szigorú alkalmazásával készült, beépítve korunk technikai fejlődésének általános használatba vett szóanyagát is. (V.ö. Essential German-Allemand fondamental, Ernst Klett Verlag; Langenscheidt: Basic German Vocabulary, Workbook; Langenscheidt: Grundwortschatz Deutsch, Übungsbuch.)

 7. Lapunk cikkeinek szerzőit, illusztrációink készítőit, ott ahol külső szerzőről van szó, név szerint megadjuk. A szerző nevének hiánya a rovatszerkesztő szerzői jogára utal.

 8. Cikkeink széles választékot nyújtanak a felhasználóknak, főként a szaktanároknak arra, hogy maguk döntsék el, az adott eléggé laza, de erősen diverzifikált nyelvoktatási szituációban, milyen formában kívánják a szöveget felhasználni: egyéni feldolgozásra, csoportos tevékenységre, szituációs beszédgyakorlatra, partnermunkára, szerepjátékokra, szimulációs feladatokra. Ehhez a munkához lapunk csak preparációt, lábjegyzeteket ad segítségül.

 9. A tematikus számok az adott témakörök sokoldalú kihasználását szolgálják. A témák közül töröltük a horoszkópot, de továbbra is megtartjuk a tanulás optimista szellemű szemléletét. Célunk, hogy vidámságot, humort, jókedvet vigyünk a nagy koncentrációt igénylő nyelvelsajátítás munkájába!

 10. Lapunknak azóta új, tapasztalt képszerkesztője van, aki szerény lehetőségeinket maximálisan képes kihasználni. Egységes koncepciót valósít meg a tervező munkában. Bizonyíték erre az azóta megjelent 3 évfolyam!

 

2000 szeptemberétől új feladatot is vállal az újság. Megjelennek a német nemzetiségi oktatás állandó rovatában, a Kinderduden sorozat képes szövegei, amelyek a képes szótár technikájával, a minimum-szókincsre támaszkodva, segítik a kisebbeket az új német helyesírás elsajátításában, és egyidejűleg beszélgetési, nyelvi gyakorlatokat készítenek elő.

Európa szívében élünk, egy olyan Európában, amely megújult erőkkel törekszik a minél sokoldalúbb, tartalmasabb, kifinomultabb gazdasági, műszaki, de ugyanakkor kulturális és tudományos kapcsolatok kialakítására tagállamai között. Mindez idegen nyelvek alapos ismerete nélkül nem megy, teljesen mindegy, hogy szóban vagy írásban, papíron, számítógépen, telefonon vagy az interneten keresztül történik. Eszerint magától értetődő, hogy az idegen nyelvek elsajátítása az új követelmények között mind az iskolai oktatásban, mind az e célból alakult nyelviskolák hálózatában fokozott jelentőséget nyert és napjainkban mindinkább fontos szerepet kapott.

E probléma fontosságát bizonyítja az is, hogy a 2001. esztendőt az Európa Tanács a Nyelvek Európai Évének nyilvánította: a nyelvtanulás az „életen át tartó tanulás” – az „éducation permanente” – egyik központi kérdése lett. Ezt a sokoldalú feladatkört kívánja a saját eszközeivel szolgálni a Képes Nyelvmester c. nyelvoktató diákmagazin azzal, hogy a hazai idegennyelv-oktatás majdnem teljes területét felölelve segíti nemcsak az angol és német, hanem a francia és az olasz nyelvek elsajátítását. A Képes Nyelvmester a 2001. évtől kezdve ötnyelvű nyelvoktató diákmagazin lett, egyaránt nyújtva segítséget a fontos európai nyelvek oktatásának/tanulásának.

Lapunk az egyetlen hazai megjelenésű országos érdekeltségű nyelvi folyóirat, amely megújulását ötnyelvű ismeretterjesztő képes magazinná a millennium megünneplésével egyidejűleg, a XXI. századba történt átlépésünkkor tudta realizálni. Új lapunk haladó hagyományait folytatva továbbra is igyekszik majd érdekes tematikával, négy nyelv és kultúra értékeinek megismertetésével, naprakész sajtócikkeivel, irodalmi szemelvényeivel és műfordításaival, vidám írásaival és szórakoztató rejtvényeivel olvasótáborát kiszolgálni, megszerzett népszerűségét megőrizni.

Egész megújuló oktatási rendszerünk alapvető feladata az idegennyelv-oktatás kiterjesztése és hatékonyabbá tétele, ezzel több évtizedes mulasztásainkat, komoly lemaradásunkat kell pótolnunk. Ebben a sokoldalú megújító/integráló munkában minden idegen nyelvet tanulónak és az őket oktatóknak is leghűségesebb szövetségese és közvetlen segítője a Képes Nyelvmester, amely 10 éve – tartalmában és formájában megújulva, módszereiben újjászületve – szolgálja töretlenül a hazai és a határon túli magyar diákság idegen nyelvi oktatásának ügyét. Központi egyetértés mellett azért vállalta az angol és német nyelvű kiadásának ötnyelvűvé bővítését is, hogy az új lapváltozattal a hazai idegennyelv-oktatás közel teljes területét egyformán tudja támogatni. A 2001. esztendőt az Olvasás Évének is deklarálták: lapunk négy nyugati nyelven neveli az ifjúságot az olvasásra. Lapunk az idegen kultúrák bemutatása mellett hazai értékeink ismertetését is végzi a franciaországi Magyar Kultúra Hete (France-Saison Culturelle Hongroise 2001.) rendezvényeinek támogatásával, mindezt millenniumi megemlékezéseink keretében.

2001 januárjától a lap kéthavonta jelenik meg. A kettős szám az angol és német rovat mellé (8-8 oldal) hasonló terjedelmű francia és olasz részt is közöl. Ez a bővítés szükséges lépés volt a hazai idegennyelv-oktatás számára, amivel a nyugati nyelvek köre a realitás igényeihez felzárkózott. A két újabb nyelvi részt örömmel üdvözölték az iskolák. A lap árát nem emeltük, dacára a nyomdai és postaköltség évenkénti emelkedésének.

Személyes véleményem, hogy egy újság, amely a mostani nehéz időkben fennmaradásra és megújulásra volt képes, talán a jövőben is be tudja tölteni feladatát. Körülnézve az ifjúsági lapterjesztés piacán – bár a kezdeti 1,- Ft-ról a lap ára máig lassanként 100,- Ft-ra ment fel – még mindig a legkönnyebben hozzáférhető idegen nyelvű lap maradt, nem is beszélve a magyar nyelvű szószedet adta könnyebbségről. A Képes Nyelvmester tehát nemcsak viszonylag alacsony ára miatt, hanem elsősorban használhatósága és színvonala miatt versenyképes. „Azt kívánjuk laptársunknak – írja a Köznevelés –, hogy a következő 50 évet ugyanilyen sikeresen munkálkodja végig – s talán egy kicsit szebb köntösben, esetleg színes kiadvány formájában.”2

Jegyzetek:

1 Szerkesztőség: Kedves Olvasóink! = Képes Nyelvmester, 1989. 8. sz. 32. p.

2 Ötven éves a Képes Nyelvmester. = Köznevelés, 2202. 4. sz. 2. p.

Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: