Olvasás Portál

lovári  |  english

Könyv és Nevelés

Borítókép megjelenítése

Bilicsi Erika: Bemutatkozik az Olvasás Portál

Nyomtatási nézet

Az Olvasás Portál az OFI-Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) legújabb fejlesztése, a Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért című projekt (TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001) keretében jöhetett létre.
Célja, hogy támogassa a könyvtárak olvasásra nevelő és digitális kompetenciák elsajátítását támogató oktató, nevelő tevékenyégét a közoktatásban is használható, a képzést- és a tanulást támogató tartalmak szolgáltatásával. A Nevelési Tudásdepó projekt megvalósítását is ezen a weboldalon követhetik figyelemmel, az információk feltöltése folyamatos.
A portál szolgáltatja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum állományát föltáró bibliográfiai adatbázisokat, továbbá a projekt során előállított tartalmakat.Pedagógiai Irodalom

Az 1989 óta épülő pedagógiai szakirodalmi adatbázis (PAD) célja a magyar és magyar vonatkozású pedagógiai szakirodalom teljes körű feltárása, valamint a világirodalom reprezentatív bemutatása. Az adatbázisban jelenleg megtalálhatók az 1980-tól máig Magyarországon kiadott pedagógiai témájú szakkönyvek, 1989-től a tanulmánykötetek egyes tanulmányai, valamint szintén 1989-től a magyarországi pedagógiai és kulturális folyóiratok szakcikkei. Válogatottan tartalmazza az adatbázis az 1975 után megjelent külföldi szakkönyvek adatait (a feldolgozott könyvek az OPKM állományában megtalálhatók), és 1989-től a legfontosabb külföldi szaklapokban megjelent, a magyar közönséget fokozottabban érdeklő szakcikkeket.
Az adatbázis folyamatosan bővül nemcsak az újonnan megjelenő információkkal, hanem a korábbi években megjelent dokumentumok retrospektív konverziója révén is. További tervek vannak az adatbázis kiegészítésére azon dokumentumok adataival, amelyek gyűjtőkörébe tartoznak, de az információs rendszer más intézményeiben találhatók.
Ugyancsak a megvalósítandó feladatok között van, hogy az adatbázis mind teljesebben tükrözze a világban bárhol keletkező magyar vonatkozású, azaz hungarika pedagógiai szakirodalom adatait. A gyűjtőkört természetszerűleg ki kell terjeszteni valamennyi dokumentumtípusra, így mindenek előtt az elektronikus dokumentumokra is.
A PAD adatbázis a más országokban is meglévő neveléstudományi adatbázisok partnere kíván lenni. Terminológiájában illeszkedik az Amerikai Egyesült Államok ERIC adatbázisához, a British Education Indexhez, a CD Bildung elnevezésű német adatbázishoz, a legjelentősebb pszichológiai adatbázishoz, a PsycInfo-hoz, és természetesen az egységes európai uniós terminológiához. Hosszú távon ez a kompatibilitás lesz a biztosítéka annak, hogy a magyar adatok világszerte használhatók legyenek.

 


Tankönyvadatbázis

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum teljességre törekvően gyűjti és feldolgozza a közoktatás és a középfokú szakképzés magyarországi tankönyveit. A különgyűjteményként kezelt Tankönyvtár egységes gyűjteményi jellegéből adódóan egyedülálló értéket képvisel az információs rendszerben.
A tankönyvekről folyamatosan adatbázis épül, amely sokoldalú formai és tartalmi visszakeresést tesz lehetővé. Az adatbázis teljességre törekvően dolgozza fel a mindenkori Magyarország területén megjelent, az alsó- és középfokú oktatás valamennyi iskolatípusának hivatalos tankönyvminősítésen megfelelt tankönyveit. A külföldön kiadott, idegen nyelvű tankönyvek elsősorban az európai országokból származó tankönyvtermést reprezentálják.
Az országosan is egyedülálló különgyűjtemény alapját a Fővárosi Pedagógiai Könyvtár, az Oktatási Minisztérium tankönyvállománya, valamint az Országos Széchényi Könyvtár és az Országgyűlési Könyvtár fölöspéldányai teremtették meg. Az Országos Pedagógiai Könyvtár  újjáalakításától, 1958-tól a további gyarapodás forrásait a kötelespéldányok, vásárlások, valamint az egyéni és intézményi ajándékok jelentették.
A gyűjtemény muzeális részét az 1868 előtt megjelent tankönyvek alkotják. A könyvtár a muzeális korszakhatárt a pedagógiai szakirodalom és a tankönyvek vonatkozásában 1868-hoz, a népiskolai törvény megszületésének idejéhez köti.
Az Országos Pedagógiai Könyvtár 2008. május 1. óta az Országos Széchényi Könyvtártól átvette a közoktatásban használatos tankönyvek gyűjtését, megőrzését, feldolgozását, biztosítva ezzel a nemzeti bibliográfiai számbavételt és az archiválást. Olyan tankönyvi adatbázis létrehozásán fáradozik, amelyik egyfelől magában foglalja a kötelespéldányként beérkező, a közoktatásban használt tankönyveket, másfelől biztosítja a felhasználók, a pedagógustársadalom számára, hogy az éppen aktuálisan engedélyezett tankönyvek teljes köréről képet kapjon.Gyermek- és Ifjúsági Irodalom Adatbázis
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyermek- és ifjúsági gyűjteményének története a könyvtár alapításáig vezethető vissza. Mostoha sorsa ellenére a kezdetektől kiemelkedően fontos volt a pedagógiai kutatás szempontjából. Az 1906-ban alapított Országos Paedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum alapszabálya már előírta e gyűjtemény teljesség igényével történő gyarapítását. 1915-ben az ifjúsági irodalmi gyűjteményrész mintegy 2800 műből állt. A könyvtárat 1922-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium könyvtárába olvasztották.
Az 1958-ban újjáalakult Országos Pedagógiai Könyvtár már külön állományként kezelte a gyermek- és ifjúsági irodalmat. A jelenlegi gyűjteményegységben a két örökhagyó könyvtár értékes ifjúsági és gyermekkönyv-anyaga, valamint az elmúlt több mint 50 év alatt beszerzett művek találhatóak (kb. 65 000 kötet). A gyűjteménnyel kapcsolatos célok nem változtak az elmúlt évtizedek során. A könyvtár jelenleg is lehetőséget kíván biztosítani a pedagógusoknak, hogy megismerjék az általuk közvetítendő gyermek- és ifjúsági irodalmat. A könyvtár támogatja e terület kutatóit egy olyan műhely megteremtésével, mely a forrásokon túl magában foglalja a munkájukhoz szükséges szakirodalmat is. Célja egy olyan élő gyermek- és ifjúsági könyvtár létrehozását, melynek fő feladata a módszertani programok és korosztályos rendezvények szervezése.
A gyűjtemény tartalmilag több nagy csoportra osztható:
1. gyermek- és ifjúsági szépirodalom és ismeretterjesztő irodalom. (Ez a gyűjteményrész szép számmal tartalmaz muzeális könyveket is.)
2. gyermek- és ifjúsági időszaki kiadványok
3. a gyermekirodalommal foglalkozó szakirodalom.Web Iskolai Könyvtár
A közoktatásban használható, a képzést és a tanulást támogató magyar nyelvű, referensz internetes források adatbázisa. Az elektronikusan elérhető dokumentumokat úgy válogattuk össze, hogy az kiegészítse az iskolai könyvtárak állományát.Könyv és Nevelés
A folyóirat elektronikus kiadása is az Olvasás Portálon érhető el. Az új felület korszerűbb keresési szolgáltatás kialakítását tette lehetővé.
A Könyv és Nevelés az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum negyedévente megjelenő folyóirata, az igényes pedagógust, az iskolai könyvtárost, a közoktatásban dolgozó szakembert szólítja meg.
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum mint a neveléstudomány, az oktatásügy országos szakkönyvtára és országos gyűjtőkörű szakmúzeum mindig is törekedett arra, hogy a közgyűjteményi feladataiból következő tartalomelőállító- és szolgáltató, valamint információs tevékenységén túl szellemi műhellyé is váljon. Ennek egyik legfontosabb eszköze az 1998-ban újraindított Könyv és Nevelés című folyóirat, mely 2005 óta elektronikus változatban is elérhető.
Az elektronikus Könyv és Nevelés a nyomtatásban megjelent cikkeket képekkel, linkekkel kiegészítve teszi hozzáférhetővé az olvasók számára és a nyomtatott folyóiratban meg nem jelent cikkeket is közöl.Ötlettár
A projekt keretében az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjti olyan foglalkozások ötleteit, vázlatait, amelyek támogatják a könyvtárak olvasásra nevelő, digitális és információs kompetenciákat fejlesztő tevékenységét. Célunk, hogy az ötletekből foglalkozások szülessenek, a megvalósítást követően tananyagok és tapasztalatok leírásai egészítsék ki a tételeket. Az így megszülető tartalmak megkönnyítik a pedagógusok mindennapi munkáját, színesítik a tanórán kívüli foglalkozásokat.Jó gyakorlatok
A gyűjtemény sokoldalúan kereshető formában tartalmazza a hazai és nemzetközi olvasásra nevelő és könyvtárhasználatot támogató foglalkozások leírását. Célunk, hogy a már kipróbált, bevált programok minél pontosabb és részletesebb leírását tegyük elérhetővé a pedagógusok számára, hogy minél könnyebben egészíthessék ki, tehessék változatossá már bevált módszereiket.


Nevelési Tudásdepó
Ebben a menüpontban a projektben kidolgozott mintaprogramok teljes tananyaga érhető el. A foglalkozások a közoktatásban tanulók, valamint a szülők és a pedagógusok számára készülnek. Olyan minőségi programleírásokat kínálunk megvalósításra, melyek célja, hogy könyvtári környezetben segítsék az értő olvasásra nevelést és a digitális, információs kompetenciák elsajátítását. Mindezt úgy kívánjuk biztosítani, hogy a programleírásokat a fejlesztés során megfeleltetjük a közoktatásra vonatkozó hazai előírásokkal, valamint az európai uniós oktatási programokkal és kulcskompetenciákkal kapcsolatos elvárásoknak.Rendezvények
A Nevelési Tudásdepó projekt célja, hogy áttekintést adjon a TÁMOP 3.2.4 Tudásdepó-Expressz pályázatok keretében támogatott projektekben megvalósult olvasásfejlesztő rendezvényekről. A rendezvények gyűjtése a portálon elhelyezett űrlap segítségével valósul meg.

 

Az Olvasás Portál fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatal felhasználókra. Számukra Gyermek alportál készült, amely tudásuknak és életkoruknak megfelelően segíti őket a digitális, információs kompetenciák elsajátításában.


A portálon elhelyezett tartalmakhoz interaktív felületek kapcsolódnak, melyek lehetővé teszik az olvasói rangsorolást, képek (pl. a könyv címlapja, néhány oldala), szöveg (pl. comment), mozgókép és hangfájl csatolását.


Reméljük, hogy a pedagógusok kihasználják a fórumokat és egyéb munkaterületeket, létrejön egy virtuális tér, amely összekapcsolja az országban és a határokon túl dolgozó szakembereket. Célunk, hogy az Olvasás Portál biztosítsa az információs hátteret az olvasáskultúra további fejlesztéséhez, elősegítse a mozgalommá fejlődést.


Multimédia tartalom:

Értékelés

Még nem érkezett értékelés

Szólj hozzá:

Kérem, jelentkezzen be!

Hozzászólások: