n/a: A kötelező olvasmányok, könyv nélkül tanulandó versek és prózai szövegek jegyzéke a magyar nyelvből és irodalomból

Részlet a Karcagi református nagykun gimnázium 1943/44. évi értesítőjéből

a) Kötelező olvasmányok

 

Azért közöljük ezt a jegyzéket, hogy tanulóink a nagy szünidőben a kellemes olvasgatást a hasznossal köthessék össze.

 

I. osztály: Andersen válogatott meséi. Benedek Elek vagy Arany László magyarnépmeséi, Defoe: Robinson, Grimm válogatott meséi, Herczeg Ferenc: Mesék, Móra: Dióbél királyfi, Petőfi gyermekversei, Rákosi Viktor: Egy tutaj története.

 

II. osztály: Amicis: Szív, Gaál Mózes: Anyai szív, Jakab Ödön: Argirus, Jókai: A csodagyermekek, Michaelis Karin: Bibi vagy Ring B.: Peik, Móra: Kincskereső kis ködmön vagy Rab ember fiai, Petőfi családi vagy válogatott elbeszélő költeményei, Twain Mark: Koldus és királyfi.

 

III. osztály: Arany: Az első lopás, Fazekas: Ludas Matyi, Gárdonyi: Egri csillagok, Jókai: A nagyenyedi két fűzfa, Kisfaludy Károly: Mátyás király, Mikszáth: A két koldusdiák, Petőfi válogatott költeményei (leírások), Rákosi Viktor: Korhadt fakeresztek.

 

IV. osztály: Arany: Jóka ördöge, Baksay: Nagymama karácsonya, Gárdonyi: Az én falum, Jókai: Kedves atyafiak, Kisfaludy Károly: kérők, Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös vagy A kis prímás, Móricz: Légy jó mindhalálig, Petőfi: Bolond Istók.

 

V. osztály: Arany: Toldi estéje, Baksay: Patak banya, Gárdonyi: Isten rabjai, Gyulai: Egy régi udvarház utolsó gazdája, Herczeg: Pogányok, Jókai: Az új földesúr, Mikszáth: Szent Péter esernyője, Zrínyi: Szigeti veszedelem (részletek), Török áfium (részletek).

VI. osztály: Nagyidai cigányok, Arany: Buda halála, Arany: Toldi szerelme (részletek), Herczeg: Bizánc, Jókai: Egy magyar nábob, Jókai: Kárpáthy Zoltán, Jókai: Sárga Rózsa, Shakespeare: Julius Caesar, Sophokles: Antigone, Vörösmarty: A két szomszédvár.

 

VII. osztály: Csokonai: Dorottya, Gvadányi: Egy falusi nótárius budai utazása, Katona: Bánk-bán, Kazinczy: Pályám emlékezete, Kármán: Fanni hagyományai, Kölcsey: Egy emlékbeszéd, Mikes: Törökországi levelek, Riedl: A magyar irodalom főirányai.

 

VIII. osztály: Csíky, Szigeti vagy Szigligeti egy drámája, Erdélyi íróktól szemelvények, (Nyírő, Kós, Tamási), Eötvös: A falu jegyzője, Jósika: Abafi, Kemény: Zord idő, Madách: Az ember tragédiája, Riedl: Arany János, Vörösmarty: Csongor és Tünde vagy más drámája.

 

 

b) Könyv nélkül tanulandó versek és prózai szövegek jegyzéke

 

Nyomatékosan felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy a könyvnélküli megtanulásra kijelölt verseket tanulják meg s az előző osztályok részére kijelölt verseket ismételjék át, mert a magyar irodalomnak e gyöngyszemeit lelki életünk maradandó kincseiül szánjuk, s az érettségi vizsgálatokon számon kérjük.

 

I. osztály: Arany János: Családi kör, Isten Kardja (részek), Itthon, Rege a csoda-szarvasról (részek), Babits Mihály: Turáni induló, Gyulai Pál: A szél és a nap, Éji látogatás, Hadnagy uram, Krisztus és a madarak, Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa, Kölcsey Ferenc: Himnusz, (1. és utolsó versszak), Népdalok: Debrecennek vagy egy vize…, Édesanyám is volt nékem…, Mi fehérlik…, Vagyok olyan legény.,.., Petőfi Sándor: Arany Lacinak, Falu végén kurta kocsma, Füstbe ment terv, János vitéz (részek), Távolból, Szabolcska Mihály: Egy nap meg egy este, Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. versszak).

 

II. osztály: Arany János: Both Bajnok özvegye, Mátyás anyja, Rozgonyiné, Szibinyáni Jank, Garay János: Az obsitos (részek). Népdalok: Elment az én rózsám…, Felszállott a páva…, Nem anyától lettél…, Petőfi Sándor: A jó öreg kocsmáros, A puszta télen, Befordultam a konyhára, Egy estém otthon, Fürdik a holdvilág, István öcsémhez, Megy a juhász szamáron, Reményik Sándor: A régi határkő, Végvári: Három szín, Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve.

 

III. osztály: Arany János: A fülemile, Szondi két apródja, Balassa Bálint: Katonaének, (részek), Kölcsey Ferenc: Himnusz, Lévay József: Mikes, Petőfi Sándor: A Tisza, Csatában, Nemzeti dal, Úti leveleiből (részek), Thaly Kálmán: Ocskay Lászlórul való ének, Varga Gyula: Ébresztő, Végvári: Eredj, ha tudsz, Vörösmarty Mihály: Szózat (végig).

 

IV. osztály: Toldi (részek, de legalább 3 éneknyi terjedelemben). Ábrányi Emil: Magyar nyelv, Áprily Lajos. A rím, Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz, Kölcsey Ferenc: Huszt, Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz, Az alföld, Bolond Istók (részek), Kutyakaparó, Mi boldog pestiek, Sári néni, Téli világ.

 

V. osztály: A föl-földobott kő, Fölszállott a páva, Arany János: A walesi bárdok, Toldi estéje (részek), Balassa Bálint: Borivóknak való, Könyörgés Istennek, Ének Szent László királyról (részek), Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágokból egy-két epigramma, Kisfaludy Károly: Mohács (részek), Kossuth Lajos: Beszéd a haderő megadása ügyében (részek), Kölcsey Ferenc: Parainesis (részek), Zrínyi dala, kuruc dal: Most jöttem Erdélyből. Sylvester János: Az Új-testamentum bevezetése (rész), Thaly Kálmán: Balogh Ádám nótája, Esztergom megvételéről (részek), Tompa Mihály: A madár fiaihoz, Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részek).

VI. osztály: Ady Endre: Az Úr érkezése, Arany János: Ágnes asszony, Fiamnak, Széchenyi emlékezete (részek), Tetemrehívás, Vágy, Vojtina ars poeticájából (részek), Babits Mihály: Arany Jánoshoz, Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, Fohászkodás, Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (részek), Petőfi Sándor: Dalaim, Magyar vagyok, Reszket a bokor, Szeptember végén, Temetésre szól az ének, Vörösmarty Mihály: A merengőhöz, Búcsú (részletek), Kis gyermek halálára, Szép Ilonka (részletek), Zalán futása (részletek).

 

VII. osztály: Amade László: Katona ének, Apáti Ferenc, Cantilena (részek), Balassa Bálint: Bocsásd meg Úristen…, Berzsenyi Dániel: Osztályrészem, Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez, A tihanyi echóhoz, Szegény Zsuzsi a táborozáskor, Faludi Ferenc: Forgandó szerencse (1. vsz.), Tarka madár, Gyöngyösi István: Kemény János emlékezete (részek), Janus Pannonius: Epigrammák, Katona József: Bánk Bán (részek), Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei, (1 dal a Kesergő Szerelemből, 1 a Boldog Szerelemből), Kuruc költeményeik: Csínom Palkó, Nyalka kuruc, Mária siralom (részek), Zrínyi Miklós: Epigrammák.

 

VIII. osztály: Ady Endre: Az Értől az Óceánig, Én nem vagyok magyar? Párizsban járt az ősz, Arany János: Bolond Istók (részek), Epilógus, ősszel (részek), Toldi szerelme (részek), Áprily Lajos: Kolozsvári éjjel, Bajza József: Az apáca, Czuczor Gergely: Három bokor, Riadó (1. vesz.) Eötvös József: Végrendelet, Erdélyi József: Igazán, Juhász Gyula: Isten háta mögött. Kosztolányi Dezső: Csillagok, Madách Imre: Az ember tragédiája (részek), Népdalok: Amerre én járok…, Rózsa vagy, rózsa vagy…, Reményik Sándor: Tőlem, Szabolcska Mihály: Akácfavirág, Tompa Mihály: Télen-nyáron…, Utolsó verseiből, Tóth Árpád: Jó éjtszakát! Tóth Kálmán: Fütyül a szél, Vajda János: Az üstökös, Húsz év múlva, Vörösmarty Mihály: A vén cigány (részek), Magyarország címere.

 

A rendkívüli idők minden magyartól s a magyar ifjúságtól is fokozott komolyságot és kötelességteljesítést követelnek. Meg vagyunk róla győződve, hogy e fokozott követelményeknek intézetünk növendékei is teljes szellemi és fizikai felkészültségükkel igyekeznek eleget tenni. Amit az iskolában el nem végeztek, végezzék el otthon, hogy a továbbhaladásnak semmi akadálya ne legyen. Minden kétes esetben forduljanak itthonmaradt tanáraikhoz, akik a legnagyobb készséggel adják meg a szükséges útbaigazítást. Azonkívül vegyék ki részüket képességük szerint minden honvédelmi és közérdekű szolgálatból, amelyre munkájuk felhasználható s legyenek már most munkásai és előharcosai egy szebb és boldogabb Magyarországnak!