Hrabovszki János: A volt NDK taneszközeinek inegrált adatbázisa

Az „NDK taneszközei” terv keretében 16.500 kelet-német taneszköz nyilvántartásba vétele és feltárása történt meg.

Az „NDK Média – az NDK taneszközeinek integrált adatbázisa” elkészült, a taneszközök teljes állományának nyilvántartásba vétele és feltárása, és az integrált adatbank felépítését célzó projekt munkálatai 2003-ban lezárultak.

 

Kutatás és terv

 

A Dr. Bernd Mikuszeit és Dr. Ute Szudra vezette munkaközösség az NDK taneszközeinek feldolgozásával kapcsolatban a következő tervezet szerint végezte munkáját:

 

fejlődésére,

 

1993 és 1996 között a Szövetségi Oktatási, Tudomány- és Kutatásügyi Minisztérium támogatta projekt (Mindig hatásosabban, gyorsabban, állhatatosabban, mint az ellenség – anyagok az NDK-s taneszközök korabeli fejlesztéséhez) keretében feldolgozásra került hét videofilm, öt írásvetítő fólia sorozat és az „NDK a taneszközök fényében” témában megjelent egy négykötetes kiadványsorozat a korabeli oktatásról.

A kutatás eredményei európai dimenzióba emelkedtek azáltal, hogy az Európai Bizottság Szókratész programja 1997 és 2000 között, az „Euromédia – Taneszközökkel legyőzni a múltat és alakítani Európa jövőjét” projektje keretében támogatta munkájukat.

A taneszközök nyilvántartásba vételével, dokumentálásával és értékelésével szerzett széles körű és gazdag tapasztalat alkalmassá tette a Pedagógiai és Információs Társaságot és az Oktatás és Média Intézetet arra, hogy 1995-től taneszköz-versenyeket rendezzen. Kimagasló didaktikai értékű, multimédia termékek Comenius érmet vagy Comenius pecsétet nyernek. 1997 óta, az Euromédia projekt keretében pedig Comenius Euromédia érmet nyerhetnek el a példaszerű europolitikai taneszközök.

Az Intézet kortörténeti kutatásainak eredményeit számos rendezvényen bemutatta és terjesztette, mint például Dortmundi Taneszközfórum (1992), Prágai Taneszközfórum (1993), Düsseldorfi Taneszközfórum (1994), a Pedagógiai és Információs Társaság 29. Szimpóziuma Berlinben (Kommunikációtechnikai hálóktól az európai taneszközhálózatokig, 1995), a PIT 30. Szimpóziuma Münchenben (Multimédia és internet – új perspektívák az oktatásban, 1997), Európai Médianyár és Európai Médiaverseny Bochumban (1998), „Európa beszélgetés közben” című szimpózium Hagenben (2000), „Multimédia és internet az európai multikulturális oktatásért” című európai médiarendezvény Berlinben (2001), „Európai elektronikus oktatás (e-learning) az internettel és multimédiákkal” című európai médiarendezvény Berlinben (2002 és 2003).

A kutatást a Volkswagen Alapítvány támogatta. A kutatás kiterjedt az NDK-s taneszközök teljes állományának nyilvántartásba vételére, illetve feltárására, másrészt eszközök integrált adatbázisának felépítésére. Ebbe az adatbázisba felvételre kerültek audiovizuális eszközök – filmek, diasorozatok, hangosított diasorozatok, hanglemezek, hangszalagok és írásvetítő fóliák –, és körülbelül azonos számban nem audiovizuális eszközök – falitáblák, faliképek, modellek és preparátumok, fali és kézi térképek, oktatókészülékek, játékok és foglalkoztató anyagok és más felszerelések.

Az NDK fennállásának 40 éve során jelentős állomány gyűlt össze. Ez adta az ötletet és az ösztönzést a tervet kivitelező csoportnak, hogy az összes, 1990-ig központilag kifejlesztett és az NDK oktatási intézményeinek rendelkezésére bocsátott taneszközt nyilvántartásba vegye, feltárja és dokumentálja. Így került az adatbázisba több mint 16.500 dokumentum. Ezzel Németország keleti részének pedagógiai felfogásáról, iskolatörténetéről és iskoláiról egy sajátos kép alakult ki. Így tehát az NDK iskolai taneszközállománya és az 1990 után széthullással fenyegető egykori NDK taneszközarchívum – elsősorban a Volkswagen Alapítvány támogatása révén – megmenekült a tudomány és a kutatás számára.

 

 

NDK taneszközök

Az NDK taneszközök adatbázisa

 

AV TANESZKÖZÖK

NEM AV TANESZKÖZÖK

filmek

szemléltető táblák és -eszközök

diasorozatok

applikációs készletek

hanglemezek

modellek

hangszalagok

preparátumok

hangosított diasorozatok

falitérképek

írásvetítő fóliák

kísérleti eszközök és műszerek

 

játék- és munkaeszközök/napközi

 

játék- és munkaeszközök/óvoda

 

taneszközök/speciális iskola

 

iskolai alapfelszerelések

 

 

Az adatbázis és az archívum hasznosítása

 

A meglévő anyagok alapfeltárását az tette szükségessé, hogy egyrészt dokumentáció készüljön róluk, másrészt, hogy értelmesen használhatóvá tegye az anyagot. Az adatbázis csoportosítása a fent felsorolt eszközfajták szerint történt. Minden egyes taneszköz, mint egység került dokumentálásra és így önálló adatlapként szerepel. Nagy feladat ilyen óriási mennyiségű adatanyagnak az érdeklődők számára történő hozzáférését lehetővé tenni. A szakemberek a windows-barát „askSam” adatbázisrendszert választották. Ez engedélyez keresést a résztartományokban, a részadatbázisokban és a mezőkben is.

Ezen túlmenően kapcsolatok (linkek) gondoskodnak arról, hogy az összetartozó elemek megfelelően lehívhatóak legyenek. A kevésbé gyakorlott felhasználóknak az adatbázis, ezen túlmenően, magyarázó részt is kínál. A politikai, történelmi, kulturális, nyelvi vagy természettudományi kutatások számára felhasználható eszközöket mélyfeltárással is kiegészítették a felhasználók számára.

A felhasználó hamar megtapasztalja, hogy a taneszköz-adatbázis gyorsan és célzottan teszi lehetővé a keresést bármely tudományos téma vonatkozásában. A kutató az őt érdeklő anyagokat könnyen és egyéni szempontjai szerint állíthatja össze: pl. „A pártállam DNK”, „Honvédelmi nevelés az NDK iskoláiban”, „Politechnikai oktatás” vagy bizonyos tantárgyak, illetve képzési területek szerint.

 

Áttekintés az adatbázis tartalmakról, az adattárak megnevezéseiről és az „NDK Taneszközök” köréről:

 

start

taneszközfajta rövidítése

taneszközfajták

adatállományok

dokumentumok darabszáma

NDK av taneszközök

 

 

Start.ask

7.405 dokumentum

AV taneszköz

 

FI

filmek

av-film.ask

2.795 dok.

 

LR

diasorozatok

av-dia.ask

2.105 dok.

 

SP

hanglemezek

av.schal.ask

406 dok.

 

MTB

hangszalagok

av-mtonb.ask

1.270 dok.

 

TBR

hangosított diasorozatok

av-tonbr.ask

229

 

FO

írásvetítő fóliák

av-folie.ask

600

NDK nem av taneszközök

 

 

 

9.100 dokumentum nem av taneszköz

 

AT/AB

Szemléltető táblák és eszközök

n-at-ab-ask

1.320 dok.

 

AP

applikációs készletek

n-appl-ask.

145 dok.

 

MO

modellek

n-modell.ask

345 dok.

 

PR

preparátumok

n-paep1.ask

158 dok.

 

KA

falitérképek

n-karte.ask

645 dok.

 

GM

kísérleti eszközök és műszerek

n-ge-ma.ask

2.619 dok.

 

SP/HO

játék- és munkaeszközök/ napközi

n-sp-ho.ask

690 dok.

 

SP/KG

játék- és munkaeszközök/ óvoda

n-sp-kg.ask

1.387 dok.

 

BM/SO

taneszközök/ speciális iskola

n-sonsch.ask

1.120 dok.

 

AA

iskolai alapfelszerelések

n-allg-a.ask

671 dok.

A Volkswagen Alapítvány által támogatott nyilvántartásba vételi és feltárási projekt azt eredményezte, hogy az NDK taneszköz archívum megőrzése és az NDK Taneszközök Adatbázisa felépítése mellett létrejött egy tudományos kutatás számára alkalmas archív állomány.

Az archív felhasználói számára egyéb anyagok is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével az össznémet oktatás és taneszköz kutatás európai összefüggésben is lehetséges. 2001-ben az egykori Tübingeni Egyetem Német Távoktatás-kutatási Intézetének médiatára – nagyszámú film, videó, hangszalag anyagával – az archívumhoz került és a felhasználók rendelkezésére áll.

Időközben az archívumhoz került egy 100 videofelvételből álló gyűjtemény is, amelyet a 80-as években a Pedagógiai Tudományok Akadémiájának Didaktikai Intézete gyűjtött. 2002-től komplex kutatások végezhetők az NDK taneszközök és irodalom vonatkozásában, mert mintegy 10.000 kötetnyi NDK irodalmi anyag került az archívumba a hajdani Pedagógiai Központ, a Berlini Belkereskedelmi Szakiskola, a Berlini Szálloda- és Vendéglátóipari Szakiskola, valamint a Berlini Építőipari Szakiskola állományából. Végül az állományt gyarapítják azok a multimédiás didaktikai termékek, amelyek a Pedagógiai és Információs Társaság által rendezett versenyeken szerepeltek. A Comenius Adatbázis pedig bepillantást enged nemcsak a taneszköz történetébe, hanem a távoktatás és blended learning (kombinált oktatás) jelenlegi fejlődésébe is.

A Berlini Szenátus Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága együttműködésével azon dolgozik az Intézet, hogy a friedrichsfeldi taneszközarchívumot „Comenius Múzeumi Fórum”-má fejlessze tovább. A Comenius Múzeumi Fórum olyan hely lenne, amely Németország történetét taneszközök segítségével mutatná be, amely tájékoztatást nyújtana az aktuális multimédiás fejlődésről és a Comenius díjakról, valamint továbbképzési és információs központként terjesztené a didaktikai multimédiás szoftverek alkalmazásával kapcsolatos tudásanyagot és tapasztalatokat.

 

Az NDK taneszközeinek integrálása Európába

 

Azáltal, hogy az NDK Taneszközei integrálódtak az EU által támogatott „EUROMEDIA: taneszközök segítségével legyőzni a múltat és Európa jövőjét alakítani” című projektbe, bekapcsolódott az európai környezetbe. Összekapcsolódott Ausztria, Hollandia és Görögország történelmileg jelentős taneszközállományával, amelyek már részei az EUROMEDIA archívumnak és CD-ROM formában már rendelkezésre áll adatbázisuk. Ez az adatbank később nagyobb európai körben fog rendelkezésre állni. Az Intézet jelenleg holland, osztrák, magyar, görög és ciprusi partnerekkel dolgozik együtt etikaoktatási, eurokulturális oktatási, multimédia és internet hasznosítási, felnőttképzési EU projekteken. A cél a résztvevő országokban az eurokulturális- és etikaoktatáshoz példaszerű kínálatot felkutatni, azokat dokumentálni, összekapcsolni és Európában elterjeszteni. Ilyen úton kerül az NDK Taneszközök adatbázisa is európai forgalomba és termékenyíti meg a történelmi kutatást és oktatást. A projekt résztvevői előtt az a kép lebeg, hogy egy egyesült Európa sokszínű kultúrák közösségévé válik, a sokrétegű identitást az egymáshoz való közelség és szomszédság kultúrája érzelmileg is erősíti, és a politikai közösség jellemző értékeit megjeleníti. A projekt maga is hozzájárul azokhoz a fáradozásokhoz, amelyek célja, hogy Európa népei között a hagyományos gyűlölködés, a sztereotípiák és az előítéletek visszafejlődjenek és helyükre a szomszédos kultúrák által is alakított jövőkép lépjen. A fenti információk és ismeretek hozzájárulnak az európai jobb megértéséhez, és az NDK Taneszközök-adatbázis felhasználóit értékítéleteik kialakításában és fejlesztésében támogatják, mint pl.

 

önazonosságuk megtalálása és tisztelete, a nyelvet bezárólag, amely az önazonosság közvetítőeszköze, valamint a képi kifejezést, mint közös kifejezési formát,

a más országokkal és lakóival szemben élő sztereotip feltevésekkel való kritikus bánásmód kifejlesztése, a kultúrák közötti párbeszéd elmélyítése, valamint a rasszizmus és az idegengyűlölet ellen való fellépés,

a hátrányos helyzetűekkel szemben tanúsítandó szolidaritás fejlesztése;

a szomszéd kultúrák kibontakozásának támogatása,

a határok nélküli Európában újfajta hazafiságtudat elősegítése,

a világot a másik szemével nézni.

 

Az „NDK Taneszközök” adatbázis CD-ROM formában kapható a B+B Medien Verlag, Düsseldorf kiadásában.

 

(Készült a gépi-online.de: DDR – Medien című oldal alapján)