n/a: Tankönyvkritikai bibliográfia

Írás – olvasás – irodalom

GELLE ISTVÁN: Magyar nyelvtan. Tankönyv és munkafüzet, 5. osztály. Gödöllő, Bázis Könyvkiadó, 2002. Ism.: Szamosi Katalin = Mentor. Támpont mell. 2003. 3. sz. 10-11.p.

GELLE ISTVÁN: Magyar nyelvtan. Tanári kézikönyv. 5. osztály. Gödöllő, Bázis Könyvkiadó 2002. Ism.: Szamosi Katalin. = Mentor. Támpont mell. 2003. 3. sz. 10-11. p.

SCHLEIHER IMRÉNÉ: Magyar nyelv és irodalom 9. Bp., Pedellus Kiadó 2002.

Ism.: Dávid Edina. = Mentor. Támpont mell. 2003. 3. sz. 13. p.

ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA – GÓSY MÁRIA – LÉNÁRD ANDRÁS: A mesék csodái. Törpés ábécé. Hangoztató – elemző – összetevő módszerű, szótagoló ábécé. Bp., Dinasztia Kiadó, 1996. Ism. Nagy J. József = Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.

BÁDER ILONA: Ábécés olvasókönyv 6-7 éveseknek. Általános

iskola 1. osztály. 5. kiadás, Bp., Nemzeti tankönyvkiadó. Ism..

Nagy J. József = 2001. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.

ESZTERGÁLYOSNÉ FÖLDESI KATALIN: Az én ábécém. Olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára. 7. javított kiadás. Celldömölk. Apáczai Kiadó, 1999. Ism. Nagy J. József = 2001. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.

HERNÁDINÉ HÁMORSZKY ZSUZSANNA: Ábécéskönyv. 1. osztály. Szeged. Mozaik Oktatási Stúdió, 1995. Ism. Nagy J. József = 2001. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.

IVÁNNÉ SÉLLEY ERZSÉBET: Szótagoló ábécéskönyv az általános iskola 1. osztálya számára. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. Ism. Nagy J. József = 2001. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.

LOVÁSZ GABRIELLA – BALOGH BEATRIX – BARKÓ ENDRE: Betűvásár. Olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára. Bp., Tankönyvkiadó, 1987. Ism., Nagy J. József = 2001. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.

 

MEIXNER ILDIKÓ: Játékház. Képes olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára. 5. kiadás. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. Ism. Nagy J. József = 2001. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.,

ROMANKOVICS ANDRÁS – ROMANKOVICSNÉ TÓTH KATALIN – MEIXNER ILDI-KÓ: Olvasni tanulok. ÁBÉCÉS-KÖNYV a szóképes előprog-ramra épülő elemző-összetevő eljáráshoz. 17. átdolgozott kiadás. Mogyoród, RO-KA BT. Könyvkiadó és Terjesztő 1993. Ism. Nagy J. József = 2001. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.

TOLNAI GYULÁNÉ: Ábécéskönyv az általános iskola 1. osztálya számára. Heurisztikus programozású olvasás- és írástanítás. 2. kiadás. Bp., Tankönyvkiadó, 1992. Ism. Nagy J. József = 2001. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.

ZSOLNAI JÓZSEF: Szó és betű. Olvasókönyv az általános iskola 1. osztálya számára. Átdolgozott kiadás. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. Ism.. Nagy J. József = 2001. Iskolakultúra, 2003. 6-7. sz. 120-126. p.

ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA – GÓSY MÁRIALÉNÁRD ANDRÁS: A mesék csodái. Törpés ábécé. Bp., Dinasztia Kiadó, 1998. Ism. Somogyiné Szántó Zsuzsanna = Mentor. Támpont mell. 2003. 6-7. sz. 110.p.

ALFÖLDI JENŐ : Irodalom 6. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. Ism.: Novák Gábor = Köznevelés, 2003. 24-25.sz. 30. p.

SIMON ANNA: Irodalom 7. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. Ism.: Novák Gábor = Köznevelés, 2003. 24-25.sz. 30. p.

Idegen nyelv

BUSA ISTVÁNNÉ –HAJDUNÉ GYURKOVICS ZSUZSANNA – LINTNER GUSZTÁVNÉ – SOMLÓ KATALIN: einFach gut. Bp. Goethe Intézet, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 2001. Ism.: Incze Ilona = Mentor. Támpont mell. 2003. 2. sz. 13. p.

Történelem

 

ZÁVODSZKY GÉZA: Történelem- és társadalomismeret a szakiskolák 9. évfolyama számára. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. Ism. Kazár Mária. = Mentor. Támpont mell. 2003. 2. sz. 12 p.

HÁMORI PÉTER – HORVÁTH PÉTER: Történelem az általános iskola 6. évfolyama számára. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. Ism.: Pálinkás Mihály. = Köznevelés, 2003. 17. p. sz. 5. p.

HÁMORI PÉTER – HORVÁTH PÉTER: Történelem az általános iskola 6. évfolyama számára. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. Ism. Hámori Péter = Módszertani Lapok: Történelem, 2003. 1. sz. 11-16. p.

(A könyv egyik szerzője Hámori Péter maga vállalkozik tankönyve bemutatására, melynek legfőbb értéke, hogy elemzi azokat a pedagógiai metodikákat, melyeket a szerzőknek meg kell oldalniuk. Ezek között elsőként említi, hogy az európai és a tengerentúli történelemtudományban jelentős átalakulás ment végbe, és ezeket természetesen a tankönyvnek is tükröznie kell. A tankönyv megírásánál figyelembe kellett venni a NAT korábban kötelező, ma csak ajánlott követelményeit, illetve igényeit. A szerzők érvényesítették a tanterv azon elgondolását, mely a különböző korok hétköznapjait, ünnepeit, életmódját mutatják be. Ezt a tankönyv törzsanyaga mellé épített olvasmányokkal, lapszéli,. un „keretes” részekben oldották meg. A tankönyvnek a „hogyan működik?, „honnan tudjuk?” kérdései a tankönyv munkáltató törekvéseit erősítik.)

 

BIHARI PÉTER: Polgári társadalmak és nemzetállamok. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 2001. Ism. Domokos Zsuzsa. = Mentor. Támpont mell. 2003. 5. sz. 8-9.p.

 

Földrajz

Földrajz 7 és 8. Tankönyvek és munkafüzetek. Bp., Műszaki Könyvkiadó. Ism.: Visi Judit. = Mentor. Támpont mell. 2003. 2. sz. 14. p.

MAKÁDI MARIANN – TARACZKÖZI ATTILA: A Föld, amelyen élünk. A földrészek földrajza, 7. osztályos tankönyv. Ism. Makádi Mariann. = A földrajz tanítása, 2003. 2. sz. 28-35.p.

(A Mozaik Kiadó a tankönyvcsaládot 1995-ben indította el és a felmenő rendszerben bevezetett kerettanterv most érkezett a hetedik évfolyamba. A tankönyv ismertetésére a szerző vállalkozik, és elemzi munkája értékeit. Elsőként említi, hogy a tankönyv különféle megismerési módszereket vesz figyelembe. Megnőtt a modellszerű ismeretek szerepe, s ez a tankönyvben ún. „tipikus tájak” bemutatásában jelentkezik.)

 

Matematika

BÖLCSKEI ATTILA KAPOSI-NÉ PATAKI KRISZINA – SZABADI LÁSZLÓ – SZOKOL ÁGNES – VANCSÓ ÖDÖN: Matematika 5-6. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 2002. Ism. Tóthné Engelhardt Anna. = Mentor. Támpont mell. 2003. 2. sz. 15. p.

KOLLER LÁSZLÓNÉ: Matematika. Érettségire felkészítő tankönyv a szakmunkásképző iskolát végzettek vagy a felnőttoktatásban résztvevők számára. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. Ism.: Szabó László. = Mentor. Támpont mell. 2003. 6-7. sz. 13.p.

(A könyvet Szabó László ismerteti, értékeli annak világos szerkezetét, nyelvezetét, áttekinthetőségét. Nagyobb figyelmet kellett volna fordítani az érdeklődés felkeltésére, a matematika megszerettetésére. Elismeri, hogy a feladatok igyekeznek a felnőtt emberek gondolatvilágához igazodni, és az érdeklődés felkeltése érdekében a könyv utolsó fejezetében matematika-történet kuriózumokat közöl.)

 

Kémia

SIPOSNÉ DR. KEDVES ÉVA – HORVÁTH BALÁZS – PÉNTEK LÁSZLÓNÉ: Kémia 7. osztályos tankönyv. Szeged, Mozaik Kiadó, 2002. Ism.: Balogh Terézia. = Módszertani Közlemények, 2003. 1. sz. 37-39. p. (A recenzió írója gyakorló tanár, így a tankönyv pozitív megítélése hiteles. Balogh Terézia szerint a könyv esztétikai megjelenése, tartalmi felépítése messzemenően segíti a tantárgy megszerettetését. A tankönyv különös erőssége a kémiai anyagok és kísérletek bőséges bemutatása. A nyomdatechnikailag is megfelelő tankönyvnek még puha fedelű változata is kiállta a rendszeres használat próbáját. A tankönyvhöz munkafüzet és felmérő feladatlapok is készültek.)

Fizika

POÓR ISTVÁN – IFJ: POÓR ISTVÁN – SCHUSZTER FERENC: Fizika 9-10. Tankönyv a szakiskolák számára. Bp., Korona Kiadó, 2002. Ism. Kulcsár András. = Módszertani Lapok Fizika, 2003. 1. sz. 24-25. p.

Honismeret

ALFÖLDY JENŐ – BAKOS ISTVÁN – HÁMORI PÉTER – KISS GY. CSABA: Haza a magasban. Magyar Nemzetismeret 1-2. Bp., Antológia Kiadó 2002. Ism.: Horváth László. = Mentor. Támpont mell. 2003. 4. sz. 8-9. p.

Környezetismeret

HORVÁTH ANDRÁSNÉ SZABÓ EMŐKE: Környezetünk titkai – Környezetismeret munkatankönyv 1. osztály. Szeged, Mozaik Kiadó 2002. Ism.: Bordi Zsuzsanna. = Mentor. Támpont mell. 2003. 6-7. sz. 12. p.

(A tankönyvet bemutató írás részletesen foglalkozik a környezetismereti munkatankönyv értékeivel, az oktatási és nevelési célok összekapcsolásával, az életkori sajátosságok figyelembevételével, a feladatok mellett található mondókák és versrészletek igényes kiválasztásával. A recenzió szerzője kiemeli, hogy a könyv a „természettel és embertársainkkal való harmónikus e-gyüttélésre nevel, és segít abban, hogy a gyermek a tanult ismereteket és a megszerzett információkat, megfigyelésük tapasztalatait a mindennapokban „ felhasználja. A tankönyvhöz részletes tanterv és órákra lebontott tanmenet is készült.)

Hittan

 

Örömhír Jézus Krisztusról. Ószövetségi hittankönyv és olvasókönyv. Krisztus tanúi a változó világban. Bp., Katechetikai Bizottság, 2002. Ism.: Sólyom Anikó. = Evangélikus Élet, 2003. 21. sz. 3. p.

(Ebben a tanévben a Katechetikai Bizottság gondozásában hat évfolyam számára készülnek hittankönyvek. Az alsó tagozatos tankönyveket nyolc tanító és a hitoktatásban gyakorlott lelkész vállalta. A már elkészült 5. 6. és 7. évfolyam számára készült tankönyvek egyaránt használhatók az iskolai munkában és a gyülekezeti oktatásban is.)