Nádasi András – Paul Z. Perjes: 50 éves a WORLDDIDAC, a Taneszközgyártók és Forgalmazók Világszövetsége

Nem állami (NGO) szakmai szervezetek az oktatásügy szolgálatában

Az oktatásügyet, ezen belül a tanszerellátást és kutatást szolgáló nemzetközi, oktatástechnológia-oktatómédia érdekeltségű szakmai szervezetek között meghatározó jelentőségű a WORLDDIDAC és az ICEM1, a Nemzetközi Taneszköz Tanács. Mindkét szervezet 50 esztendeje alapíttatott, és léte több évtizede jelentős közvetlen és közvetett hatással van a világ, Európa és így a magyar iskolák taneszköz-metodikai, médiadidaktikai kultúrájára, és a demonstrációs, audiovizuális szemléltetési, kísérletezési gyakorlatára is. A WORLDDIDAC, ill. jogelődje az EURODIDAC által szervezett Taneszköz Világkiállításokra a 70-es évek végétől jelentős figyelmet fordított az akkor egyébként belterjes magyar tanszerkereskedelem, feltehetően információ-gyűjtés céljából, de fokozatosan a taneszközimport és -export tevékenység is megindult. Kezdetben a Kultúra és a Metrimpex Külkereskedelmi Vállalat jelent meg a kiállításokon.

1992-től Magyarországot a 102 tagot számláló HunDidac Szövetség képviseli a Világszövetségben és az oktatási kormányzat ill. a taneszközipar rendszeresen biztosítja a svájci WORLDDIDAC kiállításokon magyar nemzeti kiállítás létrehozását. Jelenleg a szervezetnek tagja a magyar Biocalderoni Kft., amely főként 3D biológiai modelleket, preparátumokat gyárt és forgalmaz, valamint a DesignSoft oktatásiszoftver-fejlesztő cég.

Ezen írás az 50 éves WORLDDIDAC, a Taneszközgyártók és Forgalmazók Világszövetsége tevékenységét tekinti át ill. értékeli annak hazai hatásait.

Taneszközökre szükség van

Köztudott, hogy tanszerek, taneszközök, információhordozók, oktató médiumok szinte az iskolai tanítás kezdeteitől léteznek. A gyakorlást szolgáló eredeti tárgyak (pl. fegyverek), a kéziratok, könyvek (jóval később tankönyvek) mellett, a minták, másolatok, modellek, rajzolt és festett képek, térképek, földgömbök, mérőműszerek, demonstrációs és kísérleti eszközök, preparátumok, diaképek, néma és hangosfilmek, hanglemezek, iskolarádiós és televíziós adások, oktató hang- és videokazetták, didaktikus játékok, oktatócsomagok, tanulókísérleti és manipulációs készletek, oktató- és számítógépes programok után napjainkra megjelentek az optikai lemezről és hálózaton hozzáférhető multimédia tananyagok. Ez utóbbiakat a szakirodalomban új információs és kommunikációs technológiák néven említik és az információs társadalom iskolája nélkülözhetetlen alapfeltételének tekintik.

A pedagógiai elmélet, ezen belül a didaktika, később a szakmódszertanok kitüntetett figyelmet fordítottak a szemléltetésre, a taneszközökre, majd néhány évtizede az oktatástechnológia foglalkozik az olyan médiumokra alapozott tanítási és tanulási módszerekkel, mint az audiovizuális, a programozott, újabban pedig a számítógéppel segített tanítás, az interaktív multimédia programok, vagy az e-learning használata.

A hazai taneszköz-történeti írások arról is tanúskodnak, hogy a tanügyi hatóságok már az 1868-as új magyar népoktatási törvény idején szorgalmazták az iskolák taneszközökkel való felszerelését. 1896-tól egészen 1986-ig az iskolák számára viszonylag rendszeresen megjelentek a taneszközjegyzékek, meghatározván a pedagógiailag indokolt, kötelező, vagy ajánlott eszközök körét és léteztek hatósági, ma úgy mondanánk, minőségbiztosítási előírások. A taneszközügy szerte a világon kiemelt figyelmet kap ma is, mindenütt milliárdokat fordítanak az iskolák felszereléseire és a taneszközökre.

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen erős felhasználói oldal igényeinek kielégítéséhez akár állami szinten, akár iskolai vonalon jelentkezik, megfelelő ipari-kereskedelmi háttér és szakmai információ is szükséges. Az iskolai felszerelések és a taneszközök gyártására sajátos iparág alakult, amely igen dinamikusan fejlődik jelenleg is.

Az állandó és időszakos taneszköz-kiállításoknak is jelentős hagyománya van Európában, az iskolák és a tanárok mindig is igényelték a választék megismerését, a tanszeripar pedig évről-évre szívesen mutatja be új termékeit.

A taneszközgyártók és -forgalmazók számos nemzeti (Associazione Didattica Italiana, British Educational Suppliers Association, Deutscher Didacta Verband, FranceDidac, HunDidac Szövetség, SlovDidac, SwissDidac et.c.) és nemzetközi (Association for Educational Communication and Technology, Worlddidac et.c.) szakmai szervezetet, egyesületet hoztak létre. Részben ezen szervezetek tartják mozgásban a
taneszköz-információs rendszereket is.

A Worlddidac Világszövetség által Európában kétévenként megrendezett taneszköz-kiállítás és -vásár a hazai taneszközgyártók legjobbjainak a nemzetközi piacot jelenti. A kiállítást kísérő tudományos konferenciák és szemináriumok, valamint a Worlddidac Taneszköz-minősítő Díjverseny eredményei a tanszerkutatóknak és -fejlesztőknek, az oktatásirányításnak, valamint a tanárképzés szakembereinek s végső soron a magyar iskoláknak, a naprakész, világszínvonalú médiadidaktikai információt biztosítják.

 

A Worlddidac rövid története 1952–2002-ig

Az első európai taneszköz-kiállítás és -vásár megteremtésének gondolata a II. világháború pusztításainak következménye volt. Európa-szerte iskolák tízezreit kellett ugyanis újjáépíteni, berendezni és felszerelni a legfontosabb taneszközökkel. 1951-ben, röviddel azután, hogy az európai országok egy része számos kooperációs programot indított, a Worlddidac jogelődjének főtitkára, Bruno Maria Kaufmann, megtette a kezdeti lépéseket azzal, hogy életre hívta az első Európai Taneszköz Kiállítást és Vásárt.

A kiállítás színtere a Frankfurt am Main melletti Langen, időpontja 1951. szeptember 1-4., rendezője a Német Taneszköz Szövetség. A kiállításnak nagy sikere volt, és a szervezők és a kiállítók arra gondoltak, hogy érdemes lenne a rendezvényt állandósítani. Ennek folyománya az EURODIDAC, az Európai Taneszközgyártók és Forgalmazók Szövetségének 1952-ben, a németországi Recklinghausenben, a II. Taneszközkiállításon történt megalapítása. A szervezet növekedésének, nemzetközi térnyerésének mérföldkövei a következők:

1966 DIDACTA – BASEL, AMELY A MÁIG KÉTÉVENKÉNT SZERVEZETT WORLDIDAC KEZDETE2

 1. EURODIDAC – POZSONY, AZ ELSŐ „KELET-EURÓPAI” TANESZKÖZ-KIÁLLÍTÁS

 1. AFRICAIN DES MATERIÉLS DIDACTIQUES – DAKAR, AZ ELSŐ AFRIKAI KIÁLLÍTÁS

 2. AZ EURODIDAC ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSA A SPECIÁLIS SZAKMAI RENDEZVÉNYEKÉRT

 1. AZ EURODIDAC HIVATALOS NGO TAGJA LESZ AZ UNESCO-NAK

 2. WORLDDIDAC SHOW – KAIRÓ, AZ ELSŐ WORLDDIDAC SHOW

 1. AZ EURODIDAC HIVATALOSAN ÁTALAKUL, LÉTREJÖN A WORLDDIDAC

 1. WORLDDIDAC EXPO – SZINGAPÚR, AZ ELSŐ ÁZSIAI KIÁLLÍTÁS

 2. A „SZAKMAI MISSZIÓK” KEZDETE, BEIJING, KÍNA

1984 A WORLDDIDAC DÍJVERSENY MEGALAPÍTÁSA

 1. WORLDDIDAC EXPO – BOGOTA, AZ ELSŐ KIÁLLÍTÁS LATIN-AMERIKÁBAN

 2. CHINA DIDACTA, BEIJING, KÍNA

 3. DIDACTA OF AMERICA, CHICAGO

 1. A DIDACTA KIÁLLÍTÁSOK VÉGLEGES NEVE A WORLDDIDAC LESZ

 2. WORLDDIDAC SHOW – MEXIKÓ

 3. WORLDDIDAC SZAKMAI MISSZIÓ – JAPÁN

 1. WORLDDIDAC SZAKMAI MISSZIÓ – INDONÉZIA

 2. WORLDDIDAC SZAKMAI MISSZIÓ – VIETNAM

 1. A WORLDDIDAC AWARD SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

 2. WORLDDIDAC – KÍNA, CHINADIDAC

 3. WORLDDIDAC – OROSZORSZÁG, RUSSDIDAC

 1. AZ EURÓPAI WORLDDIDAC SZÍNTERE BÁZEL UTÁN ZÜRICH

 2. WORLDDIDAC SZAKMAI MISSZIÓ – ARGENTÍNA

 3. 50 ÉVES A WORLDDIDAC, 10 ÉVES WORLDDIDAC AWARD

Az események alapján jól látható, hogy az 1980-as évektől kezdve a Worlddidac tevékenysége messze túlnőtt Európán, a szervezet tagjai számára a tengerentúli piacokat is szisztematikusan megkereste. Mielőtt a Worlddidac tevékenységének, szervezetének sajátosságait áttekintenénk, megjegyezzük, hogy az 50 éves szervezetnek mindössze 7 választott elnöke és 4 ügyvezető igazgatója volt.

A WORLDDIDAC

ELNÖKEI

A WORLDDIDAC

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI


WALTER KÜMMERLY


1952–1967


BRUNO MARIA KAUFMANN


1952–1977

WILHELM THAM

1967–1979

CHRISTINE KALT-RYFFEL

1977–1981

ANDREW HALL

1979–1982R. DIEZ-HOCHLEITNER

1982–1990

ALOIS KAPPELER

1982–1992

LARS STAHL

1990–1996

BEAT JOST

1992–

PHILIPPE WALRAVE

1996–2000DAVID C. MACEY


2000–A tagokon kívül főként nekik köszönhető, hogy napjainkra a Worlddidac világszerte ismert és elismert, valóban nemzetközi szakmai szervezet, az UNESCO és az ILO konzultatív tagja, és amely sajátos profilt alakított ki az elmúlt 50 év során.

 

A Worlddidac szervezete

A szervezet küldetésnyilatkozata egyértelmű és világos, elsősorban a tagok üzleti sikeréhez kíván segítséget adni, azonban jelentős szerepet vállal a szaktudományos ismeretek terjesztésében is:

A Worlddidac elsőrangú, független, nemzetközi szakmai egyesület, amelynek tagjai oktatási termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat biztosítanak minden oktatási szintre, az óvodától az élethosszig tartó tanulás és képzés megvalósításáig.

Kötelességünk, hogy tagvállalataink és szervezeteink számára biztosítsuk a világpiaci információk elérését, kiállítások és vásárok, szemináriumok és konferenciák, szakmai missziók, piaci tanulmányok, információgyűjtés és feldolgozás segítségével, ezáltal növelve tagjaink árusítási, piaci lehetőségeit.”

A Worlddidac Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a rendes, levelező3, és tiszteletbeli tagok alkotnak. A Közgyűlés választ elnököt, elnökséget, megbízza az ügyvezető igazgatót, aki vezeti a titkárságot, elfogadja a feladattervet és a költségvetést, ill. ellenőrzi azt.

A Worlddidac Alapítvány a taneszköz-minősítő díjversenyt, a szakmai rendezvényeket, konferenciákat gondozza. Az alapítvány speciális feladatot is ellát, a híd szerepét igyekszik betölteni az állami és a magánszektor, ill. a tudományos kutatás, oktatás és a taneszközgyártás, kereskedelem között.

A szervezet tagjainak száma a 2001. év végén 46 országból 236 cég vagy intézmény, amelyből 24 levelező tag, tehát tudományos vagy más szakmai egyesületet képvisel. A 46 országból származó tagoknak közel fele európai, tehát a taglétszám még jelentősen növekedhet. (Talán nem érdektelen információ, hogy az éves tagdíj a rendes tagoknak 1.500 CHF, tehát a bevétel összesen mintegy évi 350.000 CHF, a szervezet éves költségvetése viszont 750.000 CHF. A különbséget a kiállítások, konferenciák és az igen rangos díjverseny, a Worlddidac Award nem csekély bevétele fedezi.) A Dél-Amerikába, Ázsiába, Afrikába küldött szakmai missziók nemcsak a piacot kutatják, hanem az új kiállításokat készítik elő, egyben a taglétszám növelési célt is szolgálják.

A WORLDDIDAC TAGORSZÁGAI ÉS A TAGLÉTSZÁM ORSZÁGONKÉNT


ARAB EMIRÁTUS


1


ÍRORSZÁG


1


OROSZORSZÁG


2

ARGENTÍNA

3

IZRAEL

2

PORTUGÁLIA

3

AUSZTRIA

3

JAPÁN

3

ROMÁNIA

1

BAHRAIN

1

KANADA

2

SPANYOLORSZÁG

10

BELGIUM

1

KAZAHSZTÁN

1

SRI LANKA

1

CSEHORSZÁG

2

KÍNA

10

SVÁJC

28

CSILE

1

KONGÓ

1

SVÉDORSZÁG

3

DÁNIA

5

KOREA

3

SZLOVÁKIA

1

FINNORSZÁG

4

LENGYELORSZÁG

4

TAIWAN

3

FRANCIAORSZÁG

15

LIBANON

1

THAIFÖLD

1

GÖRÖGORSZÁG

1

MAGYARORSZÁG

3

TÖRÖKORSZÁG

1

GUINEA

1

MALAYSIA

1

TRINIDAD

1

HOLLANDIA

6

MEXIKÓ

5

USA

16

INDIA

7

NAGY-BRITANNIA

6

ÜZBEGISZTÁN

1

INDONÉZIA

3

NÉMETORSZÁG

40IRÁN


9

OLASZORSZÁG

11Ha közelebbről megvizsgáljuk, hogy mit is gyártanak és forgalmaznak a Worlddidac tagok, megállapítható, hogy az új információs és kommunikációs technológiák, a multimédia és a hálózaton elérhető tananyagok és az elektronikus infrastruktúra hihetetlen fejlődése ellenére a „hagyományos” termékek vezetnek.

A nagy kihívások ellenére a módszereiben és tartalmában világszerte is értékőrző oktatás önmagától lassan-lassan mozdul az innovációkra, és ezt a piac is tudomásul veszi. Ez a megközelítés médiadidaktikai, oktatástechnológiai szempontból is indokolt, mint azt az általánosítható médiakutatási eredményekből is tudjuk, nevezetesen:

A taneszközpiac felhozatalát, illetve az iskolai igényeket jól szemlélteti az, hogy mely termékcsoport előállításával és forgalmazásával hány vállalat foglalkozik.

A TAGOK SZÁMA TERMÉKCSOPORTOK SZERINT RANGSORBAN5


SZAKKÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ESZKÖZÖK


132

MANIPULÁCIÓS ÉS KÍSÉRLETI ESZKÖZÖK, ISKOLAI FELSZERELÉSEK

119

PREZENTÁCIÓS ÉS AUDIOVIZUÁLIS TECHNIKA

93

ELŐADÓTERMI BERENDEZÉSEK, BELSŐÉPÍTÉSZET

82

INFORMÁCIÓS, KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

73

KÉPZÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK, KURZUSOK

62

OKTATÁSFEJLESZTÉSI ÉS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK6

50

NYOMTATOTT TANESZKÖZÖK, TANKÖNYVEK, KIADVÁNYOK

40

SZABADIDŐS, SPORT ÉS SZAKKÖRI ESZKÖZÖK


25

A szervezet tevékenységéről, ezen belül a tagintézményekről információt a www.worlddidac.org/md honlapról, vagy az évenként kiadott katalógusból szerezhetünk, amely újabban a Worlddidac hivatalos lapjában az Education Market – The Journal for the International Education Business-ben (korábban Worlddidac Forum) jelenik meg, természetesen on-line formában is (http://www.education-market.com).

Önálló kiadványként adják ki kétévente a díjazott termékek képes katalógusát, és esetenként a szakmai rendezvények anyagát valamint a hírleveleket, bár ez utóbbiak egyre inkább csak elektronikus formában érhetők el.

 

A Worlddidac tevékenysége

A szervezet a tagjainak, amint az a kronológiából is kiderül, a következő szolgáltatásokat nyújtja és ajánlja:

Nemzetközi oktatási, oktatástechnikai ill. taneszköz-kiállításokat és
-vásárokat szervez világszerte, a páros években megszervezi a svájci (korábban Bázelben, 2000-től Züricben) Worlddidac Kiállítást. Ez utóbbin közel 80 országból, 25-30 ezer látogató jelenik meg, a mintegy 30 országból érkező, 70%-ban nemzetközi kiállítók száma átlagosan 400, a kiállítási felület nettó 10.000 m2.

Tagjai számára – a 2001. év végén 46 országból 236 cég, 24 levelező tag – folyamatosan biztosítja a szakmai információcsere lehetőségét és a piaci híreket, kapcsolatokat. A naprakész, hálózaton is elérhető, precíz céginformációt tartalmazó tagnévsor (Members’ Directory), amely nemzeti szervezetek tagjaihoz is elvezet, a partnerkeresés kiváló eszköze.

A cégeknek, szervezeteknek a Worlddidac Tag, ill. a taneszközökön a Worlddidac Díjas Termék felirat ill. embléma feltüntetése a felhasználóknak, vásárlóknak minőségi garancia.

Különös gondot és figyelmet fordít a szervezet a globális piacpolitika formálására is. Kapcsolatot tart a nagy nemzetközi szakmai szervezetekkel, pl. az UNESCO-val, az ILO-val, valamint az egyes országok oktatási kormányzataival, elősegítve ezzel a taneszközügy aktuális kérdéseinek megválaszolását.

A többnyire a kiállításokhoz kapcsolódó szakmai konferenciák, szemináriumok, kerek-asztal beszélgetések megszervezésével a tudományos kutatások eredményeit mind a gyártók, mind a felhasználók számára igyekszik közkinccsé tenni. Az előadók rendszerint neves gazdasági szakemberek, oktatáspolitikusok, oktatáskutatók, professzorok, nemzetközi oktatásfejlesztési project vezetők.

A Worlddidac tagságának anyagi előnyöket is jelent, mivel a kiállításokon a standbérleti és a kiállítói díj, a Worlddidac Award nevezési díj, a szakmai missziókon a részvétel kedvezményes. A szemináriumokon és konferenciákon, előzetes bejelentés esetén, a részvétel ingyenes, a rendezvények idején a Worlddidac Iroda infrastruktúrája, a Sajtóközpont és a VIP Klub rendelkezésre áll.

 

A Worlddidac 2002 kiállítás magyar vonatkozásairól

Az általános tevékenység leírását megerősítendő, példaként közreadjuk az ez évi Worlddidac Kiállításról készült HunDidac Szövetségi beszámolót7, amely a magyar részvételt dokumentálja.

A WORLDDIDAC ’2002 kiállítás és konferencia a Zürichi Vásárközpontban, 3 szinten, 6 csarnokban, összesen 10.000 m2-en kapott helyet. Egy-egy önálló csarnokban jelentek meg a multimédia technikák és tananyagok, a tankönyvek, térképek és más nyomtatott információhordozók, az iskolabútorok, kísérleti és demonstrációs eszközök, műszerek és szimulátorok, az audiovizuális és elektronikus taneszközök, prezentációs technikák, valamint a felsőoktatás, szakoktatás és képzés speciális eszközei, programjai és képzési kínálata.

Új termékcsoport is megjelent az „e-Learning, e-Training Campus”-on, amely elsősorban a szakképzést és felsőoktatást érintő, elektronikus tartalom-ipar legújabb távoktatási keretrendszereit mutatta be. (A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a HunDidac forgatócsoportja videón örökítette meg a kiállítást.)

Az új helyszín ismét bevált, egyértelműen nagy sikert aratott; a 130 svájci kiállító mellett 75 ország, közöttük Magyarország, további 325 cége ill. intézménye mutatta be termékeit és programjait. A kiállítást és a kísérő rendezvényeket több száz VIP és közel 30.000 fizető vendég látogatta meg.

A WorldDidac Szövetség ügyvezető igazgatója, Beat Jost úr, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, levélben kérte fel az Oktatási Minisztérium illetékes vezetőit az „Intergovernmental Roundtable” c. megbeszélésen, a Nemzetközi kooperációs lehetőségek a digitális tananyagfejlesztő szoftverek fejlesztése és értékelése témakörben előadás tartására, és hívta meg a HunDidac Szövetség tagjait ill. a hazai tanszergyártókat a kiállításon való részvételre.

Megbízottja, Paul Perjes project igazgató, a 2001. évi, budapesti Hungarodidact – Educatio Kiállítás alkalmával, személyesen is megerősítette a meghívást, egyben figyelmünkbe ajánlotta az „e-Learning Campus” eseményeit, biztosítván az ingyenes részvételt.

Az Oktatási Minisztérium, ill. a hazai oktató-média ipart reprezentáló cégek megbízásából a magyar kiállítást ismét a Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége szervezte meg, amely a WorldDidac szervezet társult tagjaként, kedvezményes feltételekkel vett részt 1994-ben, 1996-ban (ekkor a Magyar Oktatás 1000 éves jubileuma alkalmával díszvendégként önálló nemzeti standdal) ill. 1998-ban és 2000-ben is a Taneszköz Világkiállításon.

A HunDidac, az OM Felsőoktatási helyettes Államtitkársága, a Tankönyv- és Taneszköziroda, ill. a Nemzeti Szakképzési Intézet szakmai és anyagi támogatásával közösen valósította meg az 36 nm2-es sarokstandon a magyar közoktatás, felsőoktatás és szakoktatás jellemzőit ismertető és a hazai tankönyv-, szakkönyv- és tanszeripart reprezentáló kiállítást.

A kiállítás kísérő rendezvényei közül kiemelkedő jelentőségűnek mondható az”eTraining Campus”, amelynek előadásai, szakmai anyaga a www.etraining.ch vagy a http://worlddidac 2002.com oldalakon elérhetők. Ennek témakörei: Nyitott és távoktatás, Az eLearning gazdaságtana, Az eTraining pedagógiai hatékonysága, A digitális tananyag - vegyünk, avagy készítsünk? További fontos szatelit rendezvény volt a Worlddidac Díjak átadása, a Robotics Workshop, az Iskolák a Net-en, a III. Óvodai és Elemi iskolai Szimpózium és az 50 éves Jubileumi Közgyűlés és Ünnepség.

A magyar tankönyvek, hagyományos és multimédia taneszközök bemutatásán túl, a kiállítás a szakképzési, felsőoktatási programok, képzési lehetőségek, nemzetközi projectek, kurzusok megismerésének is tág teret adott. A magyar kiállítást látogatók egyrészt a felsőoktatási programkínálatot értékelték, másrészt taneszközgyártó kapacitást ill. kereskedelmi partnert kerestek. Az összes megkeresések száma 2000-ben 84, 2002-ben 73 volt, az igényeket a hazai cégeknek továbbítottuk, ill. folyamatosan továbbítjuk.

Az OM megbízásából, a HunDidac által fejlesztett ill. fejlesztés alatt álló, az Interneten is elérhető Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis (META http://taneszköz.interbase.hu) céginformációs oldalainak angol nyelvű verzióját 67 külföldi partner igényelte, sőt a WorldDidac képviselője a META rendszer egészét modellértékűnek tartja és, amennyiben egy angol nyelvű ismertető készülne, a rendszert ajánlani fogja tagjainak.”


A Worlddidac Díjverseny

A Worlddidac Award alapítási éve 1984. Célja a legkiválóbb termékek, didaktikai eszközök elismerése, ezáltal a taneszközipar motiválása, inspirálása és a felhasználók orientálása. A taneszközöket nemzetközi szakértőkből álló zsűri ítéli meg, taneszköz-kategóriákon belül, elsősorban annak alapján, hogy a nevezett taneszköz mennyire újszerű, gazdaságos, hatékony, ill. funkcionális és mennyire segíti a tanítás – tanulás eredményességét. 1998-ig a nyertes eszközöket arany, ezüst vagy bronz díjjal jutalmazták, ezután – a tagság ill. a Közgyűlés döntése értelmében – a minősítés a ”Worlddidac Award”.

2000-ben a versenyre 16 ország 40 cége, 52 terméket nevezett, amelyek közül 18 nyert, 2002-ben 4 kontinens 12 országából 58 taneszközt értékelhetett a zsűri, amelyek közül 17 nyerte el a Worlddidac Award kitüntetést.

Az eszközök 7 kategóriában versenyeztek: nyomtatott anyagok, pl. tankönyvek, információs technológiák, pl. multimédia szoftverek, iskolabútorok, prezentációs technikák, szakképzési eszközök, tudomány és technológia, egyéb didaktikai segédeszközök pl. oktató játékok.

A 10. Worlddidac Díjverseny zsűrijének elnöke Dr. Peter A. Gloor leszögezte, hogy „Összehasonlítva a 2000. évi versennyel, megállapítható, hogy a multimédia szoftverek száma mérséklődött, a tankönyvek száma viszont különösen nőtt, elsősorban a humán területen, társadalomtudományi, etikai, vallási témakörökben. A szakképzési eszközök felhozatala is csökkent. A korábbi előrejelzésekkel ellentétben, a multimédia szoftver nem vette át a könyv szerepét, hanem integrálódott az oktatási eszközök sorába, leginkább a könyvek mellé, mint egyéb on-line információs forrás.”

Díjnyertes eszközök minden kategóriában születtek, ezeket röviden bemutatjuk, legfontosabb jellemzőikkel:

Az eszköz neve

Kategória

Cél, tartalom, funkció

Információ

The Money Go Round 2

Oktatócsomag, videó

Pénzkezelés, az euro

www.ibf.ie

BIO MEDIA Anatomy

3 CD-ROM

Csontozat, izület, izom

www.biomedia.

Telekommunication set

Szimulációs eszköz

Kommunikációs szerver

www.wuekro.de

DigiScan VIP Board

Tábla, digitalizálóval

Táblavázlat rögzítő

www.borks-patenttavler.de

ScuolaBox-System

Iskolabútor

Modulrendszerű bútor

www.novex.ch

European Language

4 nyelvű segédkönyv

Az európai nyelvvizsga

www.bimv.ch

The creative writing

Munkafüzet

Írás-olvasás

www.finken.de

Friends together

Oktatócsomag

Alsó tagozatos project

www.santillana.es

Politics and Economics

Tankönyv + Internet

Bevezetés a politikába

www.hep-verlag.ch

Humankind Religions

Tankönyv + CD-ROM

Bevezetés a vallásokba

www.access.ch/lmvzh

To Forget or Remember


Könyv

A genocídiumok

www.access.ch/lmvzh

3B Neuro Teacher

4 nyelvű DVD-ROM

Az idegrendszer

www.3bscientific.com

COSIMIR

Szimulációs szoftver

Bevezetés a robotikába

www.festo.com

ExperiNet

On-line kísérlet, mérés

Természettudomány

www.fourier-sys.com

LEGO ROBOLAB 2.5

Oktatócsomag

Technika

www.lego.com/dacta

Q Review

Multimédia csomag

Haladó angol

www.qgropplc.com

Link-it - Create

Szimulációs szoftver

Szöveg és jelbeszéd

www.sit.se

 

Záró gondolatok

Az 50 éves, gazdag szakmai múltra visszatekintő Worlddidac Taneszköz Világszervezetet és a 10 éves Hundidac Szövetség igen jó szakmai és információs kapcsolatot alakított ki.

A HunDidac Szövetség a nemzetközi tapasztalatokat is hasznosítva hozta létre a HUNDIDAC Taneszközminősítő Díjversenyt, 10 éve biztosítja Hungarodidact és az Agriamédia, ill. újabban az Educatio rendezvényein a hazai szakmai taneszköz és oktató média fórumot. 2002-re készült el a több, mint 5.000 tételt tartalmazó Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis, a META, amely a http:// taneszköz.interbase.hu címen érhető el, és amely a nemzetközi szakmai körök figyelmét és érdeklődését is kivívta. Az ICEM és a WorldDidac közvetítette nemzetközi tapasztalatok, és a hazai tervek és igények alapján nyílik meg 2003-ban az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum részeként a Magyar Taneszköz Etalontár és Információs Köpont.8

Amikor a 2002. évi WorldDidac Közgyűlés úgy döntött, hogy a nemzeti szövetségeknek, egyesületeknek teljes szavazati jogot kell biztosítani, megbecsülését fejezte ki a kisebb szakmai szervezetek iránt. Bízunk benne, hogy az elkövetkező információs társadalom korában, az EU csatlakozás küszöbén a magyar iskolák fognak a legtöbbet profitálni az egyre nagyobb jelentőségű és befolyású nemzeti és nemzetközi NGO szervezetek munkájából.

Jegyzetek

1 A Nemzetközi Taneszköz Tanácsnak Magyarország 1972 óta tagja, kezdetben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, majd az UNESCO-UNDP támogatással létrehozott Országos Oktatástechnikai Központ révén, 1992-től napjainkig pedig az Oktatási Minisztérium jóvoltából.

2 Bázelben ill. 2000 után, Zürichben összesen 19 kiállítást rendeztek, amelyet esetenként 30-40 ezer látogató keresett fel.

3 A levelező tagok, amelyek nem vállalatok, hanem többnyire nemzeti szakmai szervezetek, egyesületek, a Közgyűlésen részt vehettek, tagdíjat nem fizettek. A HunDidac Szövetség, amely 1992-től levelező tag, a 2002. évi Közgyűlés döntése értelmében teljes szavazati jogot nyert, a többi 23 levelező taggal együtt.

4 Nádasi A.: Instructional Design and Technology, In: Educational Technology, UKF-UNESCO, Nitra, 1998. 68–73. p.

5 A többféle terméket gyártó cégeket, szervezeteket profil szerint többször is besoroltuk.

6 Itt szerepel a HunDidac Szövetséghez hasonló további 23 nemzeti, szakmai szervezet, egyesület.

7 Nádasi A.: Beszámoló a zürichi Worlddidac magyar kiállításának megszervezéséről, OM-HunDidac 2002 project dokumentum és költségelszámolás.

8 Az ICEM és a HunDidac munkájáról a következő számunkban, az OPKM – Magyar Taneszköz Etalontár és Információs Központ kutató, fejlesztő, szolgáltató és információs tevékenységéről rendszeresen, részletes tájékoztatást adunk.