Jáki László: Mustra (és tartalomjegyzék; table of contents; inhaltsverzeichniss)

... és tartalomjegyzék három nyelven

Folyóiratunk 2015. évi 4. számának valamennyi írása, túl azon, hogy érdekesek és aktuálisak, szinte kivétel nélkül, a szó legjobb értelmében továbbgondolásra, esetenként vitára serkentenek.

Így már az első tanulmány, mely Jókaival foglalkozik, nemcsak gondolatot ébreszt, hanem vitára is ingerel. Érthetetlen, hogy most, amikor nincsenek pártállami ideológiai megkötések, miért nem természetes, hogy Jókai megfelelő helyet foglaljon el irodalomtanításunkban? Szerkesztőségünk örömmel fogadna minden olyan írást, mely állást foglalna nemcsak Jókairól, hanem a klasszikus és a modern irodalom számos nyitott kérdéséről.

A mesék kimeríthetetlen mennyiségű, s már-már megfejthetetlen titkot tartalmaznak. A titkok megfejtése és elemzése azért is időszerű, mert aligha kétséges, hogy napjaink változásai az irodalmi ízlés területén a mesék világát sem kerülik el. Bárdos József e titkokat feszegeti.

Áttételesen ugyan, de hasonló kérdéssel foglalkozik Galuska László Pál és Feleky Mirkó a mesék és a fantasztikumok rendszertanával foglalkozó tanulmánya. Írásuk aktualitását messzemenően bizonyítja, ha a karácsonyi mesekönyv-kínálatra pillantunk. A klasszikus meseirodalom értékei és a modern világ meséi, az új irodalmi áramlatok ugyancsak igényelnék a tudományos vitákat.

Szerkesztőségünk feladatának tekinti a magyar tankönyvek igényes feldolgozását. Katona András folytatja tudományos kutatása eredményeinek bemutatását, a történelemkönyveink első világháborúról alkotott képének elemzését. Történelmünk (sajnos) gyakori fordulatai a tankönyvek újraértékelését igénylik. Szeretnénk, ha hasonló elemzésekre minél többen vállalkoznának.

Visszatekintve hazánk tudományos életére, megállapítható, milyen gazdag volt pedagógiai irodalmunk, volt olyan év, amikor a folyóiratok száma meghaladta a 90-et. A folyóirat-irodalom megismerése, értékelése neveléstörténet-írásunk fontos feladata. Tölgyesi József értékes írása ehhez nyújt segítséget.

Időszerű és nagyon aktuális kérdéssel foglalkozik Goda Beatrix. Közismert, hogy az információs és kommunikációs technológia mennyire átformálta életünk minden területét. A tanulásban és a tanításban betöltött szerepéről, az előnyökről és a hátrányokról sokszor a konzervatív hagyományokhoz ragaszkodó vagy az új eszközökért lelkesedő felfogásban írtak. Az OECD-jelentés tudományosan megalapozott és kellően árnyalt választ ad az egyik legfontosabb kérdésre: a technológia támogatja-e a tanulást.

Folyóiratunk fentiekben ismertetett tanulmányai a múlt, a jelen és a jövő kérdéseivel foglalkoznak. Ehhez jól illeszkedik Gráberné Bősze Klára írása, aki egy nagyszerű asszony, Veres Pálné Beniczky Hermina életútját mutatja be. A szinte átláthatatlan következményekkel járó gyorsulást sokszor „haladásnak” fogjuk fel. Éppen ezért érdemes elgondolkodni, hogy mit értettek haladáson a XIX. század második felében, és mit jelent ez ma. Ennek végiggondolását segíti Gráberné igényes írása.


 

TARTALOMJEGYZÉK

_____

7 Mustra

____________________________________________________________

IFJÚSÁGI IRODALOM

_____

9 Jókai időszerűsége. III. rész / ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA

34 Typologia Phantastica. A fantasztikum rendszertana II. rész / GALUSKA LÁSZLÓ PÁL – FELEKY MIRKÓ

57 A tündérmesék titkaiból / BÁRDOS JÓZSEF

____________________________________________________________

TANKÖNYV / TANESZKÖZ

_____

74 Szarajevótól Trianonig II. Az első világháború és következményei a pártállami időszak történelemkönyveiben (1945-1956) / KATONA ANDRÁS

____________________________________________________________

NEVELÉSTUDOMÁNY / OKTATÁSÜGY

_____

94 Könyvek reputációja a Veszprémvármegyei pedagógiai lapokban / TÖLGYESI JÓZSEF

109 "Haladjunk!" Kétszáz éve született Veres Pálné Beniczky Hermin, a nőnevelés apostola, úttörője és iskolaalapító nagyasszonya / GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA

____________________________________________________________

HÍREK / KITEKINTÉS

_____

113 Utolsó posta... Bondor Erikának! / BALOGH MIHÁLY – SZAKMÁRI KLÁRA

115 Kapcsolat a tanulók, a számítógépek és a tanulás között / GODA BEATRIX

eKéN Európaiság és kultúra – Verancsics Faustus Dictionariumáról magyar nyelven / PÁTROVICS PÉTER

____________________________________________________________

 

TABLE OF CONTENTS

_____

 

7 | Show

____________________________________________________________

YOUTH LITERATURE

_____

9 | Jokai's modernity. Part III. / ANNA ADAMIK JÁSZÓ

34 | Typologia Phantastica. Systematisation of fantasy. Part II. / LÁSZLÓ PÁL GALUSKA – MIRKÓ FELEKY

57 | Secrets from fairy tales / JÓZSEF BÁRDOS

____________________________________________________________

TEXTBOOK / TEACHING AID

_____

74 | From Sarajevo to Trianon. Part II. The first world war and its consequences in history textbooks of the era of the one-party state (1945-1956) / ANDRÁS KATONA

____________________________________________________________

PEDAGOGY / EDUCATION

_____

94 | Reputation of books in pedagogy periodicals in Veszprém county / JÓZSEF TÖLGYESI

109 | "Let's" progress!" Pálné Veres–Hermin Beniczky, a pioneer and patron of female education, as well as a school founder noble lady, was born 200 years ago / KLÁRA BŐSZE GRÁBERNÉ

____________________________________________________________

OUTLOOK / NEWS

_____

113 | Last post... for Erika Bondor! / MIHÁLY BALOGH – KLÁRA SZAKMÁRI

115 | Connection among students, computers, and learning / BEATRIX GODA

eKéN Europeanism and culture – about "Faustus Dictionarium" (Verancsics) in Hungarian language / PÉTER PÁTROVICS

____________________________________________________________

 

INHALTSVERZEICHNISS

_____

7 | Muster

____________________________________________________________

KINDERLITERATUR

_____

9 | Aktualität von Jókai 3. Teil / ANNA ADAMIK JÁSZÓ

34 | Typologia Phantastica. Eine Systematik des Phantastikums 2. Teil / LÁSZLÓ PÁL GALUSKA – MIRKÓ FELEKY

57 | Von den Geheimnissen der Zaubermächen / JÓZSEF BÁRDOS

____________________________________________________________

LEHRBUCH / LEHRMITTEL

74 | Von Sarajevo bis Trianon. Der Erste Weltkrieg und seine Folgen in den Geschichtsbüchern für Mittelschule der einparteinsystem / ANDRÁS KATONA

____________________________________________________________

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT / UNTERRICHTSWESEN

_____

94 Die Reputation der Bücher in den pädagogischen Zeitschriften im Komitat Veszprém / JÓZSEF TÖLGYESI

109 „Schreiten wir fort!” Pálné Veres–Hermin Beniczky, eine Vorkämpferin und Patron der Frauenerziehung, sowie eine Schulgründerin Edeldame is vor 200 Jahren geborenKLÁRA BŐSZE GRÁBERNÉ

____________________________________________________________

NACHRICHTEN

_____

113 Letzte Post… für Erika Bondor! / MIHÁLY BALOGH – KLÁRA SZAKMÁRI

115 Zusammenhang unter den Studenten, Computer und Lernen / BEATRIX GODA

eKéN Europäertum und Kultur – Über „Faustus Dictionarium” (Verancsics) ungarisch / PÉTER PÁTROVICS

____________________________________________________________