Jáki László: Mustra

Magyar, angol és német nyelvű tartalomjegyzékkel

Mustra

KÖNYVTÁR

Gráberné Bősze Klára: „Mädchen für alles” − 140 éve született Czeke Marianne, az első magyar könyvtáros hölgy

Holl András: A nyílt hozzáférés nemzetközi és hazai áttekintése

Nagy Andor: Esszé a könyvtárak, a könyvtáros szakma jövőjéről

Peternainé Juhász Zsuzsa: Mindennapok egy iskolai könyvtárban

OLVASÁSPEDAGÓGIA

Bencédy József: A beszélt köznyelv

Hámoriné Váczy Zsuzsa: Ismeretek? Készségek? Értékek? Motiváció? – Hogyan?

Simon P. Piroska: Nálatok olvasnak?

eKéN Hanisné Petró Valéria: A Rómeó és Júlia című dráma és a Romeo + Juliet című film összehasonlítása  

IFJÚSÁGI IRODALOM

Feleky Mirkó: Aki újra visszavezet bennünket Fantáziába

Galuska László Pál: A szimmetria szerepe a tolkieni utópiában

Kicsák Mónika: Romantikus gyermekkép motívumok Andersen néhány meséjében

TANKÖNYV, TANESZKÖZ

Jenyikné Bende Klára: Magyarország a horvát általános iskolai történelem tankönyvekben

Novák Gábor: A tankönyv nemzedékek tudásának tárháza – interjú Kiss János vezérigazgatóval

eKéN Szőkefalvi Nagy Zoltán: Tankönyveink pedagógiai értékelése

HÍREK, KITEKINTÉS

Pátrovics Péter: Az aspektus rejtelmei – Egy akadémiai könyvsorozatról

eKéN Eigner Judit: Kettős kötés – Balogh Mihály könyvbemutatója

 

A jövő és a múlt keveredik folyóiratunk második számában. Mindkettőnek örömmel adunk helyt, hiszen már többször említettük, gyorsan változó világunkban figyelni kell mindarra, ami új, de nem szabad elvetni a hagyományos értékeket sem.

Ennek jegyében foglalkoztunk Benedek Elekkel, ezúttal Andersennel éppúgy, mint a vámpírmítoszokkal vagy éppen a Tolkien jelenséggel. Ez utóbbi azért igen fontos, mert Tolkien valóban „jelenség”, és ismertsége, elfogadottsága a jövőt jelzi. Érdekes viszont, s ez is figyelmet érdemel, hogy a Tolkiennel foglalkozó két írás – bár gazdag forrásanyagra támaszkodik – nem „találkozik” egymással, azaz nem utalnak, hivatkoznak egymásra. Ez persze korántsem csökkenti a két írás értékét, mégis felmerül egy általánosabb probléma: az információk egymásra épülésének kérdése. Önkritikusan bevallom, hogy e téren folyóiratunknak is mulasztásai vannak. Többet kellene tenni annak érdekében, hogy a megjelenő írások még inkább egymásra épüljenek, „találkozzanak egymással”. Lehet ez a találkozás kiegészítés, megerősítés vagy vitára serkentő kritika.

És ha már információknál tartunk, meg kell említeni A nyílt hozzáférés nemzetközi és hazai áttekintése című tanulmányt, amely gazdag irodalomra támaszkodva az információk áramlásának hazai és nemzetközi problémáit elemzi tudományos és jogi szempontból egyaránt.

Eddig is, most is és a jövőben is folyóiratunk kiemelten foglalkozik a tankönyvekkel, mely kérdés az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek miatt (is) elsőrendű fontosságú. Ennek jegyében közlünk egy interjút a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. igazgatójával, s már most jelezzük, hogy ugyanezt tervezzük a Könyvtárellátó vezetőjével is, mely intézménynek új és meghatározó szerepe van és lesz a tankönyvek terjesztésében. Ezt követően megszólaltatjuk a leginkább érdekelteket, a felhasználó pedagógusokat.

Tankönyv, taneszköz rovatunkban sorozatnak szánjuk a hazánkkal foglalkozó külföldi tankönyvek ismertetését. Mivel a probléma nem új – viszont a globalizáció idején különösen fontos –, folyóiratunk elektronikus változatában szemelvényeket közlünk a téma előzményeiről, a két világháború között megjelent, Magyarországot meglehetősen pontatlanul bemutató, külföldön kiadott tankönyvekről.

Az iskolai könyvtárakkal foglalkozó rovatunkban is keveredik a múlt és jelen. Az első magyar könyvtáros nő – Czeke Marianne – életét bemutató tanulmányban egy olyan életutat ismerhetünk meg, mely a XXI. század számára is elgondolkodtató. Az ország több könyvtárában – így az Egyetemi Könyvtárban is – tevékenykedő hölgy munkásságát miniszterek, de még a kormányzó is értékelte. Ebben a rovatunkban egy kortárs debreceni könyvtáros – szintén hölgy – írását is közöljük egy iskolai könyvtár hétköznapjairól. Az írás bizonyítja, hogy a hétköznapokban lehetnek (vannak) gondok, de egy felkészült, hivatástudattal (ma már ritka ez a jelző) rendelkező, lelkes személyiség  magas szinten megoldhatja azokat.

Jáki László


 

E számunk szerzői:

Bencédy József nyugalmazott tudományos kutató, Budapest 

Csekő Györgyi magyartanár, Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest

Eigner Judit könyvtárostanár, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Budapest

Feleky Mirkó főiskolai hallgató, Kecskeméti Főiskola TFK, Kecskemét

Galuska László Pál főiskolai tanár, Kecskeméti Főiskola TFK, Kecskemét

Gráberné Bősze Klára nyugalmazott könyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

Hámoriné Váczy Zsuzsa közoktatási tanácsadó, Budapest

Hanisné Petró Valéria magyartanár, Dobó István Gimnázium, Eger

Holl András informatikai tanácsadó, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest

Jáki László felelős szerkesztő, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

Jenyikné Bende Klára könyvtáros, Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Budapest

Kicsák Mónika főiskolai oktató, doktorandusz, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Nagy Andor informatikus könyvtáros

Novák Gábor újságíró, Budapest

Pátrovics Péter egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Peternainé Juhász Zsuzsa könyvtáros, Ady Endre Gimnázium, Debrecen

Simon Pallós Piroska egyetemi docens, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, Művészetelméleti és Művészettörténeti Tanszék, Kaposvár

Szőkefalvi Nagy Zoltán (1916-1980) tudománytörténész, tanszékvezető főiskolai tanár

 

Show

LIBRARY

Klára Gráber Bősze: „Ein Mädchen für alles” − 140 years ago was born Marianne Czeke, the first  woman librarian in Hungary

András Holl: National and international overview of the topic open access

Andor Nagy: Essay about the future of libraries and the library profession

Zsuzsa Peternai Juhász: Everyday in a school library

PEDAGOGY OF READING 

József Bencédi: The living speech

Zsuzsa Hámoriné Váczy: Knowledge? Skills? Values? Motivation? − How? 

Piroska Simon P.: Have you the habit of reading?

eKéN Valéria Hanis Petró: A comparison of Shakespeare's play 'Romeo and Juliet' and its film adaption Romeo + Juliet

YOUTH LITERATURE

Mirkó Feleky: Who lead us back again to the land of Fantasy

László Pál Galuska: The role of the symmetry in Tolkien's utopia

Mónika Kicsák: Romantic motives of children's descriptions in some of Andersen's tales

TEXTBOOKS – TEACHING AID

Klára Jenyik Bende: Hungary in the history textbooks of primary schools in Croatia

Gábor Novák: Textbooks are a mine of intergenerational knowledge – interview with János Kiss

eKéN Zoltán Nagy Szőkefalvi: An educational evaluation of our textbooks

NEWS, OUTLOOK

Péter Petrovics: Mysteries of the aspect – about an academic book serie

eKéN Judit Eigner: A book launch about Mihály Balogh's new book „Double Bond”

 

Muster

BIBLIOTHEK

Klára Gráber Bősze: „Ein Mädchen für alles” - Marianne Czeke, die erste ungarische Bibliothekarin ist vor 140 Jahre geboren

András Holl: Ein nationaler und internationaler Überblick über das Thema Open Access

Andor Nagy: Essay über die Zukunft der Bibliotheken und der bibliothekarischen Berufe

Zsuzsa Peternai Juhász: Alltags in einer Schulbibliothek

LESEPÄDAGOGIK 

József Bencédy: Gesprochene Rede

Zsuzsa Hámoriné Váczy: Kentnisse? Fertigkeiten? Werte? Motivation? - Wie?  

Piroska Simon P.: Liest mann bei Euch?

eKéN Valéria Hanis Petró: Ein Vergleich zwischen dem Film Romeo + Juliet und dem ursprünglichen Shakespeares Drama

JUGENDLITERATUR

Mirkó Feleky: Wer uns wieder ins Phantasialand zurückführt

László Pál Galuska: Die Rolle der Symmetrie in Tolkiens Utopie

Mónika Kicsák: Romantische Motive des Kinderbildes in Andersens Märchens

LEHRBUCH - LEHRMITTEL  

Klára Jenyik Bende: Ungarn in den Schulbüchern für das Fach Geschichte der Grundschule in Kroatien

Gábor Novák: Lehrbücher sind eine Fundgrube des Wissens der Generationen – Interview
mit János Kiss

eKéN Zoltán Nagy Szőkefalvi: Eine pädagogische Bewertung unserer Lehrbücher

AUSBLICK, NACHRICHTEN

Péter Petrovics: Die Mysterien des Aspekts – über eine akademische Buchreihe

eKéN Judit Eigner: Mihály Balogh: Doppelbindung – eine Buchvorstellung über sein neues Buch